Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 635164
Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 25/2022, crèdit extraordinari finançant amb càrrec al romanent líquid de tresoreria del pressupost general del Consell Insular d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell Insular d'Eivissa, en sessió celebrada el dia 28/10/2022 ha adoptat, per unanimitat, entre d'altres, el següent acord:

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria, següent:

Vinculació

Partida

Econòmica

Capítol

Departament

Denominació

Quantia

3-6

3340

60900

6

Cultura

Adquisició immoble a Sant Antoni de Portmany per condicionar-la com equipament cultural i patrimonial

2.800.000 €

3-7

3340

76203

7

Cultura

Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a l'ampliació i creació de la nova seu de l'Escola Municipal de Música

700.000 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar al·legacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Mitjançant la present, i en virtut d'allò establert a l'article 179.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovada pel RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'article 20.1 del RD 500/1990, de 20 d'abril, i l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'obre un termini d'exposició pública de 15 dies hàbils, des del següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant els quals els interessats podran examinar l'expedient a les oficines del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, a la segona planta de la Seu del Consell Insular d'Eivissa, i presentar davant del Ple les al·legacions que considerin adients. Transcorregut aquest termini, sense que s'hi hagin presentat al·legacions, l'expedient es considerarà definitivament aprovat. En cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

 

Eivissa, 28 d'octubre de 2022

El cap de secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa José Vicente Garibo Redolat