Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 636978
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per recollida i tractament de residus sòlids urbans

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consistori en sessió ordinària celebrada el passat dia 26 d'octubre de 2022, va acordar aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per recollida i tractament de residus sòlids urbans.

Aquest expedient queda exposat al públic per un termini de 30 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOIB per a al·legacions. Si no es presenten al·legacions l'acord serà elevat a definitiu sense necessitat de nova aprovació.

 

Es Mercadal, en la data de la signatura electrònica (28 d´octubre de 2022)

El batle Francesc Ametller Pons