Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 637767
Aprovació inicial modificació de l'annex d'inversions del pressupost 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment en sessió ordinària de Ple d'aquest Ajuntament, de data 27 d'octubre de 2022, la modificació de l'annex d'inversions del pressupost 2022, amb el previst en l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació d'aquest anunci, als efectes de reclamacions i al·legacions. El text de la modificació de l'annex d'inversions que està en tràmit d'informació pública es troba disponible en el tauló d'anuncis de la Seu electrònica de l'Ajuntament, secció Pressupostos, en la següent adreça:

  • http://santantoni.sedelectronica.es.

De conformitat amb l'acord adoptat aquesta modificació es considerarà definitivament aprovada, si durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions.

 

En Sant Antoni de Portmany, 28 d'octubre de 2022

(El batle) Marcos Serra Colomar