Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 637741
Aprovació provisional de la Modificació de l’Ordenança fiscal n.º 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, en sessió ordinària celebrada el dia 27 d'octubre de 2022, va acordar l' aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal n.º 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

I en compliment del disposat en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es sotmet l'expedient a informació pública per el termini de trenta dies a comptar des de el dia següent de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per a que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. El text de la modificació de l'Ordenança fiscal que està en tràmit d'informació pública es troba disponible en el tauló d'anuncis de la Seu electrònica de l'Ajuntament, secció Ordenances i Reglaments, en la següent adreça: http://santantoni.sedelectronica.es.

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest Acord.

 

En Sant Antoni de Portmany, 28 d'octubre de 2022

L'alcalde Marcos Serra Colomar