Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 637771
Aprovació inicial exp. 5621/2022 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari – Exp. 24/2022 Crèdit extraordinari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, en sessió ordinària celebrada el dia 27 d'octubre de 2022, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de Crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria.

Aprovat inicialment l'expedient 24/2022 de Crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria, per Acord del Ple de data 27 d'octubre de 2022, en compliment del disposat en l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat por Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es somet a informació pública per el termini de quinze dies, a comptar des de el dia següent al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de Illes Balears.

Durant aquest termini podrà ser examinat por qualsevol interessat en les dependències municipals per a que es formulin les al·legacions que s'estimin adients. Així mateix, estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament, secció pressupostos, [http://santantoni.sedelectronica.es].

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament aquest Acord.

 

En Sant Antoni de Portmany, 28 d'octubre de 2022

L'alcalde Marcos Serra Colomar