Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Asociación de empresas de recogida y limpieza Islas Baleares, en sigles AERLIB (dipòsit número 07100033)

    Número d'edicte 890 - Pàgines 4651-4652

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual s’admet el dipòsit dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Asociación empresarial de distribuidores de material médico sanitario, en sigles ADISMES (dipòsit número 07100024)

    Número d'edicte 891 - Pàgines 4653-4654

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Asociación de empresas de servicios auxiliares de les Illes Balears, en sigles AESAIB (dipòsit número 07100035)

    Número d'edicte 892 - Pàgines 4655-4656

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de l’empresa Institut Superior Emergències S.L.U. (codi de conveni 07100612012019)

    Número d'edicte 893 - Pàgines 4657-4658

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de l’empresa Salvament Aquàtic de les Illes Balears S.L. (codi de conveni 07100542012018)

    Número d'edicte 894 - Pàgines 4659-4660

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit de la modificació dels estatuts de l’organització sindical anomenada Som Sindicalistes Balears (codi de dipòsit 07000001)

    Número d'edicte 895 - Pàgines 4661-4662

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

    Número d'edicte 898 - Pàgines 4663-4667

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 7 de febrer de 2022 de modificació de determinades resolucions per les quals es convoquen procediments per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

    Número d'edicte 911 - Pàgines 4668-4669

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de febrer de 2022 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2021/2022

    Número d'edicte 907 - Pàgines 4670-4671

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de febrer de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el projecte d’obres SSCC PA 528/2021 per a la construcció de la base seu del SAMU 061 a l’Hospital de Formentera, projecte vinculat amb la declaració d’inversions d’interès autonòmic previstes per construir la nova base del SAMU 061 en el recinte de l’Hospital de Formentera

    Número d'edicte 918 - Pàgina 4672

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'AETIB, de 8 de febrer de 2022, per la qual s'aproven les bases de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l’agència d’estratègia turística de les illes balears (AETIB) en accions que millorin la connectivitat turística de les Illes Balears amb els mercats emissors

    Número d'edicte 921 - Pàgines 4673-4717

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 31 de gener de 2022 de concessió de les subvencions per donar suport a projectes d’investigació d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19

    Número d'edicte 917 - Pàgines 4718-4724

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de data 4 de febrer de 2022, per el qual s’acorda aprovar, per unanimitat dels membres presents, la proposta de la Consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans per a l’aprovació de la despesa per fer front a les prestacions econòmiques periòdiques, complementàries i puntuals d’acolliment familiar corresponents a l’any 2022. Exp. 2022/00000740M

    Número d'edicte 922 - Pàgina 4725

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Convocatòria de subvencions per a dur a terme projectes de participació ciutadana i d’acció voluntària per a l’any 2022

    Número d'edicte 868 - Pàgines 4726-4755

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 13/2022 de 3 de febrer, modificat per Decret de correcció d’errades núm. 14/2002 de 4 de febrer, relatiu a la revisió de la carta de compromisos del Servei d’Atenció Ciutadana (exp. 03136-2021-4)

    Número d'edicte 888 - Pàgines 4756-4763

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació del Pla d'actuació en transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2022 i 2023 del municipi de Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 910 - Pàgines 4764-4777

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació de les Bases Reguladores de la convocatòria de Subvencions Directes i Nominatives per a l'exercici 2022 – Exp. Núm. 2009/2021

    Número d'edicte 882 - Pàgines 4778-4795