Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

Núm. 62955
Aprovació de les Bases Reguladores de la convocatòria de Subvencions Directes i Nominatives per a l'exercici 2022 – Exp. Núm. 2009/2021

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple, celebrada el dia 30 de desembre de 2021, es van aprovar les Bases Reguladores de la convocatòria de Subvencions Directes i Nominatives per a l'exercici 2022, el text íntegre del qual es transcriu a continuació, iniciant-se el termini de presentació de sol·licituds des de l'endemà a la publicació de les citades bases en el tauler d'anuncis i en la seu electrònica de l'Ajuntament [https://santjoandelabritja.sedelectronica.es]: 

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DIRECTES I NOMINATIVES PREVISTES EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL I EN L'ANNEX DE LES BASES D'EXECUCIÓ I REGULADES EN LES PRESENT CONVOCATÒRIA PER A l'EXERCICI 2022.

Base 1. Objecte de la convocatòria

Les presents Bases tenen per objecte regular la convocatòria de les subvencions directes o nominatives relacionades seguidament en aquesta Base de la convocatòria, recollides en l'annex de les Bases d'Execució del pressupost municipal 2022, destinades al foment de les activitats dutes a terme pels beneficiaris, àrees d'activitat, imports i aplicacions pressupostàries següents:

RELACIÓ DE SUBVENCIONS DIRECTES I NOMINATIVES PER A 2022 

BENEFICIARI

ÀREA ACTIVITAT SUBVENCIONADA

IMPORT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Aliança per l'aigua

Gestió integral de l'aigua

2.000 €

1720 48900

ASSISTÈNCIA SOCIAL

BENEFICIARI

ÀREA ACTIVITAT SUBVENCIONADA

IMPORT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Càritas d'Eivissa i Formentera

Assistència Social

17.000 €

2310 48900

Fons Pitiús de Cooperació

Assistència Social

3.000 €

2310 48900

Associacions Persones Majors de Sant Joan

Assistència Social

5.000 €

2310 48900

Club Nàutic d'Eivissa

Una mar de possibilitats

2.500 €

2310 48900

Escola d'Estiu per a discapacitats  AMADIBA

Assistència Social

5.000 €

2310 48900

 Associació Projecte Junts

Assistència Social

1.000 €

2310 48900

Associació Donants de Sang Eivissa i Formentera

Assistència Social

2.000 €

2310 48900

Associació Pitiüsa d'Ajuda a Afectats de Càncer

Assistència Social

2.000 €

2310 48900

EDUCACIÓ/ APIMAS I BEQUES

BENEFICIARI

ÀREA ACTIVITAT SUBVENCIONADA

IMPORT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Apima S. Llorenç activitats

Activitats

1.500 €

3260 48900

Apima S. Miquel activitats extra

Activitats extraescolars

5.000 €

3260 48900

Apima S. Miquel activitats

Activitats

1.500 €

3260 48900

Apima Sant Joan activitats extra

Activitats extraescolars

5.000 €

3260 48900

Apima Sant Joan activitats

Activitats

1.500 €

3260 48900

Apima Sant Joan Menjador

Menjador escolar

8.000 €

3260 48900

Col·legis amb alumnes del municipi amb un import màxim 25€/alumne

Reutilització llibres i material didàctic

10.000 €

3260 48900

Viatge fi de curs alumnes en col·legis del municipi amb un import màxim 30€/alumne

Viatge fi de curs

2.500 €

3260 48900

Apima IES Balàfia

Activitats

1.500 €

3260 48900

MANTENIMENT DE LA BIBLIOTECA DE SANT MIQUEL

BENEFICIARI

ÀREA ACTIVITAT  SUBVENCIONADA  

Parròquia de Sant Miquel

Manteniment del local de la Biblioteca Sant Miquel

ASSOCIACIONS CULTURALS: PROMOCIÓ CULTURAL/COLLES BALL

BENEFICIARI

ÀREA ACTIVITAT SUBVENCIONADA

IMPORT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Cultura

Associació  Cultural Sa Colla de Balançat

Activitats culturals, cursos, balls

5.000 €

3340 48900

Associació  Cultural Sa Colla de Labritja

Activitats culturals, cursos, balls

5.000 €

3340 48900

COMISSIONS DE FESTES

BENEFICIARI

ÀREA ACTIVITAT  SUBVENCIONADA

IMPORT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Festes

 Comissió de festes de Sant Joan de Labritja

Festes Patronals

5.000 €

3380 48900

Associació de Comissió de festes de Sant Miquel

Festes Patronals

5.000 €

3380 48900

Associació cultural Sant Llorenç de Balàfia

Festes Patronals

5.000 €

3380 48900

Grup cultural Sant Vicent de sa Cala

Festes Patronals

5.000 €

3380 48900

Associació de veïns i festes de Portinatx

Festes Patronals

5.000 €

3380 48900

ESPORTS

BENEFICIARI

ÀREA ACTIVITAT SUBVENCIONADA

IMPORT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Penya Independent

Activitats esportives

8.000 €

3410 48900

Penya Independent, Escola de Futbol/ 25€/alumne

Activitats esportives

31.000 €

3410 48900

Club Ciclista Es Xebel·Li.

Activitats esportives

1.000 €

3410 48900

Evissàpiens

Activitats esportives

300 €

3410 48900

Esportistes Municipi

Activitats esportives

1.550 €

3410 48900

Federació de Futbol   de les Illes Balears

Activitats esportives

300 €

3410 48900

Eviatletisme Club Esportiu

Activitats esportives

 

3410 48900

Club Ciclista Sant Antoni

Activitats esportives

2.500 €

3410 48900

Club Ciclista Portinatx

Activitats esportives

1.000 €

3410 48900

Motor Club Sant Rafael Pitiús 

Pujada Aigües Blanques

450 €

3410 48900

Automòbil Club d'Eivissa y Formentera

Pujada Sa Cala

500 €

3410 48900

Antonio D. Vingut Rigall

Subv. Participació Dakar 2022

1.500 €

3410 48900

Associació Esportistes Discapacitats Eivissa i Formentera   ADDIF

Promoció de l'esport adaptat en el municipi

2.000 €

3410 48900

 

AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA

BENEFICIARI

ÀREA ACTIVITAT SUBVENCIONADA

IMPORT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Cooperativa Agrícola Sant Antoni

foment

4.000 €

4120 48900

Cooperativa Agrícola Santa Eulària

foment

4.000 €

4120 48900

Cofraria de pescadors d' Eivissa

foment

3.000 €

4120 48900

Delegació d'Eivissa Federació Balear de Caça

foment

3.000 €

4120 48900

Grup d'Acció Local per al desenvolupament rural i pesquer

foment

4.000 €

4120 48900

MERCAT AMBULANT – MANTENIMENT BANYS

BENEFICIARI

 ÀREA ACTIVITAT SUBVENCIONADA

IMPORT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Associació Cultural de mercaders

 Conveni organització

6.000 €

4312 48900

Parròquia de Sant Joan

Manteniment banys públic. Conveni

600 €

4310 48900

​​​​​​​BEQUES OFICINA D'INFORMACIÓ I TURISME

BENEFICIARI

ÀREA ACTIVITAT  SUBVENCIONADA

IMPORT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Oficina d'informació i Promoció Turística

2 beques de 550€/mes durant 6 mesos

6.600 €

4320 48900

Base 2. Naturalesa jurídica i règim aplicable

1. Les ajudes que es concedeixin tindran el caràcter de subvenció i es regiran per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS- i el seu reglament de desenvolupament, bases d'execució del pressupost 2022 i document annex, les presents bases, conveni regulador en aquells casos que es consideri i l'acord especifico de concessió.

2. Les ajudes directes que es concediran directa i nominativament, exclusivament, als beneficiaris relacionats en l'annex de les Bases del Pressupost Municipal i en la base 1 de la present convocatòria.

3. Les ajudes rebudes són compatibles amb la percepció d'altres ajudes procedents de qualsevol altra administració o entre públic o privat, sempre que el seu import se de tal quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el total de l'activitat subvencionada, d'acord amb el que es preveu en l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Base 3. Crèdit pressupostari

Les subvencions previstes en la present convocatòria estan consignades en el pressupost municipal de l'any 2022 per un import total de 195.200,00 euros, amb càrrec a les següents aplicacions:

 • 2.000 € a l'aplicació 1720 48900 per a gestió integral de l'aigua
 • 37.500 € a l'aplicació 2310 48900 per a assistència social
 • 36.500 € a l'aplicació 3260 48900 per a Educació, Apimas i Beques
 • 2.400 € a l'aplicació 3321 48900 manteniment Biblioteca
 • 10.000 € a l'aplicació 3340 48900 Promoció Cultural, Colles Ball
 • 25.000 € a l'aplicació 3380 48900 Comissions de Festes
 • 50.600 € a l'aplicació 3410 48900 Esports
 • 18.000 € a l'aplicació 4120 48900 Agricultura, ramaderia, pesca
 • 6.000 € a l'aplicació 4312 48900 Mercat ambulant
 • 600 € a l'aplicació 4310 48900 manteniment Baños
 • 6.600 € a l'aplicació 4320 48900 Oficina d'Informació i Turisme

En qualsevol cas, la concessió de les subvencions queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de resolució de la concessió, conforme a l'article 56.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -RLGS-. 

Base 4. Quantia de les ajudes

L'ajuda econòmica ascendirà com a màxim a l'import que figura en l'annex de les Bases d'Execució del pressupost municipal de l'any 2022 i en les presents Bases. 

Base 5.- Destinataris

Podran sol·licitar les ajudes previstes en aquesta convocatòria les persones físiques, jurídiques, Comissions, Confraries etc. previstes en la Base primera de la convocatòria i per a la subvenció directa i per l'import màxim que figura en aquesta base, en el termini màxim de tres mesos a comptar del de la data d'inserció de les presents Bases en el tauler d'anuncis i en la Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja.

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de tots els documents previstos en la Base 6.

Si la sol·licitud es presentés fos de termini no seran tingudes en compte en el present exercici, perdent el dret a la seva recepció.

Si a la sol·licitud li faltés algun dels documents relacionats en la base primera o es presentessin incomplets, seran requerits per a l'esmena dels mateixos en un termini màxim de 15 dies. En cas que no s'emplenés correctament el requeriment referit, les sol·licituds no seran tingudes en compte donant lloc a la pèrdua del dret a la percepció de la subvenció prevista en aquesta convocatòria per al beneficiari.

El beneficiari no ha d'estar culpable en alguna de les prohibicions establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS-.

Base 6. Sol·licituds i documentació

Els beneficiaris de subvenció prevists en la base 1 d'aquesta convocatòria podran sol·licitar ajuda econòmica per l'import previst en aquesta, per a foment de les activitats que duguin a terme els beneficiaris dins dels fins previstos en aquestes bases i que tradicionalment es ve subvencionant en exercicis anteriors, havent d'emplenar necessàriament per a la seva tramitació i concessió els annexos I, II, III, IV, V, VI i VII.

1.- Annex I. Model de sol·licitud previst en l'Annex I de les presents Bases que serà emplenada i signada pel beneficiari o el seu legal representant, acompanyat de fotocòpia del DNI de l'interessat o representant del sol·licitant de la subvenció. Si es tracta d'Associació legalment constituïda s'acompanyarà de còpia dels Estatuts i CIF de la Societat.

2.- Annex II. Declaració responsable del representant legal o persona autoritzada de no estar culpable en cap de les prohibicions de l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.- Annex III. Memòria d'activitats.

4.- Annex IV. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments. 

5.- Annex V. Declaració responsable de no haver estat sancionat per incompliment de la llei d'igualtat d'home i dones.

6.- Annex VI. Declaració responsable de no ser deutor per una resolució de reintegrament de subvencions.

7.- Annex VII. Autorització per a la consulta de dades AEAT, Administració Tributària Balear i Tresoreria General de la Seguretat Social.

8.- Annex VIII. Declaració responsable sobre la realització del projecte subvencionat i del seu pressupost. 

Base 8. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds.

1. El termini de presentació de sol·licituds serà de tres mesos a comptar de l'endemà al de la publicació de les presents Bases en el Tauler d'anuncis i en la Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja.

2. Les sol·licituds juntament amb la restant documentació que s'indica en la base anterior, hauran de presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, sense perjudici del que s'estableix en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP- acompanyada de tota la documentació prevista en la Base 6.

3. La presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria implica l'acceptació de les seves bases.

Base 9. Procediment i resolució.

Tant l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS- com els articles 7 i 8 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Subvencions, disposen que el procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva. A l'efecte d'aquesta llei, tindrà la consideració de concurrència competitiva el procediment mitjançant el qual la concessió de les subvencions es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre les mateixes d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria, i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris.

No obstant això, podran concedir-se de manera directa les següents subvencions:

a) Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de les Entitats Locals, en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d'aquestes subvencions.

A l'efecte del que s'estableix en el paràgraf anterior, s'entén per subvenció prevista nominativament en els Pressupostos Generals de l'aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin determinats en els estats de despesa del Pressupost. L'objecte d'aquestes subvencions haurà de quedar determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit pressupostari.

b) Aquelles l'atorgament o la quantia de la qual vingui imposat a l'Administració per una norma de rang legal, que seguiran el procediment de concessió que els resulti d'aplicació d'acord amb la seva pròpia normativa.

c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

El procediment per a dur a terme l'atorgament de la concessió directa de les subvencions previstes en aquestes bases és el següent:

A.- Una vegada que es formuli la sol·licitud s'emetrà informe d'Intervenció sobre l'existència de consignació pressupostària per a l'atorgament de la corresponent subvenció nominativa, s'emetrà informe-proposta en relació amb l'atorgament de la subvenció.

B.- Per acord de Junta de Govern Local s'atorgarà la subvenció, de conformitat amb el que s'estableix en aquestes bases o conveni que se subscrigui si escau, quant a termini i forma de justificació.

C.- Es notificarà l'acord de concessió als interessats, segons el que s'estableix en l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, ajustant-se la pràctica d'aquesta notificació a les disposicions contingudes en l'article 41 de la precitada norma.

1.- Les sol·licituds presentades seran resoltes per la Junta de Govern Local, així com la necessitat o no de subscriure conveni regulador individualitzat per a cadascuna d'elles.

2.- La secretaria i la intervenció revisaran les sol·licituds presentades i comprovaran que reuneixen els requisits assenyalats en les bases de la convocatòria.

3.- S'emetrà informe d'Intervenció sobre l'existència de consignació pressupostària per a l'atorgament de la corresponent subvenció nominada.

4.- A proposta de la Regidoria de Cultura s'elaborarà llista provisional d'admesos i ajudes que se'ls assignen, així com dels exclosos i les seves causes proposant la seva aprovació a la Junta de Govern Local.

5.- La Junta de Govern Local acordarà aprovar provisionalment la llista anterior amb especificació de la causa d'exclusió, en cas de no reunir els requisits previstos en la llei, pressupost municipal de 2022 o en aquestes Bases, que serà notificada als interessats, concedint-los un termini d'esmena de 15 dies, si escau, conforme a l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-.

6.- Rebudes i analitzades les esmenes, s'elaborarà la llista definitiva dels beneficiaris de les ajudes i l'import de les ajudes a atorgar, així com dels exclosos que serà remesa, a proposta de la regidoria de cultura, a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació definitiva.

7.- El termini màxim per a notificar la resolució del procediment serà de dos mesos, comptats a partir de l'endemà a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Si transcorregut aquest termini no s'hagués dictat resolució expressa, les sol·licituds presentades s'entendran desestimades. 

CONTINGUT DELS CONVENIS:

De conformitat amb l'article 65.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix que la resolució o, si escau, acord o conveni hauran d'incloure els següents extrems:

a.- Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d'acord amb l'assignació pressupostària.

b.- Crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada per a cada beneficiari si fossin varis.

c.- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o Ens Públics o Privats, nacionals, de la Unió Europea o d'Organismes Internacionals.

d.- Terminis i mètodes de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i abonaments en compte, així com el règim de garanties que hauran d'aportar els beneficiaris.

e.- Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.

Base 10. Obligacions dels beneficiaris.

Els beneficiaris de les ajudes concedides hauran de complir les següents obligacions:

a.- Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el compromís i obligacions que fonamenta la concessió de la subvenció.

b.- Justificar davant l'òrgan concedent o l'Entitat col·laboradora, en el seu cas, el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o gaudi de la subvenció.

c.- Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent o, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta informació li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

d.- Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

e.- Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, en tot cas, es podrà autoritzar l'Ajuntament a obtenir aquestes dades.

f.- Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els termes exigits per la Legislació mercantil i sectorial, aplicable al beneficiari en cada cas.

g.- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h.- Donar l'adequada publicitat de caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció.

i.- Si s'estigués en curs d'alguna de les causes de reintegrament, s'haurà de procedir al reintegrament de la quantia rebuda.

Base 11. Pagament de les ajudes concedides. Justificació de les ajudes

De conformitat amb el que es disposa en Llei 38/2003, General de Subvencions -LGS-, per a la justificació de les ajudes es requerirà una altra documentació que l'acreditativa del requisit per a obtenir la condició de beneficiari prevista en l'article 6 d'aquesta convocatòria.

DOCUMENTACIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ:

Tots els beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta convocatòria hauran de presentar el compte justificatiu de la subvenció concedida, emplenant degudament els annexos VIII i IX d'aquestes bases, abans del 30 de novembre de 2022, excepte les ajudes dirigides a les ApimasiCEIPs, que subvencionen activitats dutes a terme en el curs escolar 2022 – 2023, que hauran de presentar la justificació abans del 30 de juny de 2023.

Per a la justificació de les subvencions previstes en aquesta convocatòria els beneficiaris hauran d'emplenar el compte justificatiu de la mateixa amb els següents documents:

1.- Annex VIII. Declaració responsable sobre la realització del projecte subvencionat i del seu pressupost (aquest annex s'emplenarà amb el compte justificatiu de la subvenció)

2.- ANNEX IX. Compte justificatiu de la subvenció o una memòria justificativa acreditativa que s'ha complert la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció, indicant les activitats realitzades, els costos i els resultats obtinguts, que contindrà:

- Relació de despeses i ingressos de l'activitat subvencionada identificant creditor i document, el seu import, data d'emissió i de pagament.

- Factures o documents de valor probatori, incorporats en la relació anterior així com els seus justificants de pagament.

- Detall d'altres ingressos o subvencions que hagi finançat l'activitat subvencionada amb indicació del seu import i procedència.

El beneficiari estarà obligat a adjuntar en el compte justificatiu informe de l'AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social, o bé a autoritzar l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a la consulta de dades en matèria tributària.

 

​​​​​​​Base 12. Compatibilitat de les ajudes.

Les ajudes regulades per la present convocatòria seran compatibles amb altres de la mateixa finalitat, qualsevol que sigui l'Administració o Entitat que les concedeixi.

Base 13. Control i reintegrament.

Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins avui en què s'acordi la procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l'article 38.2 de la Llei General de Subvencions, en els següents casos:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho haguessin impedit.

b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establerts en l'article 30 de la Llei 38/2003, i en el seu cas, en les Normes reguladores de la subvenció.

d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l'article 18 de la citada Llei 38/2003.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes en els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar l'ocupació donada als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o Ens Públics o Privats, Nacionals, de la Unió Europea o d'Organismes Internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les Entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos per aquests assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera en què s'han d'aconseguir els objectius, realitzar l'activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les Entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos per aquests assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar l'ocupació donada als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o Ens Públics o Privats, Nacionals, de la Unió Europea o d'Organismes Internacionals.

h) L'adopció, en virtut del que s'estableix en els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d'una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

i) En els altres supòsits previstos en la Normativa reguladora de la subvenció.

 

 

Sant Joan de Labritja, 4 de febrer de 2022.

L'alcalde Antonio Marí Marí

 

 

ANNEX I SOL·LICITUD D'AJUDA ECONÒMICA. 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ANY 2022 PER A DUR A TERME ACTIVITATS PREVISTES EN LES PRESENTS BASES DE L'ANY EN CURS. 

Al SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA. 

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

DADES DEL SOL·LICITANT

NOM

N.I.F.

 

 

DIRECCIÓ

C.P.

LOCALITAT

PROVÍNCIA

 

 

 

 

TELÈFON

MÒBIL

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

 

 

 

 

DADES DEL REPRESENTANT

NOM

N.I.F.

 

 

DIRECCIÓ

C.P.

LOCALITAT

PROVÍNCIA

 

 

 

 

TELÈFON

MÒBIL

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

 

 

 

 

 

DADES DE LA NOTIFICACIÓ

PERSONA A NOTIFICAR

MITJÀ PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN

O Sol·licitant

o Representant

o Notificació postal

o Notificació electrònica

​​​​​​​EXPOSA

Que per mitjà del present document insta la tramitació i concessió de subvenció del projecte d'activitats següent: 

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE:

 

LLOC DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT:

Data inici del projecte:

Data final del projecte:

Import total del projecte:

 

Import que se sol·licita de subvenció:

OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT:

Per tot el que s'ha exposat

SOL·LICITA

Se sol·licita de l'Ajuntament atorgament de subvenció per import de:…………………..

​​​​​​​DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ:

(Marqueu amb una “X” les caselles corresponent)

( ) 1. Model de sol·licitud (Annex I).

( ) 2. Fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant i del DNI, NIE, NIF del representant legal o de la persona autoritzada per a signar la sol·licitud.

( ) 3. Documentació acreditativa de la vigència del càrrec del representant legal en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud o si escau acreditació de l'autorització corresponent i suficient, en el cas que la ferma una persona diferent.

( ) 4. Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant o de persona autoritzada, davant autoritat administrativa (Annex II).

( ) 5. Memòria d'Activitats o Projecte de les activitats realitzades amb càrrec a la subvenció sol·licitada i pressupost, signat pel representant legal de l'entitat sol·licitant (Annex III).

( ) 6. Certificat bancari normalitzat, acreditatiu del compte corrent en què s'ha d'ingressar l'import de la subvenció (Annex IV).

( ) 7. Declaració signada pel representant legal o persona autoritzada sobre el fet que aquesta entitat no ha estat sancionada o condemnada, en els tres últims anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries en raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o per sentència judicial ferma, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016 de 28 de juliol (BOE de dia 22 d'agost de 2016) d'igualtat de dones i homes (Annex V).

( ) 8. Declaració responsable de no ser deutor per una resolució de reintegrament de subvencions (Annex VI).

( ) 9. Autorització expressa a l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a l'efecte de verificació d'estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l'Estat, Comunitat Autònoma i Ajuntament de Sant Joan de Labritja i amb la Seguretat Social (Annex VII).

( ) 10. Els annexos VIII i IX es presentaran amb la justificació de la subvenció.

Sant Joan de Labritja, a        de                 de  20     .

 

El sol·licitant,

 

ANNEX II  DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL REPRESENTANT LEGAL O PERSONA AUTORITZADA 

(Nom i cognoms)

........................................................................................................................................., amb NIF ................................, com (càrrec que ocupa a l'entitat) ..................................., en representació de l'entitat sol·licitant,

DECLARO sota la meva responsabilitat:

1.- Que accepto les bases de la Convocatòria de subvencions per a dur a terme activitats o projectes per a l'any 2022.

2. Que adjunt la documentació exigida i que es compromet, en qualsevol cas, a aportar la documentació acreditativa en la forma i termini en què sigui requerida a aquest efecte per l'òrgan gestor.

3. Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i en els documents que ho acompanyen, són certs.

4. Que l'entitat no incorre en cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions de conformitat la Llei i el Reglament de subvencions.

5. Que compleix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

6. Que la quantia de les subvencions, conjuntament amb altres fonts de finançament específiques d'aquest projecte no supera el cost total del projecte.

7. Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja.

8. Que pel que respecta al/s projecte/s objecte de la sol·licitud: Els annexos IX i X de les presents bases s'emplenarà quan escaigui

 

................................................................., .......... d ............................... de 20 .

 

(signatura) 

 

ANNEX III  MEMÒRIA D'ACTIVITATS I PRESSUPOST DEL PROJECTE. 

1. Identificació

Denominació del projecte:

Persona de contacte responsable del projecte:

Telèfon i/o e-mail de contacte:

Lloc de realització:

Modalitat del projecte:

Data inicio del projecte:

Data final del projecte:

Altres entitats col·laboradores en aquest projecte:

2.- Breu descripció del projecte

Explicació general sobre el tema del projecte i de les activitats.

 

3. Justificació del projecte

Antecedents del projecte, justificació de la seva necessitat.

 

4. Destinataris del projecte

Breu descripció del col·lectiu destinatari (directe i indirecte) del projecte. Cal descriure, si es creu necessari, la participació del col·lectiu destinatari en el procés de definició, execució i seguiment del projecte.

 

5. Objectius generals i específics

Objectius generals o finalitats genèriques del projecte i objectius concrets.

 

​​​​​​​6. Metodologia del projecte

Especificar de quina manera es realitzaran els objectius.

 

 

Sant Joan, ........., de ........................ de 202…..

 

(signatura)

 

ANNEX IV  TRANSFERÈNCIA BANCARIA PER A PAGAMENTS.

Dades perceptor:

NIF PERCEPTOR:

COGNOMS I NOM / RAÓ SOCIAL:

ADREÇA:

LOCALITAT C. POSTAL PROVÍNCIA:

TELÈFON / FAX:

Dades bancàries: 

ENTITAT BANCÀRIA / SUCURSAL/BIC IBAN BANC OFICINA COMPTE NÚM. 

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen en la c/c o en la llibreta oberta a nom meu.

CERTIFICAT DE CONFORMITAT DE L'ENTITAT BANCÀRIA

Sant Joan, ........., de........................ de 20   .

Aquestes dades coincideixen amb els que consten en aquesta oficina.

 

El Director / El Delegat                                                                El Perceptor

Signat: ..........................

 

 

(Segell de l'entitat bancària)

 

 

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal BOE num.298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s'incorporen en fitxers propietat de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja. L'òrgan administratiu davant el qual es poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i altres que reconegui la Llei esmentada, és secretaria intervenció de l'Ajuntament.

Sant Joan, ........., d ........................ de 20 .

 

(signatura)

 

ANNEX V. DECLARACIÓ RESPONSABLE IGUALTAT D'HOMES I DONES

DECLARACIÓ RESPONSABLE de no trobar-se en la situació prevista en l'art. 11 de la Llei 11/2016 de 28 de juliol (BOE de dia 22 d'agost de 2016) d'igualtat de dones i homes.

......................................................................................................., titular del document d'identitat ..........................................................., com a representant legal de l'entitat ............................................................................................................................,

DECLARO, de conformitat en el previst en la Llei 11/2016 de 28 de juliol (BOE de dia 22 d'agost de 2016) d'igualtat de dones i homes, que l'entitat ......................................................................................................................................... amb NIF ......................................., no ha estat sancionada o condemnada, en els tres últims anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries en raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o per sentència judicial ferma.

El representant legal de l'entitat beneficiària.

Sant Joan, ........., d ........................ de 20 . 

 

 

(signatura)

 

ANNEX VI DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO SER DEUTOR PER UNA RESOLUCIÓ DE REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO SER DEUTOR PER UNA RESOLUCIÓ DE REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS

........................................................................................................................................, amb NIF............................................,com a representant legal de l'entitat .................................. ............................................................................................., amb el NIF ...........................,

DECLARO, Que l'entitat que represento no és deutora per una resolució de reintegrament de subvencions.

Ho declaro davant la Secretaria de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja.

El representant legal o persona autoritzada de l'entitat sol·licitant.

Sant Joan, ........., d ........................ de 20 .

 

 

(signatura) 

 

ANNEX VII AUTORITZACIÓ PER A la CONSULTA DE DADES AEAT, ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA BALEAR, AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA I TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL. 

........................................................................................................................................, amb NIF............................................, com a representant legal de l'entitat .................................. ..............................................................................................., amb el NIF ......................

Autorització expressa

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AUTORITZO expressament l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, perquè, a fi de verificar els termes declarats en la sol·licitud de SUBVENCIÓ DIRECTA I NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST DE L'ANY 2022 efectuï les gestions descrites a continuació:

 • Sol·licitar de les Administracions competents, les dades relatives al compliment de les       obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal i Hisenda Autonòmica que obrin en les          mateixes respecte de l'entitat representada, així com el compliment de les obligacions de       pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La present autorització s'atorga exclusivament als efectes indicats, i en aplicació del que es disposa en la Llei General Tributària que permet, prèvia autorització de l'interessat, la cessió de les dades tributàries que precisin les Administracions Públiques per al desenvolupament de les seves funcions.

NOTA: L'autorització concedida pel signant pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit a l'òrgan autoritzat.

Sant Joan de Labritja, ........................ de 20

El representant legal o persona autoritzada

 

 

(signatura) 

 

ANNEX VIII  DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST (AQUEST ANNEX S'EMPLENARÀ AMB EL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ) 

....................................................................................., com a representant legal de l'Entitat...................................................................................................................................., amb NIF........................................................, en relació amb la subvenció concedida per l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a dur a terme el projecte .........................................................................................................................................

Declaro sota la meva responsabilitat:

1. Que l'esmentat projecte s'ha realitzat.

2. Que la relació detallada i equilibrada de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del projecte assenyalat ha estat la que s'adjunta.

 

Resum:

3. Que l'import total de les despeses relacionades, és a dir, ................................€, corresponen sense cap dubte al pressupost del projecte subvencionat, i que no tenen un valor superior al de mercat.

4. Que l'entitat beneficiària en relació a l'IVA suportat en la despesa subvencionable de l'execució del projecte:

(  ) No recupera ni compensa l'IVA suportat de la despesa subvencionable.

O

(  ) Sí que recupera o compensa l'IVA suportat de la despesa subvencionable.

5. Que la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja s'ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir i que no supera - amb les subvencions i altres ingressos concurrents- el pressupost d'execució del projecte subvencionat

6. Que s'adjunta fotocòpia compulsada dels justificants originals del pressupost d'execució del projecte subvencionat

.........................................................................................................................................

 

(signatura)

 

.............................., ......., d ................................. de 20 . 

 

ANNEX IX  MEMÒRIA COMPTE JUSTIFICATIU 

Aquest document s'ha de presentar en el cas que s'hagi concedit la subvenció i dins del termini concedit per a la justificació d'aquesta, el seu contingut serà l'establert en l'article 72 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Es declararà i acreditarà que s'ha complert la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció, indicant les activitats realitzades, els costos i els resultats obtinguts, que contindrà:

2 Relació de despeses i ingressos de l'activitat subvencionada identificant creditor i document, el seu import, data d'emissió i de pagament.

3 Factures o documents de valor probatori, incorporats en la relació anterior.

4 Detall d'altres ingressos o subvencions que hagi finançat l'activitat subvencionada amb indicació del seu import i procedència. 

COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

 

Dades del beneficiari de la subvenció  _________________________________________________________  

Representant:

Número d'expedient Administratiu  ________

 

MEMÒRIA DE L'ACTUACIÓ [Justificar el compliment de les condicions imposades per a la concessió de la subvenció].

Descripció de l'Activitat realitzada _______________________________

Resultats Obtinguts ___________________________________________

MEMÒRIA ECONÒMICA [Justificar el cost de les activitats realitzades].

1. RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES DESPESES I PAGAMENTS EFECTUAT RELACIONATS AMB L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA.

[S'adjuntaran les factures originals o altres documents comptables acreditatius del pagament. S'adjuntarà els certificats, càrrecs bancaris o detalls de moviments de compte que acreditin la despesa] 

CREDITOR (CIF)

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA

IMPORT

DATA EMISSIÓ

DOCUMENT ACREDITATIU DE LA DESPESA

MITJÀ I DATA DE PAGAMENT

DESVIACIONS DEL PRESSUPOST ESTIMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats en la relació de despeses i inversions de l'activitat, excepte en aquells casos en què les bases reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense necessitat de justificació].

[EN EL SEU CAS]2. En el cas d'adquisició de béns immobles, s'haurà d'incloure en la memòria econòmica, CERTIFICAT DE TAXADOR INDEPENDENT degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial.

 

​​​​​​​3. RELACIÓ D'ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS QUE HAN FINANÇAT L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA

IMPORT

PROCEDÈNCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ALTRES DOCUMENTS A APORTAR EN EL COMPTE JUSTIFICATIU:

1. Quan l'import d'algunes despeses superin la quantia de 18.000€ o 50.000€ en el cas d'obres, s'aportaran relació de pressupostos demanats, i justificació escrita del pressupost triat

2. Carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos derivats d'aquests.

Per la present, D. _______________________________, beneficiari de la subvenció recaiguda en l'expedient ___________________________, declaro sota la meva responsabilitat:

• Que totes les dades presentades en aquest compte justificatiu són certs.

• Que totes les despeses presentades en el present compte justificatiu han estat pagats íntegrament al proveïdor o subministrador.

• Que no s'ha concedit cap ajuda o subvenció de cap altra Administració Pública i l'objecte de la qual coincideixi amb la subvenció el compte justificatiu de la qual es presenta en aquest document. I si no és així, s'ha indicat en l'apartat 3.

Amb la finalitat de justificar l'adequada execució de la despesa realitzada i el fidel compliment de la finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció davant……………………………… [òrgan concedent], s'emet el present certificat.

 

En _________________, a _____ de _________ de 20__.

 

Representant legal del beneficiari de la Subvenció.

 

 

Signat _________________”.