Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Núm. 66810
Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de febrer de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el projecte d’obres SSCC PA 528/2021 per a la construcció de la base seu del SAMU 061 a l’Hospital de Formentera, projecte vinculat amb la declaració d’inversions d’interès autonòmic previstes per construir la nova base del SAMU 061 en el recinte de l’Hospital de Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fet

L'Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 (BOIB núm. 17, d'1 de febrer de 2022) va declarar inversió d'interès autonòmic les intervencions previstes per construir la nova base del SAMU 061 en el recinte de l'Hospital de Formentera.

Fonaments de dret

1. L'article 8.4 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual disposa que, una vegada declarades les intervencions en un equipament públic com a inversió d'interès autonòmic, correspon l'aprovació del projecte de construcció de l'equipament al Consell de Govern, a proposta de la conselleria corresponent, amb el tràmit previ d'informació pública de quinze dies naturals i l'informe favorable de l'ajuntament on s'ubiqui l'equipament, que s'ha d'emetre en el mateix termini.

2. L'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa als requeriments del tràmit procedimental d'informació pública.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre a informació pública el projecte d'obres SSCC PA 528/2021 per a la construcció de la base seu del SAMU 061 a l'Hospital de Formentera.

Aquest expedient pot ser objecte de consulta a la seu dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears (carrer de la Reina Esclarmunda, 9, Palma) o a l'adreça web https://ibsalut.es/empreses-i-proveidors.

2. Fixar el termini per a la informació pública en quinze dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Disposar que les al·legacions s'han de presentar a la seu dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears (c. de la Reina Esclarmunda, 9, Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d'anar adreçades a l'Oficina Tècnica de Supervisió.   

4. Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 3 de febrer de 2022

La consellera de Salut i Consum Patricia Gómez Picard