Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 66668
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 7 de febrer de 2022 de modificació de determinades resolucions per les quals es convoquen procediments per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 205, de 25 d'agost de 2009), determina el procediment únic per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, d'acord amb el que preveu l'article 8.2 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional (BOE núm. 147, de 20 de juny de 2002).

El Reial decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 59, de 10 de març de 2021), especifica alguns canvis del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals i indica que els procediments han de ser oberts, sense unes dates d'inscripció concretes.

En el Reial decret 46/2022, de 18 de gener, pel qual s'estableixen determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Imatge i So, Informàtica i Comunicacions, Instal·lació i Manteniment, Sanitat, Seguretat i medi Ambient i Serveis Socioculturals i a la Comunitat, que s'inclouen en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, i es modifiquen parcialment determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Seguretat i Medi Ambient i Serveis Socioculturals i a la Comunitat, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 27 de maig de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 74, de 5 de juny), convoca, de manera permanent, algunes qualificacions susceptibles de modificacions.

La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de setembre de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 136, de 5 d'octubre), convoca, de manera permanent, algunes qualificacions susceptibles de modificacions.

 Per això, i de conformitat amb l'article 56.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb l'article 19 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'han de modificar alguns punts de l'annex 2 de la Resolució de 27 de maig de 2021 i de la Resolució de 28 de setembre de 2021.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar l'annex 2 de les resolucions esmentades, concretament la taula amb les unitats de competència convocades, amb indicació de la qualificació professional, el certificat de professionalitat i el títol de formació professional de referència, de les qualificacions professionals susceptibles de modificació segons el Reial decret 46/2022, de 18 de gener, que passa a tenir la redacció següent:

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0073_2. Operar els processos de tractament i depuració de l'aigua.

SEA026_2. Operacions d'estacions de tractaments d'aigües

(nivell 2)

SEAG0210. Operacions d'estacions de tractaments d'aigües

Tècnic en xarxes i estacions de tractaments d'aigües

UC0074_2. Dur a terme les operacions de manteniment d'equips i instal·lacions de plantes de tractament o depuració de l'aigua.

UC2519_2. Dur a terme les funcions de nivell bàsic per a la prevenció de riscs laborals.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2519_2. Dur a terme les funcions de nivell bàsic per a la prevenció de riscs laborals.

SEA028_2. Serveis per al control de plagues

(nivell 2)

SEAG0110. Serveis per al control de plagues

Sense continguts relacionats

UC0078_2. Preparar i transportar mitjans i productes per al control de plagues.

UC0079_2. Aplicar mitjans i productes per al control de plagues.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1866_2. Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el temps lliure educatiu infantil i juvenil.

SSC564_2. Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

(nivell 2)

SSCB0209. Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

Tècnic en guia en el medi natural i de temps lliure

UC1867_2. Intervenir en processos grupals en el marc de temps lliure educatiu i altres àmbits de l'educació no formal.

Tècnic esportiu en barrancs

Tècnic esportiu en muntanya mitjana

UC1868_2. Emprar tècniques i recursos educatius d'animació en el temps lliure.

Tècnic esportiu en escalada

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1867_2. Intervenir en processos grupals en el marc de temps lliure educatiu i altres àmbits de l'educació no formal.

SSC565_3. Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

(nivell 3)

SSCB0211. Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

Tècnic Superior en animació sociocultural i turística

UC1868_2. Emprar tècniques i recursos educatius d'animació en el temps lliure.

UC1869_3. Planificar, organitzar, gestionar i avaluar projectes de temps lliure educatiu.

UC1870_3. Generar equips de personal monitor, dinamitzant-los i supervisant-los en projectes educatius de temps lliure infantil i juvenil.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i establir que començarà a tenir efectes l'endemà de publicar-se.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 7 de febrer de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà