Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA DE LA QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears de 26 de gener de 2022 per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per a la selecció d’un ajudant tècnic de qualitat

    Número de registre 909 - Pàgina 4605

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d’auxiliar administratiu/iva, convocat per la Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears de 24 d’abril de 2021 (BOIB núm. 61, d’11 de maig de 2021)

    Número de registre 896 - Pàgines 4606-4620

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de febrer de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’immunologia dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 851 - Pàgines 4621-4623

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 31 de gener de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, 14 places temporals de la categoria d’Infermer/a Obstètric-Ginecològic/a (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 881 - Pàgines 4624-4634

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Convocatòria i Bases borsa de treball d'auxiliars d'ajuda a domicili

    Número de registre 879 - Pàgines 4635-4639

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Convocatòria i bases borsa de treballador/res familiars pel centre de dia

    Número de registre 880 - Pàgines 4640-4644

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Convocatòria concurs oposició oficial llanterner funcionari de carrera, data de celebració del primer exercici

    Número de registre 883 - Pàgina 4645

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió temporal, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, per lliure designació, del lloc de treball de cap de Policia Local de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 884 - Pàgines 4646-4650