Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 65972
Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 31 de gener de 2022 de concessió de les subvencions per donar suport a projectes d’investigació d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 31 d'agost de 2021, el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) va dictar la Resolució per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l'any 2021, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19 (BOIB núm. 119, de 2 de setembre de 2021).

2. La comissió avaluadora corresponent a la convocatòria de subvencions a què es fa referència, d'acord amb el punt 12.2 de les bases, es va reunir el dia 21 de desembre de 2021 per revisar i valorar les 27 sol·licituds presentades dins el termini establert.

3. El 27 de desembre de 2021, es va publicar al web de l'IEB la Proposta de resolució de concessió de les subvencions esmentades, d'acord amb el punt 14.3 de la convocatòria.

4. No s'ha presentat cap al·legació a la Proposta de resolució esmentada.

Fonaments de dret

1. La Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 31 d'agost de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura vinculats amb Illes Balears per a l'any 2021, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19 (BOIB núm. 119, de 2 de setembre de 2021).

2. L'article 10.1.j) dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, aprovats pel Decret 48/2018, de 21 de desembre (BOIB núm. 160, de 22 de desembre de 2018; correcció d'errades: BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019).

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

4. La disposició addicional primera del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar i concedir subvencions per un import total de 200.000,00 € a favor dels beneficiaris que s'inclouen en l'annex 1.

2. Autoritzar i disposar la despesa a favor dels beneficiaris que figuren en l'annex 1, amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l'IEB, amb els imports detallats en l'annex esmentat.

3. Denegar la concessió de subvencions a les sol·licituds que s'inclouen en l'annex 2.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, document signat electrònicament (31 de gener de 2022)

El president de l'Institut d'Estudis Baleàrics Miquel Company i Pons

 

ANNEX 1 Subvencions concedides

Número d'expedient: INV-01/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Manuel Alejandro Aguilera Povedano (coautoria)

Objecte de la sol·licitud: Les dades humanes de la batalla de Mallorca: nombre de combatents, víctimes i biografies personals

Puntuació del projecte: 66

Puntuació de la trajectòria: 9,8

Puntuació total: 75,8

Import atorgat: 10.000 €

 

Número d'expedient: INV-02/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Eduardo Pascual Ramos

Objecte de la sol·licitud: Mallorca era una fiesta. Representar la ausencia. Las ceremonias reales en Mallorca al final del Antiguo Régimen (1716-1814)

Puntuació del projecte: 56

Puntuació de la trajectòria: 9,3

Puntuació total: 65,3

Import atorgat: 10.000 €

 

Número d'expedient: INV-04/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Laura Miró Bonnín

Objecte de la sol·licitud: Memòria històrica xueta: passat, present i opcions de futur

Puntuació del projecte: 66,7

Puntuació de la trajectòria: 7,7

Puntuació total: 74,4

Import atorgat: 10.000 €

 

Número d'expedient: INV-05/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Victòria Bauçà Nicolau

Objecte de la sol·licitud: Les dones i el patrimoni: administració, renúncia i estratègies a la Mallorca moderna (segles XVI-XVII)

Puntuació del projecte: 64,7

Puntuació de la trajectòria: 8

Puntuació total: 72,7

Import atorgat: 10.000 €

 

Número d'expedient: INV-06/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Caterina Mercè Picornell Belenguer

Objecte de la sol·licitud: Turisme i resistència local en la Mallorca contemporània: fonaments teòrics per a l'anàlisi dels contactes i conflictes en el camp cultural

Puntuació del projecte: 68,3

Puntuació de la trajectòria: 12,7

Puntuació total: 81

Import atorgat: 10.000 €

 

Número d'expedient: INV-07/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Antoni Ginard Bujosa (coautoria)

Objecte de la sol·licitud: Paisatge històric, control de la terra i poder polític. La possessió de Son Sant Joan Arnau (Llorito)

Puntuació del projecte: 67,3

Puntuació de la trajectòria: 10,7

Puntuació total: 78

Import atorgat: 10.000 €

 

Número d'expedient: INV-08/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Michael Müller

Objecte de la sol·licitud: Contacto lingüístico en la Mallorca medieval. El léxico árabe-catalán en documentos judeo-árabes de Mallorca

Puntuació del projecte: 67,3

Puntuació de la trajectòria: 9,7

Puntuació total: 77

Import atorgat: 10.000 €

 

Número d'expedient: INV-09/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Esmeralda Gómez Galera

Objecte de la sol·licitud: Nuevos territorios: medir la geografía

Puntuació del projecte: 58,3

Puntuació de la trajectòria: 5,2

Puntuació total: 63,5

Import atorgat: 10.000 €

 

Número d'expedient: INV-11/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Juan Carlos Oliver Torelló (coautoria)

Objecte de la sol·licitud: Fotografia en relleu a les Illes Balears des de mitjan del segle XIX fins a la segona meitat del segle XX. Paisatge i estereoscòpia

Puntuació del projecte: 70

Puntuació de la trajectòria: 11

Puntuació total: 81

Import atorgat: 10.000 €

 

 

Número d'expedient: INV-12/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Victòria Alba Burguera i Puigserver

Objecte de la sol·licitud: Les illes Balears: porta d'entrada i port de sortida de captius a la baixa edat mitjana. Un lloc idoni per a l'especulació amb preses humanes

Puntuació del projecte: 69,3

Puntuació de la trajectòria: 8,7

Puntuació total: 78

Import atorgat: 10.000 €

 

Número d'expedient: INV-13/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Pere Josep Garcia Munar

Objecte de la sol·licitud: El moviment obrer de la dictadura a la democràcia

Puntuació del projecte: 58,3

Puntuació de la trajectòria: 9

Puntuació: 67,3

Import atorgat: 10.000 €

 

Número d'expedient: INV-16/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Berta Sureda Berna

Objecte de la sol·licitud: Connexions entre les polítiques culturals i educatives a les Illes Balears (1983-2020). Encontres, desencontres i futurs possibles

Puntuació del projecte: 65

Puntuació de la trajectòria: 6,7

Puntuació total: 71,7

Import atorgat: 10.000 €

 

Número d'expedient: INV-17/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Jaime José Ferrer Forés

Objecte de la sol·licitud: Atles de l'arquitectura moderna a les Illes Balears

Puntuació del projecte: 62,3

Puntuació de la trajectòria: 13

Puntuació total: 75,3

Import atorgat: 10.000 €

 

Número d'expedient: INV-18/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Andreu Fullana Arias

Objecte de la sol·licitud: La influència de l'audiovisual en la promoció turística. Les Illes com a cas d'estudi

Puntuació del projecte: 62,3

Puntuació de la trajectòria: 10,3

Puntuació total: 72,6

Import atorgat: 10.000 €

 

 

Número d'expedient: INV-20/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Anna Aguiló Colldeforn (coautoria)

Objecte de la sol·licitud: Aspectos interculturales en la población mujer migrante en el barrio de Son Gotleu (Palma, Mallorca). Reflexiones culturales para el entendimiento y la escucha comunitaria

Puntuació del projecte: 69,3

Puntuació de la trajectòria: 13,3

Puntuació total: 82,6

Import atorgat: 10.000 €

 

Número d'expedient: INV-21/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Guillem Aloy Bibiloni (coautoria)

Objecte de la sol·licitud: Jørn Utzon, Mallorca (1971-2008)

Puntuació del projecte: 65,7

Puntuació de la trajectòria: 11,7

Puntuació total: 77,4

Import atorgat: 10.000 €

 

Número d'expedient: INV-22/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Antònia Morey Tous (coautoria)

Objecte de la sol·licitud: La precocitat balear en la producció de conserves vegetals. Caracterització i evolució del sector en el context de la història regional espanyola: 1850/60-1965

Puntuació del projecte: 71

Puntuació de la trajectòria: 20

Puntuació total: 91

Import atorgat: 10.000 €

 

Número d'expedient: INV-23/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Eulàlia Febrer Coll (coautoria)

Objecte de la sol·licitud: Investigació en el camp de la interpretació musical incorporant intel·ligència artificial: un model d'aplicació didàctica i divulgativa per a les Illes Balears

Puntuació del projecte: 69,3

Puntuació de la trajectòria: 12,8

Puntuació total: 82,1

Import atorgat: 10.000 €

 

Número d'expedient: INV-26/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Carlos de Salort Giménez (coautoria)

Objecte de la sol·licitud: La mort des del cel: els bombardejos de l'aviació feixista i la defensa passiva a Menorca

Puntuació del projecte: 71,7

Puntuació de la trajectòria: 13

Puntuació total: 84,7

Import atorgat: 10.000 €

 

 

​​​​​​​Número d'expedient: INV-27/2021

Estat: atorgat

Sol·licitant: Bartolomé Martínez Oliver

Objecte de la sol·licitud: Antoni M. Alcover i el coneixement del territori mallorquí. Llengua, cultura i art als manuscrits inèdits de les visites pastorals (1899, XIX-1904, XX). Emparaular el territori català més oriental

Puntuació del projecte: 60

Puntuació de la trajectòria: 16,7

Puntuació total: 76,7

Import atorgat: 10.000 €

 

ANNEX 2 Subvencions denegades

Número d'expedient: INV-03/2021

Estat: denegat

Sol·licitant: Antoni Canyelles Suau

Objecte de la sol·licitud: Tanques voltades de paret seca. Blai Bonet i psicoanàlisi: una lectura de Cant de l'arc

Puntuació del projecte: 53,7

Puntuació de la trajectòria artística: 7,2

Puntuació total: 60,9

 

Número d'expedient: INV-10/2021

Estat: denegat

Sol·licitant: Rafael Massanet Rodríguez

Objecte de la sol·licitud: Edición bilingüe y estudio de La Alonsíada (1818), poema épico de Joan Ramis i Ramis

Puntuació del projecte: 52

Puntuació de la trajectòria: 10,3

Puntuació total: 62,3

 

Número d'expedient: INV-14/2021

Estat: denegat

Sol·licitant: Diana Carolina Bejarano Coca

Objecte de la sol·licitud: Vuelo, luego existo: prácticas artísticas isleñas al límite

Puntuació del projecte: 50,7

Puntuació de la trajectòria: 12

Puntuació total: 62,7

 

Número d'expedient: INV-15/2021

Estat: denegat

Sol·licitant: Jaume Reus Morro

Objecte de la sol·licitud: Humanitats, col·lapse ecològic i economia porpra. Les Illes Balears, per exemple

Puntuació del projecte: 50,7

Puntuació de la trajectòria: 11,3

Puntuació total: 62

 

 

​​​​​​​Número d'expedient: INV-19/2021

Estat: exclòs

Sol·licitant: Galeria Maior, SL

Objecte de la sol·licitud: Edicions Maior: 25 años

Motiu: no s'ajusta al perfil de beneficiari, segons el que s'estableix en el punt 4.1 de les bases de la convocatòria

 

Número d'expedient: INV-24/2021

Estat: denegat

Sol·licitant: Antònia Marquès Albertí

Objecte de la sol·licitud: Vestint la Germania. Llibre il·lustrat d'indumentària del temps de la Germania a Mallorca (segle XVI)

Puntuació del projecte: 46,3

Puntuació de la trajectòria: 3,3

Puntuació total: 49,6

 

Número d'expedient: INV-25/2021

Estat: renúncia

Sol·licitant: Gabriel Company Rubio

Objecte de la sol·licitud: Els paisatges del calçat. Les transformacions territorials de Mallorca a través d'aquesta indústria (1877-2017)

Puntuació del projecte: 70

Puntuació de la trajectòria: 8,3

Puntuació total: 78,3