Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 65144
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de l’empresa Institut Superior Emergències S.L.U. (codi de conveni 07100612012019)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 30 d'agost de 2021, la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de l'empresa Institut Superior Emergències S.L.U. acordà, les taules salarias per l'any 2021 i subscriví la corresponent acta de la reunió.

2. El 5 de gener de 2022, Jose Vicente Planells Roig, en representació de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu, sol·licità el registre, el dipòsit i la publicació del l'acta esmentada.

Fonaments de dret

1. L'article 90.3 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

2. El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

3. L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Inscriure i dipositar l'acta de l'acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de l'empresa Institut Superior Emergències S.L.U. de 30 d'agost de 2021, en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears.

2. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

3. Ordenar la traducció del text a la llengua catalana i fer constar que la versió castellana del text és l'original signada per la Comissió paritària i que la versió catalana n'és una traducció.

4. Publicar l'Acta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 3 de febrer de 2022

La directora general de Treball i Salut Laboral

Virginia Abraham Orte

Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

(BOIB 97/2019)

 

ACTA Núm. 3 DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DEL CONVENI COL·LECTIU DE L'EMPRESA INSTITUT SUPERIOR EMERGÈNCIES S.L.O. PER LA QUAL S'ACORDA LA REVISIÓ SALARIAL PER A l'ANY 2021

ASSISTENTS

REPRESENTACIÓ EMPRESARIAL:

D. Matías Leonardo Ise

REPRESENTACIÓ UNITÀRIA

D. Giraldo Olivar Hoyos

Dña. Celsa Hoyos Rojas

D. Juan Díez Campanini

A Palma de Mallorca (Illes Balears), sent les 19.00 hores del dia 30 d'agost de 2021, es reuneixen les persones al marge esquerre relacionades a fi de procedir a la aprovació dels salaris corresponents a l'exercici 2021.

Aixeca la present Acta, Sr. José Vicente Planells Roig, assessor empresarial, al qual els assistents confereixen les facultats oportunes per a la presentació i registre de la present acta en la Direcció General de Treball, perquè aquesta la registri i ordeni la seva publicació en el butlletí oficial corresponent.

Una vegada sotmès a debat i d'acord amb el que s'estableix en l'article 12 del conveni col·lectiu, les parts acorden i convenen:

A causa de l'actual situació, a conseqüència de la crisi sanitària per la COVID-19, que ha paralitzat gairebé per complet l'activitat del sector al llarg de tot aquest temps, les parts acorden que durant el període comprès entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de 2021, es meritaran les retribucions salarials pactades en la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu per al període 1 de gener a 31 de desembre 2020.

Grup I: 1.275,12 euros mensuals, equivalents a 17851,68 euros anuals incloent les gratificacions extraordinàries

Grup II: 950 euros mensuals, equivalents a 13.300 euros anuals incloent les gratificacions extraordinàries

Grup III: 950 euros mensuals, equivalents a 13.300 euros anuals incloent les gratificacions extraordinàries

Grup IV: 950 euros mensuals, equivalents a 13.300 euros anuals incloent les gratificacions extraordinàries

Els treballadors i treballadores a temps parcial, percebran el salari en proporció al nombre d'hores de treball.

Es pacta revisar el salari, en el supòsit d'un increment del salari mínim interprofessional aplicable a l'any 2021.

La present Acta, és redactada, llegida, aprovada i signada en el dia i lloc indicats en l'encapçalament, pels assistents a la reunió, qui signen la present en mostra de la seva conformitat.

I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les 19'30 hores, es dona per finalitzada la reunió.