Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de l’expedient de licitació per a l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de béns de domini públic per a la gestió i explotació de les dues sales e projecció de cinema i del bar annex (amb terrassa) del complex cultural «Canal Salat» de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 915 - Pàgina 4796

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Convocatòria pública presentació ofertes arrendament be immoble zona Son Sardina de Palma, amb destinació a Casal de Barri i Biblioteca Municipal

    Número de registre 887 - Pàgina 4797

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs cont/adm PO 192/2021 del TSJIB interposat contra els acords del Consell de Govern de les I. Balears de 9-04-2021 i 23-04-2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que ha de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID19 aplicables temporalment a les illes i s’introdueixen modificacions puntuals al Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID19, aprovat per l’acord del Consell de Govern de les I. Balears de 27-11-2020

    Número de registre 916 - Pàgina 4798

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes, REV7 de data 10 de gener de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019 subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima

    Número de registre 901 - Pàgines 4799-4803

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 (Exp. 171) de data 26 de gener de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de desembre de 2019, per la qual es convoquen, per a l’ any 2019 subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes

    Número de registre 903 - Pàgines 4804-4806

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de renúncia als beneficiaris de les ajudes, Exps. 47 i 50 de data 2 de febrer de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 904 - Pàgines 4807-4809

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 (Exp. 076) de data 03 de gener de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de desembre de 2019, per la qual es convoquen, per a l’ any 2019 subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes

    Número de registre 905 - Pàgines 4810-4812

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes, REV8 de data 13 de gener de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019 subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima

    Número de registre 906 - Pàgines 4813-4816

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a les persones interessades en el Procediment Ordinari nº 4/2022 que es substància davant el Jutjat Contenciós Administratiu nº 3 de Palma

    Número de registre 889 - Pàgina 4817

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de febrer de 2022 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 902 - Pàgina 4818

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per dur a terme projectes de participació ciutadana i d’acció voluntària per a l’any 2022

    Número de registre 867 - Pàgines 4819-4820

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors. Exp. 2022/514

    Número de registre 899 - Pàgina 4821

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals Exp. 2022/611

    Número de registre 913 - Pàgina 4822

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Calendari Fiscal 2022

    Número de registre 885 - Pàgines 4823-4824

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci núm expedient 484/2021

    Número de registre 852 - Pàgina 4825

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. PD 2019/1. Aprovació inicial projecte urbanització del SUP 4, Accés Passeig Maravillas, del PRI de la Platja de Palma

    Número de registre 914 - Pàgina 4826

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Modificació relació llocs de feina i plantilla 2022

    Número de registre 919 - Pàgina 4827

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Canvi de titularitat de sepultura del cementeri municipal

    Número de registre 817 - Pàgina 4828

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Canvi de titularitat de sepultura del cementeri municipal

    Número de registre 818 - Pàgina 4829

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Canvi de titularitat de sepultura del cementeri municipal

    Número de registre 853 - Pàgina 4830

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Canvi de titularitat de sepultura del cementeri municipal

    Número de registre 854 - Pàgina 4831

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual es posa de manifest l'expedient 283/2022 instruït per la depuració de saldos comptables dels exercicis tancats 2012 a 2020

    Número de registre 897 - Pàgina 4832