Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 65248
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

​​​​​​​

Antecedents

1. Per Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 16 de desembre de 2020, s'ha aprovat la convocatòria extraordinària d'ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 (BOIB núm. 210 de 17 de desembre).

2. Dins el termini establert a resolució esmentada al paràgraf 1, han tingut entrada a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de forma telemàtica la sol·licitud i la documentació prevista en la convocatòria per part dels titulars de petites empreses del sector de la restauració a què fa referència l'annex 1.

3. El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball ha emès Resolucions per les quals ha aprovat, autoritzat i disposat la despesa, reconegut l'obligació i proposat el pagament en concepte per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 publicades al BOIB núm. 15, del 04/02/2021, BOIB núm. 18, del 11/02/2021, BOIB núm. 19, del 13/02/2021, BOIB núm. 23, del 16/02/2021, BOIB núm. 25, del 20/02/2021, BOIB núm. 26, del 23/02/2021, BOIB núm. 27, del 25/02/2021, BOIB núm. 28, del 27/02/2021, BOIB núm. 32, del 06/03/2021, BOIB núm. 35, del 13/03/2021, BOIB núm. 39, del 20/03/2021, BOIB núm. 42, del 27/03/2021, BOIB núm. 45, del 03/04/2021, BOIB núm. 48, del 10/04/2021, BOIB núm. 51, del 17/04/2021, BOIB núm. 54, del 24/04/2021, BOIB núm. 57, del 01/05/2021, BOIB núm. 60, del 08/05/2021, BOIB núm. 64, del 18/05/2021, BOIB núm. 67, del 22/05/2021, BOIB núm. 70, del 29/05/2021, BOIB núm. 74, del 05/06/2021, BOIB núm. 80, del 17/06/2021, BOIB núm. 82, del 22/06/2021,, BOIB núm. 88, del 03/07/2021, BOIB núm. 93, del 13/07/2021, BOIB núm. 98, del 22/07/2021, BOIB núm. 101, del 29/07/2021, BOIB núm. 107, del 12/08/2021, BOIB núm., 111, del 21/08/2021, BOIB núm. 120, del 04/09/2021.

4. El punt dotzè de la Resolució de la convocatòria disposa que es permet la justificació de despeses mitjançant una declaració formal de la persona o entitat beneficiària, sens perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control. En el cas de despeses per import igual o superior a tres mil euros s'ha requerit la presentació de les factures i els justificants bancaris oficials de transferència o de pagament.

5. Els beneficiaris esmentats a l'annex 1 han presentat emplenat l'Annex I de DECLARACIÓ RESPONSABLE D'HAVER REALITZAT UNA INVERSIÓ EN SISTEMES DE VENTILACIÓ I PURIFICACIÓ D'AIRE I EN UN MESURADOR DE CO2 PER AJUDES D'IMPORT INFERIOR A 3.000 EUROS, o bé han presentat directament les factures i els justificants de pagament bancaris de les factures presentades, i en el seu cas, el justificant de reintegrament per la diferència mitjançant el model 046 que acrediti el seu pagament.

Analitzada la declaració responsable presentada//o analitzades les factures i justificants de pagament presentats, la subvenció queda justificada en la seva totalitat.

6. S'ha emès informe favorable relatiu a la justificació de l'ajuda concedida per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19.

7. L'apartat 7.7 de la convocatòria disposa que la resolució motivada favorable del procediment s'ha de notificar als interessats mitjançant la publicació en el BOIB, tal com determinen l'art. 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Les resolucions desfavorables es notificaran individualment als interessats.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4. Llei 1/2019 de, 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 2019).

5. Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions.

7. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 31 de setembre).

8. El Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 2 d'agost).

9. La Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 16 de desembre de 2020, que aprova la convocatòria extraordinària d'ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 (BOIB núm. 210 de 17 de desembre).

Resolució

Per tot el que s'ha exposat, resolc:

Primer. Aprovar el compte justificatiu presentat per les empreses beneficiàries de l'ajuda que figuren a l'annex 1, per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19.

Segon. Notificar aquesta Resolució a les entitats interessades mitjançant la publicació en el BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (8 de febrer de 2022)

El director general de Promoció Econòmica,

Emprenedoria i Economia Social i Circular

Manuel Porras Romero

(Per delegació, Resolució de 8 de juliol de 2019,

BOIB núm 97/2019)

 

 

​​​​​​​ANNEX 1

Beneficiaris dels ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 amb el compte justificatiu aprovat.

NÚMERO EXPEDIENT

NOM

CIF

IMPORT DE L'AJUDA

DESPESA REALITZADA

REINTEGRAMENT REALITZAT

RST 23/2021

ROSCAS ES MERCAT, S.L.

B57459349

800,00 €

987,00 €

0,00 €

RST 38/2021

ALESSIA CARLETTI

***2214**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 45/2021

VICTORIA MORAIS

B07660574

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 46/2021

DACIL LEN PEREZ

***9808**

539,00 €

539,00 €

0,00 €

RST 47/2021

COSTA MARINA MENORCA SOCIEDAD LIMITADA

B16607707

3.200,00 €

3,38 €

0,00 €

RST 49/2021

CASA LI YE, S.L.

B07965031

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 50/2021

QUN LIN CHENG, S.L.

B57924581

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 56/2021

ANTONIO RIERA TORRES

***4144**

550,00 €

562,00 €

0,00 €

RST 60/2021

MARTÍN PEREIRA LUCES

***7411**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 62/2021

JESÚS ARAHUETES VELASCO

***1582**

799,00 €

990,00 €

0,00 €

RST 67/2021

ARTHUR HOLMES

***3636**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 73/2021

MARIANO MARTÍN SPENZA

***3988**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 97/2021

UMI SCIVIL

***6457**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 107/2021

MENORCA CK, S.L.

B07884836

1.600,00 €

1.980,00 €

0,00 €

RST 109/2021

MARLENY GARCIA QUIJANO

***0727**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 111/2021

TIBERI CATERING, S.L.

B57139925

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 127/2021

MARIA SORAYA VICARIO DE LA HERA

***4375**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 129/2021

MARIA LOURDES CHANGO SANCHEZ

***9551**

800,00 €

1.025,00 €

0,00 €

RST 131/2021

XIANG ZHENG

***2987**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 135/2021

NIKI'S AMERICAN DINNER CLAB, C.B.

E16593568

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 136/2021

RELS RESTAURNAT, S.L.

B57937179

800,00 €

800,00 €

0,00 €

RST 439/2021

OPERAPROIBIZA, S.L.

B16595555

3.200,00 €

3.376,00 €

0,00 €

RST 611/2021

SA PEDRERA D'ES PUJOL S.L.

B16556698

800,00 €

979,50 €

0,00 €

RST 612/2021

TONI PÉREZ COMAS S.L.U.

B57625360

800,00 €

798,24 €

1,76 €

RST 937/2021

JUAN BAGUR PETERSEN

***6714**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 945/2021

MARROIG RAMIREZ, SL

B07981566

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 949/2021

ADDINO NICOLAS GRACIANO

***6812**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 953/2021

RAQUEL SAAVEDRA SANCHEZ

***1240**

550,00 €

550,00 €

0,00 €

RST 955/2021

VICENTE RIERA COSTA

***5590**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 959/2021

NURIA RUVIRA GARCIA

***9987**

800,00 €

527,00 €

273,00 €

RST 962/2021

MARIA DEL CARMEN SERRANO MATEOS

***6592**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 964/2021

DAMIAN MOLL VINENT

***0014**

1.598,00 €

1.598,00 €

0,00 €

RST 1315/2021

PIETRA CAYA, SL

B16608267

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1318/2021

RESTAURANTE SON TOMÀS, CB

E57246290

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1320/2021

BAR TURISMO, ESPJ

E16650251

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1326/2021

BAR CA'N TONI, CB

E57246183

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1328/2021

PANADERÍA PASTELERÍA LA CONCEPCIÓN, SL

B07599079

1.598,00 €

1.598,00 €

0,00 €

RST 1330/2021

PONT SANSÓ, SL

B07669070

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1332/2021

100 EMOCIONS, SL

B57358566

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1333/2021

JOSÉ ANTONIO JORQUERA VIDAL

***3425**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1334/2021

EXPLOTACIONES JOYMI, SL

B07292378

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1336/2021

LÍDIA MARTÍNEZ MOLINA

***3644**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1338/2021

ROSA MARIA BISBAL BUSQUETS

***7992**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1339/2021

PEDRO ANTONIO FRONTERA VAQUER

***9636**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1340/2021

ANA Y DIEGO 2.017, CB

E16512634

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1341/2021

MONTSERREAT MAYOL MUNDO

***0460**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1343/2021

MIGUEL CLADERA MORAGUES

***8879**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1346/2021

SANDERSON - GEORGINA ROSE

***3628**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1348/2021

SIMILEA RUXANDRA DANA

***8018**

450,00 €

450,00 €

0,00 €

RST 1350/2021

ANTONIO CAMACHO LATORRE

***8020**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1357/2021

COLIN BUTTERWORTH

***1528**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1361/2021

SERAFÍN MARTÍN BORRERO

***8574**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1362/2021

FRANCISCO RUBÉN CUTILLAS SISO

***1621**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1364/2021

DAVID JUAN TUDURÍ MOLINA

***0739**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1365/2021

OSTERIA NÚMERO 15, SL

B57796757

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1366/2021

ALCAPI 2008, SL

B57591018

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1368/2021

FRANCISCO GONZÁLEZ LÁZARO

***9739**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1369/2021

PERE COLL PONS

***3366**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1370/2021

ANNA BERTINI

***1613**

800,00 €

550,00 €

250,00 €

RST 1372/2021

LUÍS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

***9235**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1374/2021

MUÑOZ RODRÍGUEZ, CB

E57491060

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1376/2021

ELENA SIELAFF GUSEVA

***1050**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1377/2021

IMRAN MUHAMMAD

***8959**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1379/2021

BAR ES MOLÍ SON SERVERA, CB

E07173883

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1389/2021

ÁNGEL LÓPEZ RUÍZ

***1764**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1399/2021

RAMON ESCARRER DURAHO

***7764**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1400/2021

QI WANG

***1764**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1401/2021

BRASA SALADA 2022, SL

B42864652

550,00 €

550,00 €

0,00 €

RST 1402/2021

JOSÉ FRANCISCO CARDESIN GONZÁLEZ

***0073**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1405/2021

BALEARIC SEA VIEW, SL

B57935611

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1664/2021

GESTIONS SON PAX SL

B57678617

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1667/2021

EU MONUMENT SL

B57138836

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1673/2021

MALLORCA COOLC41 SL

B16580599

1.598,00 €

1.598,00 €

0,00 €

RST 1675/2021

PETER STATLER

***6849**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1676/2021

PEDRO CAPO CASASNOVAS S.L.

B07848872

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1678/2021

ALEX GABRIEL QUEVEDO TORRES

***1302**

1.600,00 €

1.598,00 €

0,00 €

RST 1679/2021

ABCM SA SL

B57309858

800,00 €

816,70 €

0,00 €

RST 1680/2021

SMITHERMAN --- SHARON ALISON

***0578**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1684/2021

CAL BARRATINA SL

B07625635

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1686/2021

SINGH HARBHAJAN

***9939**

650,00 €

650,00 €

0,00 €

RST 1690/2021

ANTONIA VARO MUNAR

***1396**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1692/2021

ESTEBAN SILVA VILCHEZ

***2267**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1693/2021

DORADO MATIAS OSUNA

***6116**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1694/2021

EMILIO Y AIDA CB

E57831455

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1697/2021

FREDDY RICARDO FRIAS CHAVEZ

***7421**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1699/2021

JAIME CARDELL CERDA

***1060**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1702/2021

LUIS PANIAGUA DIAZ

***3898**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1703/2021

MANUEL ALCALDE SIERRA

***0195**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1705/2021

MUÑOZ DIAZ-TENDERO, SOCIEDAD LIMITADA NULL

B16570582

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1707/2021

OLIVIA'S IBIZA KITCHEN S.L. NULL

B42730812

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1711/2021

MARIA MUNAR BAUTISTA

***0819**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1712/2021

CELLER SA TRAVESSA SL

B16621807

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1714/2021

ANTONI NADAL ADROVER BARCELO

***1902**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1715/2021

NDONG OBONO JUSTINO MBA

***4205**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1718/2021

JONATAN EZEQUIEL REAL

***0630**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1720/2021

ROMERO DIEGO LECHADO

***0061**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1722/2021

HORACIO RAMON REAL

***2231**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1723/2021

BARTOLOME TORRENS CANTALLOPS

***4730**

1.598,00 €

1.598,00 €

0,00 €

RST 1724/2021

ELENA HUERTAS MARTINEZ

***2399**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1727/2021

MARIA MICAELA MESTRE BENNASAR

***1831**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1737/2021

BISTROT SANTA EULALIA, S.L.

B42711572

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1739/2021

ANGEL ROJAS YEVENES

***6267**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1748/2021

EDUARDO HERVAS MUÑOZ

***3490**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1751/2021

GERMANS OLLER CB NULL

E57285215

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1764/2021

ALESSANDRO GUTTADAURO GIUSEPPE

***9409**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1766/2021

CAFETERIA S'ABEURADOR 2011 SL

B57706848

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1768/2021

DURINS BROTHERS SL NULL

B57116428

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1771/2021

JOSE FRANCISCO GARCIA CALDES

***3225**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1776/2021

CAN PEP DES PLA CB

E16643207

800,00 €

798,00 €

0,00 €

RST 1781/2021

OVETUS, C.B

E57856536

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1783/2021

MANDINGAS FOOD AND DRINKS SL NULL

B04967550

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1784/2021

LUIS JAIME RUBIO CUADROS

***2725**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1790/2021

CHRISTIAN ALBERTO LAGOS CASAS

***6576**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1793/2021

FERNANDO MICHELL KARLEN

***7308**

1.598,00 €

1.598,00 €

0,00 €

RST 1797/2021

NUMERO 74 SL SFEZ

B57830671

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1807/2021

ISABELL MESKE CHAIRA

***3660**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1820/2021

EL CUIDAREM SL

B07777550

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1823/2021

KINGS PLAY SL

B57992422

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1824/2021

COCIMANIA SC

J57993198

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1827/2021

MODESTO VILLAR LOPEZ

***4277**

800,00 €

799,51 €

0,00 €

RST 1831/2021

CHEN YUEHONG

***2420**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1833/2021

BERNAT MARTORELL FLUXA

***2467**

800,00 €

799,51 €

0,00 €

RST 1838/2021

TAK VICTUS, S.L.

B57949737

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1843/2021

LAS MARTINEZ CB

E57946006

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1849/2021

VADELL RAFEL JULIA

***4134**

799,00 €

799,00 €

0,00 €