Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 67314
Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de data 4 de febrer de 2022, per el qual s’acorda aprovar, per unanimitat dels membres presents, la proposta de la Consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans per a l’aprovació de la despesa per fer front a les prestacions econòmiques periòdiques, complementàries i puntuals d’acolliment familiar corresponents a l’any 2022. Exp. 2022/00000740M

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 4 de febrer de 2022, el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa ha acordat en reunió ordinària, per unanimitat dels membres presents, la següent proposta:

«PRIMER.- Aprovar la despesa per un import de 250.000 euros (dos-cents cinquanta mil euros), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2312 4890000 (RC núm. 2/2022000000217 de data 21/01/2022) dels vigents pressupostos de la Corporació, per al pagament de les prestacions econòmiques periòdiques, complementàries i puntuals d'acolliment familiar corresponents a l'any 2022.

SEGON.- Delegar en la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans, la concessió de les prestacions econòmiques periòdiques, complementàries i puntuals d'acolliment familiar, així com el pagament d'aquestes prestacions econòmiques.

TERCER.- Publicar l'Acord del Consell Executiu al Butlletí Oficial de les Illes Balears.»

 

Eivissa, 7 de febrer de 2022

El cap de servei de Recursos Humans Agustín Goerlich López