Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 65132
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual s’admet el dipòsit dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Asociación empresarial de distribuidores de material médico sanitario, en sigles ADISMES (dipòsit número 07100024)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 8 de gener de 2021, María Carmen Planas Palou, en representació dels promotors de l'organització empresarial anomenada Asociación empresarial de distribuidores de material médico sanitario, en sigles ADISMES, va presentar a l'Oficina de dipòsit d'estatuts de la Direcció General de Treball i Salut Laboral (amb número de registre d'entrada 07/2021/000002) una sol·licitud, amb documentació annexa, per tal de procedir al dipòsit de l'acta de constitució i dels estatuts de l'associació esmentada.

2. Els estatuts i l'acta de constitució estan subscrits per Antonio Nicolau Munar, en representació de Comercial Médica Remex, SL; Liudmila Potekhina, en representació de Traumedic Balear, SL; Jesualdo Muñoz Navarro, en representació de Distribuciones Médicas Muñoz, SL i Ricardo Jesús Hernández del Moral, en representació de Suministros Clínicos Baleares, SL; tots ells en qualitat de promotors de l'organització empresarial.

Fonaments de dret

1. La competència per conèixer aquest expedient i resoldre'l pertoca a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen el Reial decret 98/1996 de 26 de gener (BOE del 29-2) de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat en matèria laboral (execució de la legislació laboral) i el Decret 31/1996 de 7 de març (BOCAIB del 19) d'assumpció i distribució de les competències transferides i és atribuïda al conseller de Treball, Comerç i Indústria, d'acord amb allò que disposa l'article 2.2.e) del Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120 de 8 d'agost).

2. L'article 13.3 del Reial Decret 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials, disposa que si es compleixen tots els requisits, l'oficina pública competent ha de dictar una resolució que acordi el dipòsit i la publicitat d'aquest, en el termini de vint dies a comptar des del dia en què es presenti la sol·licitud o es reparin o resolguin els defectes advertits.

3. El darrer paràgraf de l'esmentat article 13.3 disposa també que simultàniament a la resolució, l'oficina pública competent l'ha de fer pública ordenant-ne la publicació al butlletí oficial corresponent i hi ha d'indicar almenys la denominació, l'àmbit territorial i funcional, i la identificació dels promotors i signants de l'acta de constitució.

4. L'article 23 del Reial Decret esmentat disposa que el text dels estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials és d'accés públic i el pot examinar qualsevol persona. L'oficina pública competent n'ha de facilitar una còpia autèntica a qui ho sol·liciti.

5. La Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat sindical, així com la Llei 19/1977, d'1 d'abril, reguladora del dret d'associació sindical.

6. El Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, per qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 75, de 29/03/1995).

7. La Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social (BOE núm. 245, de 11/10/2011).

8. Supletòriament la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Per tant és procedent dictar la següent

Resolució

1. Admetre el dipòsit de l'acta de constitució i dels estatuts de l'organització empresarial anomenada Asociación empresarial de distribuidores de material médico sanitario, en sigles ADISMES, el codi d'inscripció és el 07100024. El domicili de l'organització es fixa al carrer d'Aragó, núm. 215 – 2ona, de Palma; el seu àmbit territorial és el de les Illes Balears i el funcional és el que s'estableix a l'article 3 dels seus estatuts.

2. Disposar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal de donar publicitat a l'admissió efectuada.

3. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

Interposició de Recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament una demanda en impugnació d'aquest acte administratiu davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de las Illes Balears, d'acord amb els articles 167 i següents de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social (BOE núm. 245, de 11 d'octubre), en relació amb els seus articles 2.l i 7.a, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació o publicació de la Resolució d'acord amb l'article 151.7 en relació amb l'article 69.2 de la mateix llei.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (8 de febrer de 2022 )

La directora general de Treball i Salut Laboral

Virginia Abraham Orte

Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

(BOIB 97/2019)