Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARSOFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 13 de desembre de 2021, per la qual s'atribueixen funcions de gestió comptable a la Cap d’Unitat de Prevenció

    Número d'edicte 618 - Pàgines 3675-3676

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 per a la declaració institucional del 2022 com a Any Joan Fuster

    Número d'edicte 646 - Pàgines 3677-3678

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 pel qual s’aprova una rectificació d’errors dels models tipus de plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació d’obres, de serveis i de subministrament cofinançats amb l’instrument de finançament Next GenerationEU

    Número d'edicte 650 - Pàgines 3679-3681

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 pel qual es decideix que un import d’1.000.000 d’euros, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans anuals d’impuls del turisme sostenible que consten en l’annex 2 de l’Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, s’ha d’imputar al subprograma pressupostari de despesa 521BCV (accions públiques relatives a la COVID-19 dins el programa d’ordenació i inspecció del transport terrestre), d’acord amb el que preveu l’article 36.2 de la Llei 2/2020, i se’n concreta la destinació

    Número d'edicte 652 - Pàgines 3682-3684

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 pel qual s’autoritza el projecte de la inversió declarada d'interès autonòmic per a l’ampliació del CEIP Blai i Bonet, ubicat al terme municipal de Santanyí

    Número d'edicte 647 - Pàgina 3685

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 pel qual es manifesta el compromís del Govern de les Illes Balears de lluita contra el frau i s’aprova el Pla de Mesures Antifrau, en l’àmbit d’execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 658 - Pàgines 3686-3688

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 pel qual es declaren com a inversió d’interès autonòmic les intervencions previstes per construir la nova base del SAMU 061 al recinte de l’Hospital de Formentera

    Número d'edicte 649 - Pàgines 3689-3690

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 pel qual s'aprova definitivament el Projecte d'execució d’instal·lació d’un parc solar fotovoltaic per a autoconsum de les instal·lacions de tracció de Serveis Ferroviaris de Mallorca, es declara l'ocupació urgent dels terrenys afectats per l'expropiació i s’autoritza la despesa

    Número d'edicte 651 - Pàgines 3691-3693

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la directora general de Funció Pública per la qual es citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 32/2022, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears Sala Contenciosa Administrativa

    Número d'edicte 607 - Pàgina 3694

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la directora general de Funció Pública per la qual es citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 316/2021, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears Sala Contenciosa Administrativa

    Número d'edicte 657 - Pàgina 3695

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de 27 de gener de 2022 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 645/2021, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número d'edicte 600 - Pàgina 3696

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de 26 de gener de 2022 per la qual es modifica la convocatòria del Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2021 (BOIB núm. 144, de 21 d’octubre) mitjançant l’aprovació d’un nou termini d’inscripció i de presentació de la documentació

    Número d'edicte 606 - Pàgines 3697-3700

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme presos en sessió de dia 28 de gener de 2022, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes municipals

    Número d'edicte 609 - Pàgines 3701-3702

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a l'assignació de l'ús privatiu d'una parcel·la d'hort a l'hort urbà sa Vinyeta, de Ciutadella de Menorca, dirigida a persones a títol individual, i de l'aprovació de la convocatòria corresponent a l’exercici de 2021, Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número d'edicte 624 - Pàgines 3703-3706

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació de la funció interventora prèvia limitada

    Número d'edicte 611 - Pàgines 3707-3708

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació modificació art. 58 del Pacte de drets del funcionaris

    Número d'edicte 601 - Pàgina 3709

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació del Decret núm. 2019-0902 de data 27 de juny 2019, referent a la delegació d’àrees de gestió de l’Ajuntament de Son Servera

    Número d'edicte 610 - Pàgines 3710-3714