Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual número 3 del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca relativa al canvi de qualificació d'eixample a espai lliure públic per dur a terme l'ampliació del sistema general espai lliure públic "SGELP-11

    Número d'edicte 608 - Pàgina 3532

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

    Número d'edicte 598 - Pàgines 3533-3536

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals exp 8435-21

    Número d'edicte 629 - Pàgines 3537-3538

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis esportius municipals

    Número d'edicte 584 - Pàgines 3539-3542

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Ordenança fiscal general de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic

    Número d'edicte 602 - Pàgines 3543-3585

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació definitiva Pressupost muncipal per l'exercici 2022

    Número d'edicte 595 - Pàgines 3586-3589

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació definitiva del Pressupost Municipal de l'Ajuntament pel 2022 i de la plantilla de personal

    Número d'edicte 363 - Pàgines 3590-3591

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la Plantilla orgànica i del Pressupost general de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a l’any 2022, segons acord del ple de data 27 de gener de 2022

    Número d'edicte 613 - Pàgines 3592-3594