Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 46006
Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 pel qual es manifesta el compromís del Govern de les Illes Balears de lluita contra el frau i s’aprova el Pla de Mesures Antifrau, en l’àmbit d’execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Unió Europea va aprovar el Pla de Recuperació per a Europa, una resposta sense precedents a la crisi derivada de la COVID-19 per afavorir la reconstrucció de les economies, que inclou la posada en marxa de l'Instrument Europeu de Recuperació (Next Generation EU), un fons temporal de caràcter extraordinari aprovat mitjançant el Reglament (UE) 2020/2094, del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19.

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) és l'element principal dels fons Next Generation EU i fou establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Els recursos de l'MRR es distribueixen a través dels plans de recuperació i resiliència dels estats membres. Espanya va aprovar el seu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021 i, una vegada avaluat per la Comissió Europea, va ser aprovat pel Consell Europeu en data 13 de juliol de 2021. El Pla s'estructura en deu polítiques palanca, trenta components i 212 mesures (110 inversions i 102 reformes), que es descompondran en projectes i subprojectes.

El Tractat de Funcionament de la Unió Europea dedica un article, el 325, a la lluita contra el frau i estableix l'obligació de la Unió i els estats membres de combatre el frau i tota activitat il·legal que afecti els interessos financers de la Unió, que hauran de tenir un efecte dissuasiu i ser capaços d'oferir una protecció eficaç en els estats membres i en les institucions, òrgans i organismes de la Unió. L'article 129 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, fa referència a la cooperació per a la protecció dels interessos financers de la Unió.

Específicament, el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, abans esmentat, estableix que l'aplicació del Mecanisme ha d'efectuar-se d'acord amb el principi de bona gestió financera, incloses la prevenció i la persecució efectives del frau, en particular el frau fiscal, l'evasió fiscal, la corrupció i els conflictes d'interessos.

L'article 22, sobre protecció dels interessos financers de la Unió, disposa que en executar el Mecanisme, els Estats membres, en la seva condició de beneficiaris o prestataris de fons en el marc del Mecanisme, adoptaran totes les mesures adequades per a protegir els interessos financers de la Unió i per vetllar perquè la utilització dels fons en relació amb les mesures finançades pel Mecanisme s'ajusti al Dret aplicable de la Unió i nacional, en particular pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos. A aquest efecte, els estats membres establiran un sistema de control intern eficaç i eficient i recuperaran els imports abonats erròniament o utilitzats de manera incorrecta.

El reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès és un dels principis de gestió específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que estableix l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 imposa als estats en relació amb la protecció dels interessos financers de la Unió com a beneficiaris dels fons de l'MRR, l'article 6 de l'Ordre estableix que tota entitat decisora o executora que participi en l'execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos. Aquest Pla s'ha d'aprovar en un termini inferior a 90 dies des de l'entrada en vigor de l'Ordre o, si s'escau, des que es tengui coneixement de la participació en l'execució del PRTR.

D'acord amb l'Ordre HFP 1030/2021 esmentada, les comunitats autònomes són entitats executores que, en l'àmbit de les seves competències i sota els criteris i directrius d'una entitat decisora (departament ministerial), els correspon l'execució de subprojectes de les corresponents inversions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Pla de mesures antifrau té com a objecte l'establiment d'una estratègia que concreti una sèrie de mesures proporcionades en relació amb la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució del frau, la corrupció i els conflictes d'interès per assegurar el compliment de tots els requeriments de la normativa europea, en l'àmbit de l'execució dels fons de l'MRR per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu àmbit d'aplicació és l'Administració i les entitats del seu sector públic instrumental que participen en l'execució de fons de l'MRR.

Aquest Pla de mesures antifrau és un document viu i flexible i podrà ser actualitzat i modificat en funció dels resultats de la seva aplicació, i d'acord amb les novetats que puguin sorgir en la normativa, instruccions, recomanacions o models provinents de la Comissió Europea o de l'Administració General de l'Estat sobre aquesta matèria, especialment en el marc de la gestió i execució dels fons Next Generation EU.

Les actuacions en matèria de prevenció són les destinades a prevenir l'aparició del frau, la corrupció i els conflictes d'interès i es configuren com l'element fonamental del sistema, que han d'anar encaminades a desenvolupar una cultura ètica que fomenti valors com la integritat, l'honradesa, l'objectivitat i la rendició de comptes, i han de comptar amb la implicació de les autoritats de l'organització, que han de manifestar un compromís ferm contra el frau.

El Govern de les Illes Balears va aprovar, per Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016, el Codi Ètic del Govern de les Illes Balears per fomentar la integritat i l'eficiència en l'actuació dels representants públics de la Comunitat Autònoma, al qual s'adhereixen totes les persones titulars dels càrrecs públics de l'Administració.

En el marc de l'elaboració del Pla de Mesures Antifrau, el Govern de les Illes Balears referma i reforça el seu compromís amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i l'adhesió als més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestedat, mitjançant una declaració institucional de compromís de lluita contra el frau.

La lletra a) de l'article 17 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears estableix que correspon al Consell de Govern establir la política general de la comunitat autònoma, d'acord amb el programa polític definit pel president, i dirigir l'administració.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears atribueix a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura les competències en matèria de fons europeus, tant de la política de cohesió com d'impuls als projectes que es proposa que rebin finançament dels fons Next Generation EU.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en la sessió de dia 31 de gener de 2022 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Manifestar el compromís del Govern de les Illes Balears de lluita contra el frau, que es plasma en la Declaració institucional que s'adjunta com a annex 1 d'aquest Acord.

Segon. Aprovar el Pla de mesures antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència Next Generation EU en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que s'adjunta com a annex 2 a aquest Acord.

Tercer. Delegar en el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura l'aprovació de les eventuals modificacions del Pla de mesures antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Quart. Publicar aquest Acord i la Declaració institucional de compromís de lluita contra el frau (annex 1 de l'Acord) en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Cinquè. Publicar el Pla de mesures antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la gestió dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència Next Generation EU en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (annex 2 de l'Acord) en el lloc web de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (http://www.caib.es), com a mínim, en el Portal de Transparència i en la pàgina web de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques.

 

Palma, 31 de gener de 2022

La secretaria del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1 Declaració institucional del Govern de les Illes Balears de compromís de lluita contra el frau

La confiança pública dels ciutadans en les institucions exigeix un comportament exemplar dels seus representants i dels empleats públics i per això un dels principals objectius del Govern de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències, és reforçar la política antifrau.

Per això, el Govern de les Illes Balears, com a entitat executora dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, manifesta el seu compromís amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestedat, de manera que la seva activitat sigui percebuda per tots els agents que es relacionen amb ella com a oposada al frau i a la corrupció en qualsevol de les seves formes. Els càrrecs públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma assumeixen i comparteixen aquest compromís.

El Govern de les Illes Balears va aprovar, per Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016, el Codi Ètic del Govern de les Illes Balears per fomentar la integritat i l'eficiència en l'actuació dels representants públics de la Comunitat Autònoma, al qual s'hi adhereixen totes la persones titulars dels càrrecs públics de l'Administració.

D'altra banda, els empleats públics tenen el deure de vetllar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i hauran d'actuar de conformitat amb els principis d'objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes” (article 52 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic).

L'objectiu d'aquesta política és promoure dins de l'organització una cultura que desanimi tota activitat fraudulenta, que en faciliti la prevenció i detecció, i que promogui el desenvolupament de procediments efectius per a la gestió d'aquests supòsits i mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el frau, basades en l'experiència obtinguda en l'àmbit de la gestió dels fons de la Política de Cohesió i en les avaluacions de risc que es realitzin. El Govern de les Illes Balears disposa d'un procediment per declarar les situacions de conflicte d'interessos. Addicionalment compta amb procediments per denunciar les irregularitats o sospites de frau que puguin detectar-se i els informes es tractaran en la més estricta confidencialitat i d'acord amb les normes que regulen la matèria.

El Govern de les Illes Balears es compromet a revisar i actualitzar periòdicament la política antifrau i a seguir els seus resultats. Compta amb la col·laboració dels diferents responsables i gestors per assegurar que existeix un adequat sistema de control intern dins de les seves respectives àrees de responsabilitat i garanteix, si s'escau, la diligència deguda en la implementació de mesures correctores.

En definitiva, aquest Govern té una política de tolerància zero enfront del frau i la corrupció i ha establert un sistema de control dissenyat especialment per prevenir i detectar, en la mesura del possible, els actes de frau i corregir-ne l'impacte, en cas de produir-se.