Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord de Consell de Govern de 31 de gener de 2022 pel qual es dona per assabentat del cessament del director de l’Institut d’Estudis Baleàrics

    Número de registre 648 - Pàgina 3595

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’oncologia radioteràpica convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48/2019, de 13 d’abril) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119/2020, de 7 de juliol)

    Número de registre 497 - Pàgines 3596-3597

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista de microbiologia i parasitologia convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48/2019, de 13 d’abril) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119/2020, de 7 de juliol)

    Número de registre 498 - Pàgines 3598-3600

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista de dermatologia mèdica quirúrgica i venereologia convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48/2019, de 13 d’abril) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119/2020, de 7 de juliol)

    Número de registre 499 - Pàgines 3601-3603

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista de cirurgia pediàtrica convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48/2019, de 13 d’abril) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119/2020, de 7 de juliol)

    Número de registre 500 - Pàgines 3604-3606

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de cirurgia maxil·lofacial convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48/2019, de 13 d’abril) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119/2020, de 7 de juliol)

    Número de registre 501 - Pàgines 3607-3609

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’angiologia i cirurgia vascular convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48/2019, de 13 d’abril) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119/2020, de 7 de juliol)

    Número de registre 502 - Pàgines 3610-3612

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’anatomia patològica convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48/2019, de 13 d’abril) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119/2020, de 7 de juliol)

    Número de registre 503 - Pàgines 3613-3615

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 de gener de 2022 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir

    Número de registre 599 - Pàgines 3616-3648

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a cobrir, amb caràcter temporal, un lloc de coordinador/a tècnic/a en la delegació de Menorca de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) i la creació d'una borsa de coordinador/es tècnics/ques en les delegacions de Menorca o Eivissa-Formentera per a contractacions laborals temporals que pugui precisar l'EPRTVIB

    Número de registre 605 - Pàgines 3649-3656

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret de rectificació de les bases de la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de concurs, dos llocs de treball d’agent de corresponsabilitat i conciliació

    Número de registre 596 - Pàgina 3657

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Elecció de jutge de Pau titular

    Número de registre 597 - Pàgina 3658

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Convocatòria i bases de les proves selectives per cobrir com funcionari/a de carrera una (1) plaça d'Informàtic del grup A, subgrup A1, vacant a la plantilla, i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018

    Número de registre 612 - Pàgines 3659-3672

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu, per torn lliure, d'una plaça de SUBALTERN-NOTIFICADOR, personal funcionari de carrera, sistema de concurs oposició

    Número de registre 614 - Pàgines 3673-3674