Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 5934/2019 relatiu al projecte legalització de pèrgoles i projecte canvi d’ús amb reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat annexa a explotació agrícola a agroturisme i ampliació situat al polígon 4, parcel·les 72, 73, 89, 90, 91 i 92, en el terme municipal d’Artà, a zona de domini públic hidràulic i a zona de policia

    Número de registre 340 - Pàgina 3715

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de subvencions 2022 per donar suport a la realització de projectes cinematogràfics o audiovisuals

    Número de registre 620 - Pàgines 3716-3717

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la Convocatòria de subvencions 2022 d’inversions municipal per a equipaments culturals i Festes d’interès cultural

    Número de registre 621 - Pàgines 3718-3719

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatoria d’ajuts 2022 per donar suport a l’organització de festivals, mostres o cicles de cinema

    Número de registre 619 - Pàgines 3720-3721

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació inicial de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic municipal de 2003, modificació de l’alineació del C/ de Pere Rosselló i Oliver, Batle, cantonada amb el C/ de Son Amengual - Exp. núm. 19/2022

    Número de registre 615 - Pàgina 3722

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació inicial Reglament agrupació de voluntaris de protecció civil

    Número de registre 622 - Pàgina 3723

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació inicial de l'Ordenança de substitució de sancions econòmiques per a la realització de serveis en benefici de la comunitat

    Número de registre 623 - Pàgina 3724

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació inicial Ordenança reguladora de la venda ambulant

    Número de registre 625 - Pàgina 3725

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança fiscal, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres al Municipi de Lloseta

    Número de registre 626 - Pàgina 3726

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Anunci aprovació inicial modificació art. 30.2 de l'ordenança de circulació de l'Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 627 - Pàgina 3727

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Anunci aprovació inicial Ordenança fiscal, reguladora de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana al municipi de Lloseta

    Número de registre 630 - Pàgina 3728

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança fiscal, reguladora de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa rustega al municipio de Lloseta

    Número de registre 631 - Pàgina 3729

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Exposició al públic del calendari de facturació de el Servei Municipal d'Aigua Potable de Maó, exercici 2022

    Número de registre 603 - Pàgina 3730

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació inicial pressupost i plantilla personal 2022 de l'Ajuntament de Muro

    Número de registre 628 - Pàgina 3731

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer. Anunci aprovació inicial modificacions de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número de registre 616 - Pàgina 3732

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora del servei d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a la via pública

    Número de registre 617 - Pàgina 3733