Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 17 de gener de 2022 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el tercer quadrimestre de l’any 2021

    Número d'edicte 323 - Pàgina 2085

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

    Número d'edicte 311 - Pàgines 2086-2096

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 322 - Pàgines 2097-2103

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 198 - Pàgines 2104-2105

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la cessió d'ús gratuïta i temporal del despatx núm. 301 del Casal Ernest Lluch i la revocació del despatx núm. 5 del Casal de Consum, a favor de l’Associació d’Usuaris Financers de les Illes Balears, ASUFIN (Exp. SP 196/2021)

    Número d'edicte 332 - Pàgines 2106-2108

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de dia 11 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

    Número d'edicte 216 - Pàgines 2109-2247

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de dia 11 de gener de 2022 per la qual es publiquen i aproven les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos d’inspectors d’educació

    Número d'edicte 217 - Pàgines 2248-2249

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de 11 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres

    Número d'edicte 218 - Pàgines 2250-2392

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de gener de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2023-2024

    Número d'edicte 255 - Pàgines 2393-2394

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 22 de desembre de 2021 per la qual es publica la relació de persones que amplien les seves funcions com a assessors i avaluadors en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació

    Número d'edicte 329 - Pàgines 2395-2397

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es publica la relació de convenis subscrits per la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el tercer quadrimestre de l’any 2021

    Número d'edicte 304 - Pàgina 2398

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic integrat de construcció d’una nau per a ús de supermercat en règim d’autoservei, TM de Sant Antoni de Portmany (80a/2021)

    Número d'edicte 292 - Pàgines 2399-2403

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Resolució del director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per la qual es publica la relació dels convenis subscrits en el tercer quadrimestre de l'any 2021

    Número d'edicte 357 - Pàgina 2404

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerència de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears per la qual es publica al BOIB la relació dels convenis de col·laboració subscrits per la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears en el tercer quadrimestre de 2021

    Número d'edicte 355 - Pàgina 2405

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per a l’assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal per a l’any 2022

    Número d'edicte 285 - Pàgines 2406-2412

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual es publica la relació dels convenis de col·laboració subscrits per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) en el tercer quadrimestre de 2021

    Número d'edicte 319 - Pàgina 2413

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de gener de 2022 per la qual es publica la relació de convenis subscrits pel Servei de Salut de les Illes Balears durant el tercer quadrimestre de 2021 i, amb caràcter extraordinari, quatre convenis del segon quadrimestre de 2021

    Número d'edicte 288 - Pàgines 2414-2415

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de desistiment de sol·licitud de la convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seves cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d’esdeveniments, i agències de viatges, cofinançades pel Govern de les Illes Balears

    Número d'edicte 302 - Pàgines 2416-2417

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme pels anys 2022 i 2023 a l’illa de Formentera

    Número d'edicte 350 - Pàgines 2418-2433

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Selecció de projectes d’activitats culturals per al Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca (CACIM)

    Número d'edicte 300 - Pàgines 2434-2437

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la fitxa del catàleg del lloc de treball de fisioterapeuta (Exp. 0602-2021-000003)

    Número d'edicte 320 - Pàgines 2438-2440

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de 13 de gener de 2022, relatiu a l’aprovació definitiva del projecte i declaració d’utilitat pública del projecte constructiu denominat millora de la carretera ME-1 entre els PK 7+700 A PK 10+200, terme municipal d’alaior, i necessitat d’ocupació i d’aprovació definitva de la relació de béns i drets que seran afectats per l’expropiació dels terrenys necessaris per dur a terme aquesta actuació. (Exp.03141-2021-000007)

    Número d'edicte 346 - Pàgines 2441-2446

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret pel qual es regulen les característiques de prestació del servei de recollida de residus municipals i neteja d'espais públics any 2022

    Número d'edicte 303 - Pàgines 2447-2473

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Modificació de l'objecte, per afegir una activitat, de la segona convocatòria extraordinària per concedir ajudes per a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la covid-19 en els sectors econòmics

    Número d'edicte 344 - Pàgines 2474-2490

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Acord del Ple extraordinari de 25 de novembre de 2021, punt 9, de rectificar l’acord de Ple de 17 de juny de 2021 d’aprovar definitivament la mutació demanial externa (interadministrativa) de la parcel·la municipal de Santa Rita en favor del Ministeri de Justícia per a la construcció dels futurs jutjats a Ciutadella de Menorca (expedient 2018/013069)

    Número d'edicte 306 - Pàgines 2491-2493

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Modificació de l'organigrama municipal

    Número d'edicte 318 - Pàgines 2494-2497

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Absència senyora Batlessa

    Número d'edicte 315 - Pàgina 2498

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació definitiva del Reglament intern de Teletreball aplicable a l'Ajuntament de Ses Salines

    Número d'edicte 321 - Pàgines 2499-2508