Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 17223
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de dia 11 de gener de 2022 per la qual es publiquen i aproven les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos d’inspectors d’educació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent de 19 d'octubre de 2020 (BOIB núm. 186, de 29 d'octubre) es va fer pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit estatal per als funcionaris del cos d'inspectors contemplats en la Llei orgànica d'educació.

La base segona de la Resolució esmentada disposa que, amb anterioritat a la resolució provisional del concurs, la Direcció General de Personal Docent, una vegada determinats els llocs de feina vacants que s'han d'oferir al concurs, n'ha d'ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per això,

Resolc

1. Aprovar les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos d'inspectors d'educació que consten com a annex a aquesta Resolució.

2.  Informar que tenen la consideració de vacants i són objecte del concurs de trasllat les places lliures de cada seu que figuren a l'annex d'aquesta Resolució i, d'acord amb la base segona de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 19 d'octubre de 2020 (BOIB núm. 186, de 29 d'octubre), les places que resultin del mateix concurs, sempre que la planificació educativa en prevegi la continuïtat.

3. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'aquesta Resolució i de les plantilles orgàniques i la relació de llocs feina vacants del cos d'inspectors d'educació que consten com a annex a aquesta Resolució.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 11 de gener de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí Xavier March i Cerdà

Documents adjunts