Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca relatiu al cessament de membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de Mallorca, i nomenaments dels nous

    Número de registre 301 - Pàgines 2046-2047

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Nomenament Arquitecta Municipal. Funcionaria de carrera Grup A1

    Número de registre 345 - Pàgina 2048

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 gener de 2022 per la qual es preveu el procediment d’adjudicació de places als aspirants a funcionaris interins docents de la borsa per tal de reforçar els centres educatius públics que imparteixen educació secundària quan hi hagi professors que han d’estar en quarantena per causes directament relacionades amb la COVID-19

    Número de registre 353 - Pàgines 2049-2051

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) per la qual es designen els membres del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés pel torn lliure al lloc de treball de disseny gràfic de l’IDI

    Número de registre 358 - Pàgines 2052-2053

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer de 14 de gener de 2022 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/a d’infermeria de la Unitat d’hospitalització H2A de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 283 - Pàgines 2054-2057

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer de 14 de gener de 2022 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/a d’infermeria de la Unitat d’hospitalització H3B de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 284 - Pàgines 2058-2061

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de gener de 2022 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de Cap de Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 305 - Pàgines 2062-2065

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de les bases per a regir el procediment de provisió d’un lloc de treball de policia operatiu de la unitat nocturna i la constitució d’una borsa d’aspirants per a cobrir temporalment mancances d’aquest tipus d’efectius a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 307 - Pàgines 2066-2072

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de les bases i convocatòria per regir el procés de selecció de personal per constituir una borsa de treball de la categoria laboral d’acomodació, atenció al públic i taquilla, per a cobrir, amb caràcter laboral temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a la Fundació Ciutadella Cultura pel sistema de concurs oposició, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 308 - Pàgines 2073-2083

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat el procés selectiu de 5 places de Policia Local de l’Ajuntament d’Inca i que seran nomenades personal funcionari en pràctiques

    Número de registre 325 - Pàgina 2084