Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, a proposta del director general d’Esports, per la qual es disposa el cessament i el nomenament d’un membre de la Comissió Contra la Violència de les Illes Balears

    Número de registre 12629 - Pàgines 50711-50712

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o tècnica amb titulació superior d’Infraestructures i Equipament Tecnològic per a la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears

    Número de registre 12669 - Pàgines 50713-50718

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució de la correcció d’errors de la convocatòria del procés selectiu selectiu per a la contractació d’un tècnic o d’una tècnica superior de suport a la investigació per al projecte «Suport emocional a professionals per distrès laboral»

    Número de registre 12670 - Pàgina 50719

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la direcció gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 12618 - Pàgines 50720-50721

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la Direcció Gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 14 de desembre de 2021 per la qual es publica la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu, inclòs el període de pràctiques, del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments de Pollença, Sant Lluis i Selva que han de ser nomenats funcionaris de carrera

    Número de registre 12619 - Pàgines 50722-50724

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de correcció dels errors advertits en la Resolució de 7 de desembre de 2021 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del procediment extraordinari per constituir una borsa d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia

    Número de registre 12678 - Pàgines 50725-50734

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears de 25 de novembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap del Servei de Suport Jurídic en matèria de Recursos Humans del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 12272 - Pàgines 50735-50736

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 14 de desembre de 2021 per la qual s'adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de supervisor de la Unitat de Cures Intraoperatòries de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 12634 - Pàgines 50737-50738

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 14 de desembre de 2021 per la qual s'adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de supervisor de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 12635 - Pàgines 50739-50740

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de Coordinador Mèdic del Servei d'Urgències d’Atenció Primària de Formentera (S.U.A.P.) de la plantilla orgànica autoritzada d’atenció primària de la Gerència de l'àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (2021_09)

    Número de registre 12656 - Pàgines 50741-50744

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret de modificació de l’Annex 5 llocs de treball “a resultes” i de la llista definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria de provisió de llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Calvià

    Número de registre 12648 - Pàgines 50745-50758

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Bases per les quals s’ha de regir el concurs per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a superior en educació infantil amb caràcter laboral temporal

    Número de registre 12624 - Pàgines 50759-50765

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Relació d'aspirants aprovats, procés de selecció Oficial Policia Local 2021

    Número de registre 12630 - Pàgina 50766

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i bases per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d'una borsa de treball de personal laboral de professors/es d’adults per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal

    Número de registre 12674 - Pàgines 50767-50777

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases específiques que han de regir la convocatòria de tres places d’oficial de la policia local per torn de promoció interna

    Número de registre 12645 - Pàgines 50778-50787