Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 611330
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la direcció gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució de 22 de setembre de 2021 (BOIB núm.137, de 7 d'octubre de 2021) es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

2. Mitjançant la Resolució de 19 de novembre de 2021 es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses en el concurs esmentat. Aquesta Resolució es va publicar en data 19 de novembre de 2021.

3. Ha finalitzat el termini que preveu la Resolució esmentada en el punt anterior perquè les persones excloses o omeses esmenin les deficiències que s'han detectat a les sol·licituds de participació i aportin els documents que són preceptius.

Fonaments de dret

1. L'article 16 c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 6.3 c) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L'article 4 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. La base 5 de la Resolució de 22 de setembre de 2021 (BOIB núm. 137, de 7 d'octubre de 2021) es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses en el concurs, en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el web <http://oposicions.caib.es>.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 13 de desembre de 2021

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

La direcció gerència proposant María del Carmen Iglesias Manjón

 

ANNEX 1 Llista definitiva de persones aspirants admeses

Cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca

DNI

Llinatges, nom

***0769*

COVACHO CORDERO, DANIEL

***3305*

RIGO BIBILONI, CATALINA ANA