Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 611600
Bases per les quals s’ha de regir el concurs per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a superior en educació infantil amb caràcter laboral temporal

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per decret de batlia numero 756 de dia 10 de desembre de 2021 es varen aprovar les següents:

BASES PER LES QUALS S'HA DE REGIR EL CONCURS PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL.

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:

L'objecte de la present convocatòria és la creació, pel procediment de CONCURS, d'una borsa de treball de TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL, en règim de personal laboral, de caràcter temporal.

El motiu de la provisió d'aquesta borsa de treball és la cobertura de les necessitats que puguin subvenir per necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l'augment de la demanda, baixes laborals, maternitat, vacances que puguin produir-se a la plantilla de l'Ajuntament.

Actualment hi ha una borsa vigent i constituïda al 2019 però en ocasions s'ha quedat sense aspirants als qui es pugui dirigir una oferta de feina.

Per tot això és mantindrà vigent i prioritària la borsa de l'any 2019 i de forma secundària d'aplicació la nova borsa.

Es regiran de conformitat amb els termes establerts a la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'ocupació Pública, la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la Llei 30/1984, de 2 d'agost, el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, l'Estatut dels Treballadors i resta de normativa laboral aplicable vigent.

La present convocatòria es publicarà en el tauler d'anuncis, a la pàgina web d'aquest Ajuntament, i al BOIB.

SEGONA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS:

Per prendre part a la convocatòria es requereix els següents requisits generals:

a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que estableix l'article 57 de la Llei 7/2007.

b) Tenir 16 anys complits i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa, el dia de la finalització del termini d'admissió de sol·licituds.

c) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, de conformitat amb l'article 56. 1 d) de la Llei 7/2007.

I els següents requisits específics:

a) Estar en possessió del títol de mestre d'educació infantil o tècnic superior en educació infantil o titulacions equivalents de conformitat amb l'article 11 del Decret 60/2008 de 2 de maig.

b) El pagament de la taxa de 6,00€ de participació a processos selectius publicada al Boib núm. 147 de data 2 de desembre de 2017.

L'import s'haurà de fer efectiu al número de compte següent:

ES87 2038 3392 8664 0000 0397

Concepte: Nom+borsí educador/a

c) Acreditar el requisit de coneixement de la llengua catalana, nivell C1, de conformitat amb l'article 5 del Decret 11/2017, de 24 de març, que regula l'exigència de coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció publica a l'ocupació de llocs de treball que es convoquin en l'àmbit de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant l'aportació dins el termini per presentar sol·licituds del títol o certificat oficial corresponent, expedit per l'Escola Balear d'Administració Publica o homologat per la Direcció General de Política Lingüística que acrediti posseir el nivell C1 de coneixements de llengua catalana.

d) Estar en possessió del certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (CCI),de conformitat amb el Decret Llei 05/2013, de 06 de setembre i l'article 4 de l'ordre de la Consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 14 d'abril de 2014 per al qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari i s'estableix el pla de formació lingüística i cultural(FOLC).

e) Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat al sector públic delimitat per l'art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

Abans de la signatura del contracte la persona interessada ha de fer constar que no realitza cap altre activitat en cap lloc del sector públic i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. En cas de realitzar alguna activitat privada ha de declara-la en el termini de deu dies naturals següents a la signatura del contracte, perquè la Corporació pugui adoptar l'acord de declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

f) Disposar del certificat que acrediti la carència de delictes de naturalesa sexual. Aquest certificat es presentarà en el cas de que sigui cridat per contractar.

TERCERA.- FUNCIONS:

Seran les pròpies de la titulació, en els termes previstos en el Decret 60/2008, de 2 de maig, mitjançant el qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil i demés disposicions vigents d'aplicació als centres d'educació infantil.

Bàsicament:

- Col·laborar amb la programació i avaluació dels processos educatius i d'aprenentatge d'atenció a la infància.

- Preparació, desenvolupament i avaluació de les programacions d'aula basades en el Currículum i les tres àrees d'Educació Infantil.

- Col·laboració, desenvolupament i avaluació dels projectes educatius de centre.

QUARTA.- PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES:

Les sol·licituds per participar seran presentades en el Registre General d'aquest Ajuntament, en el termini de deu (10) dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB. Es publicarà també la pàgina web de l'Ajuntament (www.ajesporles.net) i al tauler d'anuncis.

Les instàncies es podran presentar també en la forma que indica l'article 66 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per ésser admesos i prendre part en el procés selectiu de la borsa de treball requerirà que els aspirants manifestin a la instància que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona.

Els aspirants hauran d'acompanyar a la seva instància (annex 1):

- DNI,

- Currículum,

- Titulació de la formació exigida a la base segona

- Copia compulsada del certificat que acrediti el coneixement de la llengua catalana, nivell C1

- Copia compulsada del certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (CCI)

- Justificant pagament de la taxa

- Justificants, originals o fotocòpies compulsades, dels mèrits a avaluar a la fase de concurs. (Els mèrits adduïts i no justificats pels aspirants en la forma indicada, no seran valorats). (Annex II)

CINQUENA.- ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS:

Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'autoritat convocant dictarà resolució en el termini de deu (10) dies naturals aprovant la llista provisional d'admesos i exclosos. Tot allò es publicarà en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, atorgant-se, d'acord amb l'article 68 de la dita Llei 39/2015, un termini de tres (3) dies hàbils, per poder esmenar el defecte que hagi motivat l'exclusió.

A la mateixa resolució s'efectuarà el nomenament dels membres del tribunal qualificador.

Les reclamacions seran acceptades o rebutjades per resolució de la Batlia a la qual s'aprovi la llista definitiva, i es publicarà en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Esporles.

Si no hi ha reclamacions, la llista provisional es considerarà elevada a definitiva el dia següent al de la finalització del termini per reclamar.

SISENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR:

El Tribunal qualificador estarà constituït de la següent forma:

President; Un treballador, funcionari o personal laboral de l'Ajuntament d'Esporles.

Vocals; Tres treballadors/es, personal laboral de l'Escoleta d'Infants d'Esporles.

Secretari; la Secretària de la corporació o un/a funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Esporles.

Suplents: Per cada un dels membres del Tribunal podran designar-se suplents.

El Tribunal podrà designar els assessors que estimi convenients, que hauran de fer-se públics amb anterioritat a les proves en que participin i que podran actuar amb veu, però sense vot.

El tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència del president, del secretari i de la meitat,al menys, dels seus membres, titulars o suplents indistintament.

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal en substanciarà d'acord amb el que disposes els art.23 i 24 de la Llei 39/2015.

Els membres del tribunal són personalment responsables del compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis. Els dubtes o les reclamacions que es puguin donar amb la interpretació de l'aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que s'ha de fer en els casos no previst dins les bases, seran resoltes pel Tribunal, per majoria.

SETENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ:

El procés de selecció, el concurs de mèrits, constarà de les següents fases. La puntuació màxima serà de 50 punts:

CONCURS (MÀXIM 50 PUNTS)

Consistirà amb la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels candidats, fins a un màxim de 50 punts.

Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment per les persones aspirants, fins un màxim de 50 punts, i de conformitat amb l'escala següent:

 •  Bloc 1. Experiència professional:

Es pot obtenir un màxim de 30 punts, valorant-se exclusivament els següents aspectes:

1. Serveis prestats a l'Administració pública, desenvolupant funcions o tasques anàlogues a les de la present convocatòria:

Els aspirants poden obtenir 0,3 punts / mes complet treballat.

L'acreditació dels serveis prestats en l'Administració pública es farà mitjançant la presentació d'un certificat de serveis prestats expedit per l'Administració corresponent on haurà d'indicar el grup, la categoria i la durada dels serveis.

2. Serveis prestats a l'empresa privada desenvolupant funcions o tasques anàlogues a les de la present convocatòria:

Es poden obtenir 0,10 punts / mes complet treballat.

Quan el que s'acreditarà siguin serveis prestats en l'empresa privada, es farà mitjançant la presentació d'un certificat de vida laboral, emès per la seguretat social, acompanyat dels certificats de l'empresa corresponent, on haurà de constar expressament el següent: data d'alta i baixa de l'empresa, categoria professional, lloc de treball ocupat, especificant les tasques realitzades que han de ser anàlogues a les de la present convocatòria. Els certificats emesos per empreses privades, on no constin expressament les dades anteriors, no es tindran en consideració.

Es podran substituir els certificats d'empresa per còpies acarades dels contractes laborals sempre que en ells s'acrediti que es tracta de llocs de feina desenvolupant funcions o tasques anàlogues a les de la present convocatòria.

 
 • Bloc 2. Estudis realitzats, cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per administracions públiques i universitats i els homologats per qualssevol d'aquestes institucions.

Puntuació màxima 10 punts.

De 10 a 20 hores: ....................... 0,50 punts.

De 21 a 30 hores: ....................... 0,70 punts.

De 31 a 50 hores: ....................... 1,00 punts.

De 51 a 75 hores: ....................... 1,50 punts.

Més de 75 hores: ....................... 2,00 punts.

 • Bloc 3. Titulacions acadèmiques.

Puntuació màxima 5 punts.

Llicenciatures universitàries o estudis de grau que tinguin relació amb la plaça a l'àrea educativa .................. 2,5 punts.

Diplomatures universitàries que tinguin relació amb la plaça a l'àrea educativa : ........................ 1,5 punts.

Estudis de postgrau relacionats amb el lloc ofert ....................... 1 punt.

No es valoraran aquelles titulacions que figurin com a requisit.

 • Bloc 4. Coneixements orals i escrits de la llengua catalana.

Puntuació màxima de 2,5 punts.

Es valoraran els certificats expedits per l'EBAP, els expedits o homologats per la Direcció General de Política Lingüística, els expedits per l'Escola Oficial d'Idiomes, i també els certificats reconeguts d'acord amb la normativa autonòmica

a) Coneixements superiors (certificat C2): ................... 1,00 punt.

b) Coneixements de llenguatge administratiu: ............. 1,50 punts.

Es valorarà només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, en què la puntuació s'acumularà a la de l'altre certificat que s'aporti. En tot cas, només es valoraran els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'ocupació de la plaça a què s'accedeix.

 • Bloc 5. Coneixement de llengües estrangeres.

Puntuació màxima 2,5 punts.

Es valoraran els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua estrangera, expedits o homologats per escoles oficials d'idiomes o escoles d'administració pública, d'acord amb els següents criteris:

 • Primer curs del nivell bàsic o equivalent: 0'50 punts
 • Segon curs del nivell bàsic o equivalent: 1 punt
 • Primer curs del nivell intermedi o equivalent: 1'25 punts
 • Segon curs del nivell intermedi o equivalent: 1'50 punts
 • Primer curs del nivell avançat o equivalent: 1'75 punts
 • Segon curs del nivell avançat o equivalent: 2 punts

Per una mateixa llengua només es valoraran les titulacions de nivell superior.

VUITENA.- FORMA D'ACREDITAR ELS MÈRITS:

Els mèrits presentats pels aspirants s'acreditaran de la següent forma, mitjançant la presentació de l'original i fotocòpia, o de la còpia compulsada de la documentació següent:

​​​​​​​​​​​​​​Experiència Professional:

- Serveis prestats a l'Administració pública (incloent-hi entitats autònomes), mitjançant una Certificació acreditativa dels serveis prestats expedida per l'entitat corresponent amb la indicació de la categoria professional i les tasques desenvolupades; i les dates d'alta i baixa de la mateixa.

- Serveis prestats a entitats de dret públic sotmeses a dret privat (consorcis, fundacions, empreses societàries del sector públic instrumental) i empreses privades: a través d'un certificat de vida laboral i l'acreditació de la categoria i de les funcions realitzades mitjançant el contracte laboral o un certificat de l'entitat corresponent.

Coneixements de català i Cursos de formació:

- Títol o certificació expedida per les Institucions públiques oficials corresponents.

- Certificats o diplomes acreditatius dels cursos, seminaris, jornades, etc. realitzats, amb l'expressió d'hores de l'acció formativa.

No seran valorats ni en cap cas puntuaran els mèrits al·legats i que no siguin justificats documentalment.

NOVENA.- LLISTA D'APROVATS, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE:

Acabada la qualificació, el Tribunal publicarà la relació d'aprovats al Tauló d'anuncis de l'Ajuntament en ordre de major a menor puntuació.

En el moment de fer ús d'aquesta borsa de treball, l'aspirant al qui es dirigeixi una oferta de treball haurà de presentar al Registre General de l'Ajuntament, dins el cinc (5) dies hàbils següents a l'oferiment del lloc de feina, els documents acreditatius de reunir les condicions establertes. L'aspirant que en el termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la documentació o si es comprova que no compleix els requisits establerts a la base segona, o rebutja una oferta, no podran ésser contractats i seran anul·lades les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en que hagi recaigut per falsedat a la seva instància. En el seu lloc es contractarà la persona que, havent superat totes les proves selectives, hi figuri amb major puntuació a les llistes de qualificacions donades pel Tribunal.

La borsa té la mateixa durada que curs escolar 2021/2022.

DESENA.- GESTIÓ DE LA BORSA:

En el moment de fer ús de la borsa l'Ajuntament es comunicarà telefònicament amb els candidats fins a tres vegades i seguint l'ordre establert al termini del procés de provisió d'aquesta borsa. Si no s'ha pogut contactar amb aquesta persona es cridarà al següent candidat.

En cas de que un aspirant rebutgi una oferta de l'Ajuntament no perdrà el seu ordre de prelació en el llistat sempre que presenti l'escrit de renúncia.

La renúncia al lloc de feina ofert, així com la no presentació de la documentació prevista en les presents Bases, suposarà la renuncia i exclusió de la borsa, exceptuant les següents situacions que s'hauran d'acreditar per l'interessat.

Es mantindrà l'ordre de la borsa de treball als aspirants que, en el moment de ser cridats, es trobin en alguna de les següents situacions:

- Incapacitat temporal, incloent-se també la situació de suspensió de contracte per risc en l'embaràs. Ena quest supòsit l'informe de baixa o certificat mèdic haurà de ser anterior a la data de la crida.

- Maternitat o paternitat, tant per naturalesa com per adopció o acolliment, durant aquest període, es produirà la suspensió temporal de la permanència a la borsa.

- Raons de força major, apreciades per l'Administració.

- Trobar-se en el moment de la crida en servei actiu en qualsevol administració.

La justificació d'aquests casos s'haurà d'entregar en el termini concedit per presentar la documentació abans indicat.

Quan un mateix aspirant hagi rebutjat fins a tres vegades una oferta en el termini de sis mesos, en quedarà exclòs.

ONZENA.- INCIDÈNCIES:

El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris pel bon ordre del procés selectiu en tot el que no estigui previst en aquestes bases.

Les presents bases i convocatòries podrà ser impugnades de conformitat amb l'establert a la llei30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Contra la convocatòria i les bases, que esgoten la via administrativa, es podrà interposar pels interessats recurs de reposició en el termini d'un mes davant la Presidència, previ al contencions-administratiu, tal i com estableix l'article 46 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós- administratiu.

 

​​​​​​​De la mateixa manera, la jurisdicció competent per resoldre les controvèrsies en relació amb els efectes i resolució del contracte laboral serà la Jurisdicció Social.

 

Esporles, 14 de desembre de 2021

La batlessa

Maria Ramon Salas

Documents adjunts