Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 612044
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, a proposta del director general d’Esports, per la qual es disposa el cessament i el nomenament d’un membre de la Comissió Contra la Violència de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 9 de desembre de 2021, el director general d'esports ha formulat la proposta de resolució següent:

La Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, en el seu Capítol V, crea la Comissió Contra la Violència de les Illes Balears per prevenir qualsevol tipus d'acció o manifestació de violència, racisme o xenofòbia, o que la pugui generar, a conseqüència d'activitats o competicions esportives a l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, disposa que les funcions i la composició de la Comissió Contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears seran determinades per reglament, i inclouran necessàriament la possibilitat d'arbitrar les mesures tendents a impedir l'entrada als espectacles i a les competicions esportives de les persones que puguin provocar situacions de violència de tipus individual o col·lectiu en qualsevol de les formes.

L'article 101 de la llei esmentada estableix que les funcions de la Comissió han d'incloure necessàriament la possibilitat d'arbitrar les mesures que tendeixin a impedir l'entrada als espectacles i a les competicions esportius de persones que puguin provocar situacions de violència de tipus individual o col·lectiu en qualsevol de les seves formes, funció que connecta aquest òrgan amb aspectes relacionats amb la seguretat i l'ordre públics i justifica que la seva composició sigui heterogènia i estigui formada per diversos nivells de l'Administració, d'acord amb la distribució de competències existent sobre la matèria.

Per altra banda, l'article 6 del Decret 12/2019, de 28 de febrer, pel qual es regula la Comissió contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears apunta que la Comissió estarà formada per la persona titular de la presidència, d'una persona encarregada de la vicepresidència, d'un secretari i dels diferents vocals, entre els quals es troba un representant a proposta de cada un dels consells insulars. En els casos de vacant, absència o malaltia, els vocals titulars seran substituïts pels suplents corresponents que hagin estat nomenats.

L'article 7 del decret esmentat anteriorment, determina que el mandat de les persones integrants de la Comissió és de quatre anys des que es constitueix, renovable per períodes successius d'igual durada.

El 27 de setembre de 2021, el ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter extraordinari, adoptà, entre d'altres, l'acord d'anomenar el senyor Miguel Ángel Cardona Mercadal director insular d'Educació, Joventut i Esports, en substitució del senyor Josep Juaneda Mercadal.

El 5 d'octubre de 2021 Rosa Salord Oleo, secretària del Consell Insular de Menorca, va signar l'Acord mencionat. Posteriorment, el dia 13 d'octubre de 2021, va tenir entrada a la Conselleria d'Afers Socials i Esports la comunicació de l'Acord del Ple relatiu al canvi de representant.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d'Afers Socials i Esports que dicti una resolució en els termes següents:

1.- Disposar el cessament com a vocal de la Comissió Contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears, amb expressió de l'agraïment dels serveis prestats, a la persona següent:

- Sr. Josep Juaneda Mercadal

2. Nomenar com a vocal de la Comissió Contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears, pel període restant des de la constitució, a la persona següent:

- Sr. Miguel Ángel Cardona Mercadal

3.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (15 de desembre de 2021)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

El director general d'Esports Carles Gonyalons Sureda