Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 612558
Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 14 de desembre de 2021 per la qual s'adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de supervisor de la Unitat de Cures Intraoperatòries de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Per mitjà de la Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 15 de novembre de 2021 (publicada en el BOIB núm. 162, de 23 de novembre de 2021) es va aprovar la convocatòria per proveir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/supervisora de la Unitat de Cures Intraoperatòries de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de Manacor.

2. Dins del termini per presentar sol·licituds únicament s'ha rebut la sol·licitud del senyor Jesús Montoro López, qui compleix els requisits i la resta d'especificacions exigits en la convocatòria, per la qual cosa es considera candidat i, en ser l'únic, se li adjudica el lloc de feina convocat.

Fonaments de dret

1. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

2. La Resolució de 16 de novembre de 2001 de la Direcció General de l'INSALUD sobre provisió de llocs de supervisió d'àrea funcional o d'unitat.

3. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 2 de febrer de 2017 sobre ocupació de prefectures de l'àrea de gestió, prefectures de servei o de secció assistencials o supervisions.

4. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 de març de 2021 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en la persona titular de la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i en les persones titulars de les gerències territorial (BOIB núm. 39, de 20 de març de 2021).

5. La Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública (BOIB núm. 46, de 12 d'abril de 2016).

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Adjudicar, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de supervisor de la Unitat de Cures Intraoperatòries de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de Manacor al senyor Jesús Montoro López (DNI núm. ****0377W), amb data d'efectes 1 de gener de 2022, atès que compleix els requisits exigits en la convocatòria i els mèrits al·legats són idonis per ocupar-lo.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant la directora gerent de l'Hospital de Manacor en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

​​​​​​​​​​​​​​També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

  

Manacor, 14 de desembre de 2021

La directora gerent

Catalina Vadell Nadal

Per delegació (BOIB núm. 39, de 20/03/2021)