Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 615297
Resolució de la correcció d’errors de la convocatòria del procés selectiu selectiu per a la contractació d’un tècnic o d’una tècnica superior de suport a la investigació per al projecte «Suport emocional a professionals per distrès laboral»

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució a data 9 de desembre de 2021, es va aprovar la convocatòria del procés per a la contractació d'un tècnic o d'una tècnica superior de suport a la investigació per al projecte «Suport emocional a professionals per distrès laboral», publicada al BOIB núm. 169 de data 9 de desembre de 2021

D'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú, les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

RESOLC:

PRIMER: Corregir la convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o d'una tècnica superior de suport a la investigació per al projecte «Suport emocional a professionals per distès laboral», publicada al BOIB núm. 169  de data 9 de desembre de 2021:

ON DIU:

1. Experiència professional (4 punts màx.)

  • Experiència laboral en un lloc de feina similar a entitats públiques sanitàries: 0.08 punts per mes de treball acreditat. (3 punts màx.)
  • Experiència laboral en un lloc de feina similar en entitats privades o públiques en altres àmbits: 0.05 punts per mes de treball acreditat. (1 punt màx.)

HA DE DIR:

1. Experiència professional (4 punts màx.)

  • Experiència laboral en un lloc de feina similar a entitats públiques sanitàries: 0.08 punts per mes de treball acreditat. (3 punts màx.)
  • Experiència laboral en un lloc de feina similar en entitats privades o públiques en altres àmbits: 0.05 punts per mes de treball acreditat. (2,5 punt màx.)

SEGON: Publicar aquesta resolució en el BOIB i en la pàgina web de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

 

Palma,  15 de desembre de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació

Asunción Sánchez Ochoa

(En virtut de l'encomana  de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021, segons article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)