Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 615858
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de correcció dels errors advertits en la Resolució de 7 de desembre de 2021 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del procediment extraordinari per constituir una borsa d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució de 19 d'octubre de 2021 (BOIB núm. 145, de 23 d'octubre de 2021) es va convocar un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia, es varen aprovar les bases i es van designar els membres del Tribunal Qualificador de les proves selectives d'accés al curs de capacitació.

2. En data 19 de novembre de 2021 es va publicar a la seu electrònica i en la pàgina web <http://oposicions.caib.es> la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procediment esmentat, amb la indicació de les causes de l'exclusió.

3.En data 11 de desembre es va publicar en el BOIB la Resolució de data 7 de desembre per qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió. Així mateix es va admetre de manera condicionada a una sèrie d'aspirants a l'efecte que acreditessin estar en possessió de la titulació requerida a resultes del tràmit d'audiència efectuat en data 3 de desembre de 2021.

4.Els aspirants condicionalment admesos han presentat la corresponent documentació dins del termini establert i han acreditat estar en possessió de la titulació requerida.

5.S'han advertit una sèrie d'errors en els annexos de l'esmentada Resolució en relació amb l'exclusió de certs aspirants que han presentat esmenes dins del termini de presentació d'al·legacions.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que diu “Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Corregir els errors advertits en la Resolució de 7 de desembre de 2021 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia i afegir als annexes 1 i 5 als aspirants que constaven com exclosos i que es declaren definitivament admesos.

2. Eliminar dels annexos 2 i 6 (llistes definitives de persones aspirants excloses) a les persones definitivament admeses.

3. Admetre de manera definitiva als aspirants condicionalment admesos que han presentat la corresponent documentació dins del termini establert i han acreditat estar en possessió de la titulació requerida.

4. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el web <http://oposicions.caib.es>.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (15 de desembre de 2021)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

La directora gerent de l'EBAP

Maria del Carmen Iglesias Manjón

 

ANNEX 1

Llista definitiva de persones aspirants admeses Mallorca

BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL. MALLORCA

DNI

Llinatges, nom

***7273*

ABELLANEDA ANGUITA, SALVADOR

***8847*

ABRAHAM ARCOS, ARNAU

***1982*

ABRINES THORPE, ANTONIO JOSE

***6425*

ADROVER MELIS, JOAN

***5046*

AMER MULET, MIQUEL

***1526*

BALLESTER BALLESTER, CATALINA MARIA

***1262*

BARBER MINAYA, SIVINA JOANA

***4857*

BARCELO ORTIZ, ROBERTO

***1594*

BARCELÓ PORTELL, GUILLEM

***9387*

BARCELO TABERNER, MARIA DEL MAR

***7713*

BAUZA GRIVE, OSCAR

***3181*

BELLUGA ROSSELLO, LUIS

***7450*

BERMEJO HURTADO, ANA ABIGAIL

***1792*

BERNAT LLANERAS, AINA

***1384*

BONET SANCHEZ, ANTONIO

***1179*

BONNIN GONZALEZ, LLUIS

***5317*

BUJOSA RUBIO, GUILLERMO

***8803*

BURGUERA LOPEZ, LLUIS

***3558*

BUSTOS MARTINEZ, SERGIO

***1884*

CABALLERO NAVARRO, ISIDRO

***1562*

CABALLERO ROSSELLO, JOAN LLUIS

***8704*

CABAÑERO TEBAR, FRANCISCO

***0252*

CABEZUELO RIERA, MARC

***1988*

CABRERIZO FUENTES, ARITZ

***1508*

CALDENTEY TORTELLA, MARIA MAGDALENA

***1159*

CAMPOS ALBA, RUBEN

***2255*

CAMPS MUNAR, ESTER

***0166*

CANALS DÍAZ, CARMEN

***5393*

CANOVAS BUJOSA, GABRIEL ANTONIO

***9582*

CAÑELLAS MESTRE, MARIA ANGELS

***2584*

CAPARROS GARCIA, ALEJANDRO

***9402*

CARRASCOSA MINGUEZ, LUCIA

***7359*

CARRASCOSA MINGUEZ, NOELIA

***0775*

CARRILLO MARTINEZ, FERNANDO JUNIOR

***4067*

CASAS JAUME, JESSICA

***9105*

CATALA HIDALGO, SEBASTIAN

***8889*

CHAMA GUTIERREZ, FERNANDO

***3782*

CLADERA LLOBERA, MIQUEL

***3287*

CLEMENTE GARAU, FRANCESC JAUME

***7332*

CODINA DURAN, DANIEL

***4006*

CORBALAN VAN UFFELEN, NORBERTO

***3928*

DAVILA LEON, MARIA DEL ROSARIO

***0480*

DE CELIS MONTALBAN, ALEJANDRO

***5274*

DEL CURA POBLET, ARTURO

***8433*

DEL RIO LOPEZ, OSCAR

***7601*

DELGADO CORBALAN, MIGUEL

***1352*

DENGRA GOMEZ, ALEJANDRO JAVIER

***2213*

DURAN RIERA, DAVID BARTOMEU

***0986*

FADRIQUE VILLEGAS, JOSE

***3734*

FE ROIG, ANTONI

***9794*

FEMENIAS MENDEZ, JOAN MARC

***6495*

FEMENIAS MORRO, CATALINA MARIA

***2539*

FERNANDEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO

***9464*

FERNANDEZ FONT, JOSEP MARIA

***1685*

FERRER SERRA, JAUME

***6851*

FERRER SUAU, JOSE ANTONIO

***0514*

FIOL SERRA, MIGUEL LUIS

***3880*

FONT CURIENT, MIQUEL

***2473*

FONT MACKIE, OLIVIA ROSA

***3558*

FONT MAYOL, BERNARDINO

***8757*

FONT ZAPATA, LUCAS

***3757*

FRONTERA SANCHEZ, NAZARET SEBASTIAN

***4430*

FUENTES SORIANO, MARINA

***4041*

GALLEGO LOPEZ, MARC

***2219*

GAMBIN MUÑOZ, JOSE ANTONIO

***9209*

GARCIA DEL ARCO, JOSE ANTONIO

***4696*

GARCIA DOCHERTY, CARLOS

***0669*

GARCIA ESCUDERO, PABLO FACUNDO

***4591*

GARCIA LOPEZ, MIRIAM

***1981*

GARCIA MIRO, MARIA ISABEL

***5273*

GARRIGUES CRESPI, CAROLINA

***1380*

GAYA CLADERA, JON

***7866*

GAYÀ ROSSELLÓ, MIQUEL

***9110*

GELABERT EDGREN, NICOLAS

***3568*

GILI DOMENECH, LUCAS

***2680*

GOMEZ CARMONA, CHRISTIAN

***7185*

GOMEZ LAMELA, AITOR

***3347*

GOMEZ LUQUE, PATRICIA

***3178*

GOMEZ MARTINEZ, SEBASTIAN

***1550*

GOMILA URBANUS, SEBASTIÁN

***2762*

GONZALEZ GONZALEZ, ADA EUGENIA

***1622*

GONZALEZ MIRANDA, MARINA

***8247*

GONZALEZ OLIVER, MANUEL

***6366*

GONZALEZ RIONDA, JOAQUIN

***2200*

GRANADO CERDA, JESUS MANUEL

***9110*

GUAL CALAFAT, JOAN

***9515*

GUILLEN RUBIO, FRANCISCO

***1110*

HERNANDEZ HOMAR, RUBEN

***8963*

HERRERA MORENO, PEDRO ANTONIO

***8160*

IGLESIAS LOPEZ, RAFAEL

***9007*

JARAMILLO BELTRAN, LUIS FELIPE

***9723*

JAUME VALCANERAS, GABRIEL

***5476*

JIMÉNEZ MURRAY, JESSICA MARTINA

***5649*

JIMENO MOYA, JOSE MANUEL

***4189*

LEIVA TOMAS, MARIA MAGDALENA

***8336*

LEON POZO, PEDRO

***9567*

LLABRES SOCIAS, BLANCA

***1301*

LLADO SCHULZE, MARKUS OLIVER

***3938*

LLAGOSTERA TERRASA, PERE

***1016*

LLAMAS CASAS, JOANA AINA

***1380*

LLEDÓ PALAU, IVAN

***1347*

LLINAS MONCADA, ALEJANDRO JOSE

***0943*

LLINAS SIMONET, MIGUEL ANGEL

***5374*

LOPEZ ROBLES, FRANCISCO

***6915*

LOPEZ VERA, RAMON

***7924*

LUQUE OLIVER, GERARD

***6812*

MARIN MORALES, YOLANDA

***8856*

MARIN MULET, PEDRO

***6026*

MARIN NIETO, ANTONI

***1628*

MARQUEZ CELORIO, RUBEN

***8310*

MARTI VENY, ANTONI

***4283*

MARTÍNEZ FERNANDEZ, DAVID

***6966*

MARTINEZ LOVERA, JOSE GERMAN

***4569*

MARTORELL MINGORANCE, PERE NOE

***9697*

MAS FIOL, MARIA ANGELS

***0526*

MASCARO SABORIT, SANTIAGO

***4200*

MATEU LLORENS, ANDREU

***4229*

MEDRANO ALONSO, JUAN MANUEL

***6802*

MENA GONZALEZ, IVAN

***7239*

MESQUIDA BRUNET, CATALINA MARIA

***6996*

MESQUIDA MONSERRAT, SANTIAGO

***8314*

MIR MARIN, CARLOS

***2879*

MOLADA ROSSELLO, JAVIER

***1789*

MONROIG RIERA, ANTONI

***0113*

MONSERRAT VERD, FRANCESC PERE

***4629*

MONTALBAN HUERTA, ARITZ

***0689*

MONTENEGRO VELA, DANIEL

***7690*

MORAGUES MONTEMAYOR, BERNAT

***0700*

MORENO VERT, FRANCESC

***9970*

MORENO VICENTE, LUCÍA

***2621*

MORETE GARCÍA, ANTONIO

***7013*

MOREY BAEZA, CARLOTA

***9430*

MUNAR FAR, JOAN CARLES

***3831*

MUÑOZ ALCARAZ, MIGUEL

***9580*

NAVARRO AGUILO, CARMELO

***0628*

NAVARRO LORENZO, BORJA

***9192*

NOGUERA GOMEZ, MIGUEL ANGEL

***0485*

NUÑEZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER

***7383*

OCHOA GARCIA, DAVID

***7545*

OGAZON VELA, JOSE MANUEL

***4809*

OLIVER BURANG, SOFIA

***0956*

OLIVER MARIN, JOSE LUIS

***8925*

OLIVER PERELLO, BARBARA MARINA

***6200*

ORTIZ ESCARRER, CRISTINA

***9859*

ORTIZ ESCARRER, FRANCISCO

***2048*

PADILLA SANCHEZ, GABRIEL

***0758*

PALMER CAÑELLAS, INES

***3557*

PALOU BUADES, RAFEL

***5284*

PEDREIRA CANTALEJO, DANIEL

***6056*

PEÑA PAZOS, VANESA

***9604*

PERELLO GONZALEZ, JUAN

***3440*

POL AZPURUA, ANTONI

***1614*

PONS ORDOÑEZ, DANIEL

***1187*

PONS SOLER, MIQUEL ANGEL

***7381*

PUIGCERCOS GAYA, MAURICIO GABRIEL

***7579*

PUIGRÓS CRESPÍ, JAUME

***2920*

QUETGLAS GOTARREDONA, MIGUEL ANGEL

***7092*

QUIÑONERO MEDINA, DANIEL

***5795*

RAMON BARCELO, MARIA DEL MAR

***6860*

REAL RODRÍGUEZ, SERGIO LUIS

***6506*

RECIO LORA, SILVIA

***0456*

RECOBENI ONIEVA, NEUS

***1966*

REYES SUÑER, MARIA NEUS

***1439*

RIPOLL FRAU, AMARANTA

***0479*

RIVAS RUIZ, ANGELA

***1045*

RODAS PLAMENOV, JUAN PLAMEN

***2153*

RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

***4616*

RODRIGUEZ OLIVER, TANIA

***4208*

RODRÍGUEZ PANIAGUA, VÍCTOR

***4129*

RODRIGUEZ PARRA, ANTONIO

***4982*

RODRIGUEZ PIZA, SERGIO

***9815*

RODRIGUEZ POVEA, JAVIER

***5880*

RODRIGUEZ ROTGER, PABLO

***8918*

ROMERO VERA, FRANCISCO MANUEL

***9789*

ROSSELLO PELLICER, JOAN ANTONI

***6623*

RUIZ PARETS, DANIEL

***0488*

SAN JUAN LINDE, RAISA MARIA

***0144*

SANCHEZ BONILLA, FRANCISCO JAVIER

***2188*

SANCHEZ DE ALCAZAR MOLINA, MARTA

***8155*

SANCHEZ GONZALEZ, CRISTIAN JOSE

***4118*

SANCHEZ GONZALEZ, SHEILA

***5712*

SANCHEZ LOPEZ, LAURA

***1094*

SANCHEZ MORENO, LUIS VICENTE

***0266*

SANCHEZ QUIÑONERO, CAYETANO

***3887*

SANCHO TOMAS, FERNANDO

***8043*

SANZ ESCANDELL, ALBERTO

***1838*

SEISDEDOS CALVO, RAUL

***1808*

SERVERA MERIN, MARIA TERSA

***6188*

SIMO NIETO, CAROLINA Mª

***6493*

SOCIAS SEGUI, ALEJANDRO

***5865*

SOGORB TUR, JUAN CARLOS

***8672*

SOTO GROBA, DAVID

***6426*

SUAU CARBONELL, ARTURO

***0483*

SUAU JANER, LAURA

***5139*

SUÑER CULLA, DAVID

***8796*

SUREDA CANTOS, JOAN

***6541*

SUREDA GIL, LARA

***7339*

TARILONTE ZOILO, RAUL

***6824*

TENA CASTILLO, LOURDES

***0354*

TERCERO ANDREU, ALEJANDRO

***5972*

TERRASA PROHENS, PAU GONÇAL

***4920*

TESOURO RODRIGUEZ, RAQUEL

***3185*

TOMAS JAUME, GABRIEL

***8098*

TORA ESCRIBANO, CRISTINA

***8483*

TORRES CAMPS, MARC

***9863*

TUGORES CÓRCOLES, JOSÉ

***6307*

TUGORES PALMER, FRANCISCA

***4008*

VALLES OLIVER, JAUME VICENÇ

***4078*

VALLESPIR BONNIN, MARGARITA

***4963*

VÁZQUEZ MARTÍ, ANDRÉS

***1795*

VELA DONAIRE, ANTONIO

***8471*

VICENS OLIVER, ANDREU

***2445*

VIDAL FERRO, JUAN CARLOS

***7524*

ZAFRA FERNANDEZ, RAUL

 

ANNEX 2

Llista definitiva de persones aspirants excloses Mallorca

BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL. MALLORCA

DNI

Llinatges, nom

Motiu de l'exclusió

***0834*

ALVAREZ GOMEZ, AIDA

NO S'HA POGUT COMPROVAR EL REQUISIT DE TITULACIÓ

***3748*

AMOR FRAU, JAUME

FUNCIONARI DE CARRERA DEL MATEIX COS / ESCALA / ESPECIALITAT

***3899*

COMAS TAULER, JAUME

NO APORTA CERTIFICAT ACREDITATIU DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

***9496*

CORTES ALMAZAN, DANIEL

ACREDITACIÓ INCORRECTA DEL PAGAMENT DE LA TAXA

***7151*

DASSOY MUT, JOSE MIGUEL

NO APORTA DECLARACIÓ ANNEX 4, NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA

***4281*

DE GRACIA DUQUE, JAVIER

NO APORTA CERTIFICAT ACREDITATIU DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA, NO S'HA POGUT COMPROVAR EL REQUISIT DE TITULACIÓ

***1374*

FIOL OLIVER, BERNAT

ACREDITACIÓ INCORRECTA DEL PAGAMENT DE LA TAXA

***3947*

GARCÍA LOSA, ROBERTO

NO APORTA CERTIFICAT ACREDITATIU DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA, NO S'HA POGUT COMPROVAR EL REQUISIT DE TITULACIÓ, NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA

***9298*

LALIGA SIMON, ENRIC

NO ACREDITA EL PERMÍS DE CONDUIR REQUERIT

***7991*

LOPEZ JAUME, MARTA

NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA

***7194*

MAS RIGO, JOAN SEBASTIIA

SOL·LICITUD PRESENTADA FORA DE TERMINI

***3583*

MAYOL GREIL, STEFAN JOHANN

NO S'HA POGUT COMPROVAR EL REQUISIT DE TITULACIÓ

***5895*

MIR NADAL, AGUEDA

ACREDITACIÓ INCORRECTA DEL PAGAMENT DE LA TAXA

***4056*

MORENO MONDEJAR, JUAN DIEGO

NO S'HA POGUT COMPROVAR EL REQUISIT DE TITULACIÓ, NO APORTA CERTIFICAT ACREDITATIU DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

***6720*

NADAL MAS, GABRIEL

NO APORTA DECLARACIÓ ANNEX 4

***1799*

NIETO FULLANA, JUAN

NO APORTA CERTIFICAT ACREDITATIU DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

***3741*

PICO BUADES, BARTOMEU

COMPROVACIO D'OFICI SER FUNCIONARI DE CARRERA

***1856*

RIUTORT CIFRE, RAFEL

SOL·LICITUD PRESENTADA FORA DE TERMINI, PRESENTA SOL·LICITUD A MÉS D'UNA ILLA, NO APORTA DECLARACIÓ ANNEX 4, NO APORTA CERTIFICAT ACREDITATIU DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

***1696*

SEGUÍ NICOLAU, ANTONIO MIGUEL

NO DECLARA NO HAVER ESTAT SEPARAT MITJANÇANT EXPEDIENT DISCIPLINARI, NO DECLARA NO PATIR MALALTIA

***8575*

TRUYOLS MAS, MIQUEL ANGEL

NO APORTA CERTIFICAT ACREDITATIU DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

***9865*

WILSON FIRTH, TIFFANY ELIZABETH

NO S'HA POGUT COMPROVAR EL REQUISIT DE TITULACIÓ, NO DECLARA NO HAVER ESTAT SEPARAT MITJANÇANT EXPEDIENT DISCIPLINARI, NO DECLARA NO PATIR MALALTIA

 

ANNEX 3

Llista definitiva de persones aspirants admeses Menorca

BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL. MENORCA

DNI

Llinatges, nom

***4452*

AGUILO JANER, IGNASI

***2189*

AMENGUAL GARAU, XAVIER

***4906*

ANGLADA DOOMIINGO, MARTI

***1304*

CARRASCO SEGURA, JOSE LUIS

***4559*

CARRERAS MONSERRAT, SERGI

***4252*

FEBRER TRIAY, JORDI

***8322*

GARI BARCELO, JAUME

***4938*

GOMILA TRIAY, MARIA ANTONIA

***1429*

HIDALGO GONZALEZ, MARCOS

***1238*

INIESTA RODRIGUEZ, DANIEL

***1020*

IZQUIERDO CARRERAS, MANUEL

***0515*

LLABRES GARCIA, ALEJANDRO

***1717*

LOPEZ LOPEZ, MIRIAM

***9482*

LORENTE TRENADO, FRANCISCO JAVIER

***1301*

MELIA TORRES, FERRAN

***8992*

MONTESINOS NAVARRO, DANIEL

***3412*

MOREY LARA, DAVID

***9953*

OÑATE VILLALOBOS, CRISTINA

***5332*

PAEZ CAMPOS, EVA

***3534*

POCOVI TIMONER, MIGUEL ANGEL

***4516*

PONS ANTICH, CRISTOFOL

***8484*

PRATS MARTI, JAUME

***4547*

RODRIGUEZ CALERO, MARIA

***6047*

SAEZ BARCELO, JOAN

***9392*

SEGHIR SASTRE, ISMAEL

***0655*

SINTES DAVILA, DAVID

***4767*

TALTAVULL BOSH, MARC

***1329*

URBINA RODRIGUEZ, JUAN DANIEL

***0337*

VERGARA GUTIERREZ, DANA ESTEFANIA

***9771*

VICTORY PEÑALVER, JAIME

***7057*

VIDAL BONNIN, JUAN FRANCISCO

***3779*

VIDAL GARCIAS, JOANA MARIA

***9511*

VILA FARRERAS, GERARD

***0886*

VILLALBA PIERCY, LUIS

***2468*

VILLENA CABOT, VICTOR APARICIO

 

 

ANNEX 4

Llista definitiva de persones aspirants excloses Menorca

BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL. MENORCA

DNI

Llinatges, nom

Motiu de l'exclusió

***1856*

RIUTORT CIFRE, RAFEL

SOL·LICITUD PRESENTADA FORA DE TERMINI, PRESENTA SOL·LICITUD A MÉS D'UNA ILLA, NO APORTA DECLARACIÓ ANNEX 4, NO APORTA CERTIFICAT ACREDITATIU DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA, NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA

***4107*

VAQUERO MOLL, ALBERTO

SOL·LICITUD PRESENTADA FORA DE TERMINI, NO S'HA POGUT COMPROVAR EL REQUISIT DE TITULACIÓ, NO APORTA CERTIFICAT ACREDITATIU DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA, NO APORTA DECLARACIÓ ANNEX 4, NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA

 

ANNEX 5

Llista definitiva de persones aspirants admeses Eivissa o Formentera

BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL. EIVISSA O FORMENTERA

DNI

Llinatges, nom

***5967*

AGUDO ANDRES, MARIA DEL CARMEN

***5425*

ALCOCER EXPOSITO, ALEJANDRO

***5770*

ARANGUREN HERRAIZ, VICTOR

***8056*

BONNIN TORRES, MIQUEL

***5017*

CAMERO PÉREZ, JOSE ANTONIO

***5451*

CARDONA SANCHEZ, VICENTE JUAN

***5402*

CASTILLO MARTINEZ, ANTONIO JOSE

***5551*

CORDOBA TORRES, DORA

***5160*

CRUZ GARCIA, CARLOS

***5358*

GONZALEZ ANGORILLA, PEDRO ANTONIC

***5056*

JUAN RIBAS, MARIANO

***5358*

LAGUNA SANCHEZ, ANGEL

***5024*

LÓPEZ MARÍ, CARLOS

***5551*

MARTIN MONTOYA, CARLOS

***0532*

MATAS GONZALEZ, BERNARDINO ANTONIO

***5145*

MATEO GONZALEZ, LAURA

***2311*

MONTILLA MORENO, JAVIER

***5928*

MORALES MONTESINOS, CRISTIAN

***9826*

MORELLO STIGLICH, GASTON MAXIMILIANO

***5609*

MORENO CASTELLO, ERIC JUAN

***0990*

MORENO ROLDAN, DANIEL

***5459*

ORIHUELA ROMERO, ALBERTO

***5284*

PEDREIRA CANTALEJO, DANIEL

***5926*

PEREZ FERRER, JOSE MIGUEL

***6150*

QUINTERO COSTA, JOSÉ MANUEL

***5154*

RAMON SANCHEZ, EVA

***8474*

RIAD LÓPEZ DE ARMENTIA, SHARIFF

***0825*

RIBAS DE ELIAS, JUAN JOSE

***6056*

ROIG GORDILLO, GUILLERMO

***3066*

ROTLLAN CALVO, ALEXANDRA

***3091*

SALA COSTA, TANIA

***5876*

SEVILLA MAYOL, MARCOS

***5276*

SILIGATO OLMOS, ELIAS JAVIER

***0593*

TOLEDO RIVERO, JOSE ANTONIO

***5868*

TORRES CASTELLO, VICENTE ANDRES

***5232*

TORRES RAMIRO, RUBEN

***5373*

TORRES SANCHEZ, SONIA LAURA

***8873*

TUREL YAGÜE, ALEXIS

***5573*

VINGUT CARDENAS, ANTONIO ALBERTO

***1962*

YANTEN SANCHEZ, JUAN DAVID

 

ANNEX 6

Llista definitiva de persones aspirants excloses Eivissa o Formentera

BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL. EIVISSA O FORMENTERA

DNI

Llinatges, nom

Motiu de l'exclusió

***8759*

CASTELLO MONTALBAN, FRANCISCA

NO S'HA POGUT COMPROVAR EL REQUISIT DE TITULACIÓ

***5346*

DE PAZ VELASCO, CARLOS

ACREDITACIÓ INCORRECTA DEL PAGAMENT DE LA TAXA

***1856*

RIUTORT CIFRE, RAFEL

SOL·LICITUD PRESENTADA FORA DE TERMINI, PRESENTA SOL·LICITUD A MÉS D'UNA ILLA, NO APORTA DECLARACIÓ ANNEX 4, NO APORTA CERTIFICAT ACREDITATIU DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA, NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA