Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 613683
Decret de modificació de l’Annex 5 llocs de treball “a resultes” i de la llista definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria de provisió de llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Calvià

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Decret de Batlia

Fets

1. En el BOIB núm. 31 de 4 de març de 2021 es varen publicar les bases de la convocatòria de provisió de llocs de treball de personal funcionari de carrera d'aquest Ajuntament.

2. En el butlletí núm. 34 de 11 de març de 2021 es va publicar Resolució del secretari general del BOIB, per la qual es rectificaven les errates advertides en la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de les versions catalana i castellana de l'edicte 16301/2021.

3. En el BOIB núm. 41 de 25 de març de 2021 es va publicar Resolució de la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures per la qual es decretava la modificació de l'Annex 5 llocs de treball “a resultes”.

4. En el BOIB núm. 46 de 6 d'abril de 2021 es va publicar Resolució de la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures per la qual es decretava la modificació de l'Annex 4 llocs de treball concursable i de l'Annex 5 llocs de treball “a resultes”.

5. En data 17 de setembre de 2021 es va publicar en el web corporatiu Resolució de la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures de la mateixa data, pel qual es decretava modificar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria.

6. S'ha detectat una errada en l'Annex 5, llocs de treball “a resultes”, pel que fa al lloc de treball d'instructor/a expedients, adscrit al Servei d'Infraccions i Sanccions ja que, en comptes de dues llocs, només ha de figurar un.

Per altra banda, en la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria, figura que la senyora Mª Belén Martínez Martínez havia sol·licitat el lloc de treball concursable de suport administratiu atenció públic, adscrit al Subservei d'Intervenció, quan de fet va sol·licitar, en temps i forma i a resultes de la modificació decretada per la resolució esmentada en el punt 4, el lloc de treball concursable de suport administratiu atenció públic, adscrit al Subservei de Tresoreria.

Per tot això i, en virtut de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, aquesta Tinença de Batlia delegada, en virtut de les competències que li atorga l'article. 21.1.g) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, d'acord amb la redacció de la Llei 11/1999 de 21 d'abril, disposa la següent

Resolució

1. Modificar l'Annex 5 llocs de treball “a resultes”, de la convocatòria de provisió de llocs de treball de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Calvià (BOIB núm. 31 de 4 de març de 2021, BOIB núm. 34 de 11 de març de 2021, BOIB núm. 41 de 25 de març de 2021 i BOIB núm. 46 de 6 d'abril de 2021), d'acord amb el que s'ha indicat en el punt 6 de la part expositiva d'aquesta resolució.

2. Modificar la llista defintiva de de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria de referència, decretada en virtut de la Resolució de la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures de data 17 de setembre de 2021, d'acord amb el següent:

On diu:

Martínez Martínez

Mª Belén

Suport Administratiu at. públic

Intervenció

Concursable

 

Ha de dir:

Martínez Martínez

Mª Belén

Suport Administratiu at. públic

Tresoreria

Concursable

3. Publicar aquesta resolució i l'Annex 5 modificat en el BOIB i donar-ne trasllat als presidents de les Comissions Tècniques de Valoració designades.

 

Calvià, 15 de desembre de 2021

El tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures

Juan Recasens Oliver

(Delegació per resolució de Batlia de data 17/06/2019)

Documents adjunts