Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 615296
Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o tècnica amb titulació superior d’Infraestructures i Equipament Tecnològic per a la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, la Direcció Gerència de la Fundació té la competència per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen a la presidència.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d'un tècnic o tècnica amb titulació superior d'Infraestructures i Equipament Tecnològic per a la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

  

Palma, 13 de desembre de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació

Asunción Sánchez Ochoa

(En virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021,

segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

   

ANNEX 1

Convocatòria del procés selectiu d'una tècnica o tècnic amb titulació superior d'Infraestructures i Equipament Tecnològic per a la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei d'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per a poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la convocatòria per a la contractació d'un tècnic o tècnica amb titulació superior d'Infraestructures i Equipament Tecnològic.

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

Convoc

El procés per a la selecció d'una tècnica o tècnic amb titulació superior d'Infraestructures i Equipament Tecnològic, amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de la plaça

 • Estar en possessió del títol universitari de grau superior (grau i màster o llicenciatura) en Veterinària, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica o Química.
 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) permeti l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
 • Formulari d'autoavaluació emplenat (annex 3 de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions

 • Infraestructures i equipaments:

  • Gestionar les instal·lacions i equipaments dels laboratoris.

  • Planificar les inversions en infraestructures i equipament dels laboratoris de l'Institut.

  • Fer propostes anuals a la Direcció de l'Institut de les necessitat d'adquisició dels equipaments en funció de l'activitat a realitzar.

  • Gestió de compres d'infraestructures cientificotècniques segons el procediment de contractació-administrativa.

  • Control i actualització de l'inventari de l'equipament científic.

  • Garantir el correcte manteniment dels equips i instal·lacions.

  • Revisió i aprovació dels procediments d'ús, de calibratge i de manteniment dels equips.

  • Control dels equips dels que es disposa (registre d'ús, de calibratge, de manteniment, etc.).

  • Elaboració d'un pla de formació per l'ús dels equips.

  • Coordinació de l'ús de les infraestructures.

  • Coordinar l'ús de les plataformes cientificotècniques.

 • Plataformes:

  • Definició i planificació de les plataformes cientificotècniques.

  • Definició de la cartera de serveis de les diferents plataformes.

  • Elaboració i avaluació de les tarifes de la cartera de serveis i relació amb els clients externs.

  • Elaboració dels pressupostos de les sol·licituds dels serveis de les plataformes.

  • Elaboració d'un programa de formació per als tècnics de les plataformes.

  • Coordinació del personal tècnic a càrrec de les plataformes.

    

    

 • Manual de gestió de qualitat de les plataformes i laboratoris de l'IdISBa (ISO 9001):

  • Dissenyar i implantar el manual de qualitat.

  • Difusió del manual de qualitat per al coneixement del personal.

  • Elaboració de plans de millora (identificació de les àrees de millora, proposta i gestió de les millores) de les plataformes i laboratoris de l'IdISBa.

  • Proposta i seguiment de les accions de millora i preventives amb la finalitat d'evitar errors o desviacions de las actuacions previstes.

  • Elaboració dels procediments de treball per al correcte funcionament de les plataformes.

  • Dissenyar i executar un pla de seguretat i d'eliminació i control de residus.

 • Altres:

  • Preparació de projectes d'infraestructures a convocatòries públiques competitives, tant nacionals com internacionals.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (Carretera Valldemossa, 79, Son Espases, Edifici S, primera planta) o mitjançant el correu electrònic del Departament de Recursos Humans (idisba.rrhh@ssib.es)[1].

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació relativa als requisits per participar en el procediment de selecció, es publicarà una resolució mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació de la resolució provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini indicat en el paràgraf anterior, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu, amb les instruccions perquè qui vulgui procedir amb l'entrevista pugui confirmar la seva assistència. S'obrirà un termini de 3 dies hàbils per presentar al·legacions a les puntuacions obtingudes en la llista definitiva.

V. Reserva a favor de les persones amb discapacitat

Existeix a l'IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, segons el Reial decret llei  5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Dr. Miquel Fiol, director científic de l'IdISBa.

 • Dra. Julia García Fuster, subdirectora científica de l'IdISba.

 • Responsable de RH de l'IdISBa, actuant com a secretari o secretària del tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una resolució definitiva de totes les persones aspirants que formin part del procés selectiu, per ordre de puntuació obtinguda. Aquesta resolució serà publicada a la web de la Fundació.

La contractació de la persona aspirant més idònia es realitzarà d'acord amb l'ordre de prelació.

 

VIII. Modalitat de contractació

Contracte d'interinitat subjecte a oferta pública de treball, a temps complet (37.5 hores setmanals), de dilluns a divendres.

Remuneració: 34 316,42 euros bruts anuals (pagues extraordinàries incloses).

Ubicació del lloc de treball: IdISBa, edifici S, Hospital Universitari Son Espases.

IX. Acreditació de requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

 1. Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. Si això no és possible, s'haurà de presentar el contracte i la vida laboral.

 2. Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol.

 3. Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa.

 4. Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de reconegut prestigi).

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

La documentació acreditativa de tots els mèrits s'hauran de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar a l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits.

X. Procés de selecció

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el següent barem, a més d'una entrevista personal.

1. Experiència professional en tasques pròpies del lloc de feina (5 punts màx.)

 • Experiència en la gestió d'infraestructures i laboratoris dins el marc de la gestió de fundacions/instituts de recerca biomèdica. (0.08 punts per mes treballat; 3 punts màx.)
 • Experiència en la gestió d'infraestructures i laboratoris a altres entitats i organismes públics. (0.05 punts per mes treballat; 2 punts màx.)
 • Experiència en la gestió d'infraestructures i laboratoris a entitats privades. (0.03 punts per mes treballat; 1 punt màx.)
 • Experiència laboral com a investigador o investigadora a instituts i fundacions públics d'investigació biomèdica. (0.02 per mes treballat; 1 punt màx.)
 • Experiència laboral com a investigador o investigadora a altres entitats públiques o privades d'investigació biomèdica. (0.01 per mes treballat; 0.5 punts màx.)

2. Formació relacionada amb el lloc de feina (3 punts màx.)

 • Doctorat en Ciències de la Salut. (1.75 punts)
 • Altre grau, màster o postgrau relacionat amb el lloc de feina. (1.5 punts)
 • Formació complementària relacionada amb les funcions del lloc de feina. (0.05 punts per cada 10 hores acreditades; 1 punt màx.)
 • Coneixements avançats d'ofimàtica i de gestió del programa Fundanet. (0.05 punts per cada 10 hores acreditades; 0.5 punts màx.)

3. Idiomes (1 punt màx.)

Només es valorarà el nivell mes alt en cas d'acreditar dos nivells del mateix idioma.

 • Certificat de nivell mitjà B2 d'anglès. (0.25 punts)
 • Certificat de nivell superior C1 o superior d'anglès. (0.5 punts)
 • Certificat de nivell superior C1 o superior de català. (0.5 punts)
 • Altres idiomes europeus. (0.10 punts per nivell mitjà B i 0.25 punts per nivell superior C)

4. Entrevista personal (1 punt màx.)

L'entrevista versarà sobre temes relacionats amb la present oferta de treball. La persona candidata haurà d'aportar a l'entrevista els documents originals per poder acarar-los en cas de no haver-los aportat acarats prèviament amb la sol·licitud.

El dia i l'hora de l'entrevista es publicaran a la web de la Fundació: www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. En el supòsit que l'entrevista es realitzi per mitjans virtuals, la documentació original s'haurà de presentar quan així ho requereixi el Departament de Recursos Humans. La no realització de l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social. 

Palma, 13 de desembre de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació

Asunción Sánchez Ochoa

(En virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021,

segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

 

ANNEX 2

Formulari d'inscripció per a la convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica amb titulació superior d'Infraestructures i Equipament Tecnològic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

Nom:                                                             Cognoms:

DNI/NIE:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

EXPÒS

Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d'una tècnica o tècnic amb titulació superior d'Infraestructures i Equipament Tecnològic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 • Titulació exigida com a requisit. (Documents 1)

  • Títols de formació pertinent: grau i màster o llicenciatura.

  • Nivell B2 de llengua catalana.

 • Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)

 • CV actualitzat. (Document 3)

 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)

DECLAR

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot l'exposat

SOL·LICIT

La meva admissió per a formar part del procés selectiu i posterior contractació d'un tècnic o tècnica amb titulació superior d'Infraestructures i Equipament Tecnològic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

Palma, _____________________

Signatura

ANNEX 3 AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'una tècnica o tècnic amb titulació superior d'Infraestructures i Equipament Tecnològic de la Fundació IdISBa

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

NÚM. DOC.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

5

 

 

 

En la gestió d'infraestructures i laboratoris dins el marc de la gestió de fundacions/instituts de recerca biomèdica. (0.08 punts per mes)

3

 

 

 

En la gestió d'infraestructures i laboratoris a altres entitats i organismes públics. (0.05 punts per mes)

2

 

 

 

En la gestió d'infraestructures i laboratoris a entitats privades. (0.03 punts per mes)

1

 

 

 

Com a investigador o investigadora a instituts i fundacions públics d'investigació biomèdica. (0.02 per mes)

1

 

 

 

Com a investigador o investigadora a altres entitats públiques o privades d'investigació biomèdica. (0.01 per mes)

0.5

 

 

 

2. FORMACIÓ RELACIONADA

3

 

 

 

Doctorat en Ciències de la Salut. (1.75 punts)

1.75

 

 

 

Altre grau, màster o postgrau relacionat amb el lloc de feina. (1.5 punts)

1.5

 

 

 

Formació complementària relacionada amb les funcions del lloc de feina. (0.05 punts per cada 10 h)

1

 

 

 

Coneixements avançats d'ofimàtica i de gestió del programa Fundanet. (0.05 punts per cada 10 h)

0.5

 

 

 

3. CONEIXEMENT D'IDIOMES

1

 

 

 

Certificat B2 d'anglès. (0.25 punts)

0.25

 

 

 

Certificat C1 o superior d'anglès. (0.5 punts)

0.5

 

 

 

Certificat C1 o superior de català. (0.5 punts)

0.5

 

 

 

Altres idiomes europeus. (0.10 punts per B i 0.25 punts per C)

 

 

 

 

4. ENTREVISTA

1

X

X

 

TOTAL

 

 

* És necessari numerar i especificar cadascun dels documents acreditatius que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (p. e.:  3.1 - certificat B2 d'anglès de l'EOI de Palma)  

[1] Els documents adjunts al correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits a un únic ZIP.