Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 614216
Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de Coordinador Mèdic del Servei d'Urgències d’Atenció Primària de Formentera (S.U.A.P.) de la plantilla orgànica autoritzada d’atenció primària de la Gerència de l'àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (2021_09)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 Fets

Es troba vacant i dotat pressupostàriament el lloc de treball de Coordinador Mèdic del Servei d'Urgències d'Atenció Primària de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l'àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, la provisió del qual es considera necessària al SUAP de Formentera.

Fonaments de dret

1. Art. 29.3 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català a l'àmbit de la funció pública.

3.  Clàusula 12, en relació amb la clàusula 7, de l'Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica l'Acord de Taula Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears, modificat per Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2013 pel qual es ratifica l'Acord de Taula Sectorial de Sanitat de 5 de desembre de 2012.

4. Resolució de 23 de maig de 2011 del director general del Servicio de Salud per la qual es dicten instruccions per aplicar l'Acord de Taula Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 (BOIB núm. 87/2011, de 11 de juny).

5. Arts. 27 i següents del Reial Decret Llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social.

6. Resolució de la consellera de Salut de 3 de noviembre de 2020 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 7 de novembre de 2021).

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Acordar la convocatòria pública per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de Coordinador Mèdic del Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) de Formentera de la plantilla orgànica autoritzada d'atenció primària de la Gerència de l'àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

2. Les funcions del lloc de treball, de conformitat amb lo disposat en la resolució de 27 de desembre de 2001, de la Direcció general de l'Institut Nacional de Salut pel que s'ordena la publicació de l'Acord del Consell de Ministres pel qual s'aproven diverses modificacions en els complements de destí i específics del personal sanitari del INSALUT com a conseqüència d'acords subscrits a l'àmbit de la Taula Sectorial de Sanitat, (BOE nº 37 de 12 de febrer de 2002) són les següents:

  • Assumir la representació oficial del servei d'urgències i establir les comunicacions necessàries amb la Gerència.
  • Mantenir la coordinació necessària amb la resta de serveis sanitaris i socials de la respectiva àrea de salut.
  • Exercir la seva activitat assistencial.
  • Ser referent de lideratge i responsabilitat del dispositiu.
  • Aprofundir en l'autonomia de gestió i la firma d'acords o compromisos assistencials i pressupostaris.
  • Coordinar, supervisar i controlar les activitats dels professionals adscrits al SUAP.

3. Requisits dels aspirants:

3.1. Requisits generals

a) Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea o de l'espai Econòmic Europeu, o ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al tractat de la Unió Europea o a altres ratificats per Espanya, o tenir reconegut tal dret per norma legal.

b) Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per a la mena de lloc pel qual s'opta.

c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les funcions que es derivin del corresponent nomenament.

d) Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.

e) No haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari en qualsevol Servei de Salut o Administració Pública en els sis anys anteriors a la convocatòria ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques, ni en el seu cas, per a la corresponent professió.

f) En el cas dels nacionals d'altres Estats esmentats en el paràgraf a) no trobar-se inhabilitat, per sanció o per pena, per a l'exercici professional ni per a l'accés a funcions o serveis públics en el corresponent Estat, ni haver estat separat, per sanció disciplinària, d'alguna de les seves Administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

A la present convocatòria li es d'aplicació l'exempció de coneixements de llengua catalana prevista en el punt 3 de la Disposició Transitòria Segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català a l'àmbit de la funció pública, de conformitat amb lo disposat en la mateixa i a l'informe justificatiu de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de dia 1 de desembre de 2021.

3.2. Requisits específics

Tenir la condició de personal estatutari sanitari fix del subgrup A1 de la categoria metge/ssa d'atenció primària i estar en servei actiu.

3.3. Acreditació dels requisits

Els requisits hauran de complir-se el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds. L'acreditació es realitzarà en el moment de presentació de la sol·licitud.

4. Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint (20) dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

- Sol·licitud de participació (conforme al model de l'Annex 1).

- Projecte de gestió en relació a les activitats a desenvolupar al SUAP de Formentera.

- Curriculum vitae.

- Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

5. La documentació referida en el punt anterior es pot presentar en el Registre General de l'Hospital Ca Misses d'Eivissa, en la planta 0 de l'edifici J de l'Hospital Ca Misses, c/ Corona, s/n, 07800 Eivissa (Balears), tots els dies de 09.00 h a 14.00 h, excepte dissabtes, diumenges i festius o en qualsevol dels llocs referits en l'art.16.4  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. S'ha de fer  constar de manera expressa i concreta el lloc de treball al qual es vol optar.

6. Esgotat el termini de presentació de sol·licituds i una vegada verificat per l'òrgan competent que les persones aspirants compleixen els requisits i la resta d'especificacions exigides en la convocatòria, aquest mateix òrgan nomenarà la persona que consideri més adequada per al càrrec, o declararà deserta la convocatòria –per mitjà d'una resolució motivada- quan no es presentin persones aspirants idònies per a ocupar el càrrec convocat.

7. La present convocatòria es resoldrà per mitjà d'una resolució de la directora gerent de l'àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, dictada per delegació de competències de la Consellera de Salut, que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

8. La persona designada obtindrà un nomenament per a ocupar el càrrec convocat i haurà de superar una avaluació en acabar cada període de quatre anys, que consistirà en l'avaluació de l'acompliment professional, del funcionament i del compliment dels objectivo de la unitat.

9. La persona titular del càrrec proveït per lliure designació podrà ser remoguda discrecionalment per l'òrgan que li hagi nomenat o pel qual el substitueixi en l'exercici de la competència i cessarà per les causes següents:

- Per no superar l'avaluació en acabar cada període de quatre anys.       

- Per deixar de pertànyer a la plantilla del SUAP amb actuació al SUAP de Formentera.

- Per renúncia expressa, acceptada per l'òrgan que el va designar.

10. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web de la Gerència de l'àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Eivissa, 14 de desembre de 2021.

La Directora Gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

P.D. Consellera de Salut (BOIB núm. 191, de 7 de novembre de 2020).

M. Carmen Santos Bernabeu

 

ANNEX 1 Model de sol·licitud

Dades personals

Primer llinatge: .................................................  Segon llinatge: ..........................................................

Nom: .................................................................  Núm. document identitat: ..........................................

Data de naixement: .....................................  Nacionalitat:....................................................................

Domicili (tipus de via i nom): .................................................................................................................

Núm.: ............  Pis: ............  Porta: ..................  Localitat:.....................................................................

Codi postal: ...............................  Municipi: ...........................................................................................

Telèfons de contacte: ..........................................................  ................................................................

Dades professionals

Especialitat: ........................................................  Categoria: ...............................................................

Centre on prest servei: ..........................................................................................................................

Província: ...............................................................................

EXPÒS:

Que compleixo tots els requisits que s'exigeixen per participar en la convocatòria.

Per això SOL·LICIT:

Que admeteu aquesta sol·licitud per optar a la lloc de feina de ................................. de la plantilla orgànica autoritzada de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per a la qual cosa adjunt els documents requerits.

........................................... , .........  d   .......................................  de 20........

[rúbrica]

 

 

GERENCIA DE L'ÀREA DE SALUT D'EIVISSA I FORMENTERA