Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 611338
Resolució de la Direcció Gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 14 de desembre de 2021 per la qual es publica la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu, inclòs el període de pràctiques, del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments de Pollença, Sant Lluis i Selva que han de ser nomenats funcionaris de carrera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 13 de març de 2019 els ajuntaments d'Alaró, Binissalem, Ciutadella de Menorca, Eivissa, es Castell, Felanitx, Ferreries, Inca, Maó, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Selva i Son Servera i el dia 22 de març l'Ajuntament de Manacor, varen subscriure convenis de col·laboració amb l'Escola Balear d'Administració Pública pels quals van delegar la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l'ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia, en virtut del que estableix la disposició transitòria primera del Decret llei 1/2017, que comprèn la cobertura de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública dels ajuntaments signants que estiguin vacants, dotades pressupostàriament i ocupades per personal funcionari interí. A més, el dia 23 d'abril de 2019 se signà una addenda del conveni entre l'EBAP i l'Ajuntament d'Eivissa. Als convenis es va preveure que aquest procés selectiu es duria a terme mitjançant el sistema de concurs oposició.

2. En data 6 de maig de 2019 el director gerent de l'EBAP va dictar Resolució per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i el barem de mèrits i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d'Alaró, Binissalem, Ciutadella de Menorca, Eivissa, es Castell, Felanitx, Ferreries, Inca, Manacor, Maó, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Selva i Son Servera (BOIB núm. 63, de 9 de maig de 2019). D'acord amb aquesta Resolució el procés selectiu es durà a terme mitjançant el sistema de concurs oposició.

3. Una vegada finalitzades les proves selectives, per indicació del president del Tribunal qualificador, el dia 12 de novembre de 2020 es varen fer públiques les llistes definitives de puntuacions obtingudes en la fase de concurs de forma separada per a cada ajuntament, i les llistes provisionals de persones aspirants seleccionades del concurs oposició per a cada ajuntament, separadament.

4. En data 28 de novembre de 2020 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la Resolució de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública de 24 de novembre de 2020 per la qual s'aprova la relació de persones aspirants que han superat les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d'Alaró, Binissalem, Ciutadella de Menorca, Eivissa, es Castell, Felanitx, Ferreries, Inca, Manacor, Maó, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Selva i Son Servera i que havien de ser nomenats personal funcionari en pràctiques.

5. En data 22 de desembre de 2020 es notifica als a Pollença, Sant Lluis i Selva el nom dels aspirants que han de superar la fase de pràctiques en aquest mateix ajuntament.

6. En data 26 de novembre de 2021, l'Ajuntament de Selva tramet a l'Escola Balear d'Administració Pública l'informe del cap de policia corresponent a les puntuacions obtingudes per 1 aspirant en el període de pràctiques.

7. En data 10 de desembre de 2021, l'Ajuntament de Pollença tramet a l'Escola Balear d'Administració Pública els informes del cap de policia corresponents a les puntuacions obtingudes per 1 aspirant en el període de pràctiques.

8. En data 13 de desembre de 2021, l'Ajuntament de Sant Lluis tramet a l'Escola Balear d'Administració Pública els informes del cap de policia corresponents a les puntuacions obtingudes per 1 aspirant en el període de pràctiques.

9. En data 13 de desembre de 2021, el Tribunal Qualificador ha tramès a l'EBAP la llista definitiva de persones que han superat la fase de pràctiques dels ajuntaments de Pollença, Sant Lluis i Selva.

Fonaments de dret

1. L'article 103 de la Constitució espanyola.

2. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. El Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

6. La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i el Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de les policies locals de les Illes Balears, que regeix aquest procés selectiu.

7. La Disposició transitòria primera del Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

8. Els convenis de col·laboració subscrits entre l'Escola Balear d'Administració Pública i els ajuntaments d'Alaró, Binissalem, Ciutadella de Menorca, Eivissa, es Castell, Felanitx, Ferreries, Inca, Maó, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Selva i Son Servera en data 13 de març de 2019 i el conveni de col·laboració subscrit entre l'EBAP i l'Ajuntament de Manacor en data 22 de març de 2019.

9. Les addendes als convenis de col·laboració subscrites entre l'Escola Balear d'Administració Pública i els ajuntaments d'Eivissa, es Castell i Ferreries en dates 11 de març de 2021, 2 de març de 2021 i 9 de març de 2021, respectivament.

10. La Resolució del director gerent de l'EBAP de 6 de maig de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i el barem de mèrits i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d'Alaró, Binissalem, Ciutadella de Menorca, Eivissa, es Castell, Felanitx, Ferreries, Inca, Manacor, Maó, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Selva i Son Servera, que en la base específica 10 de la convocatòria (annex 1) estableix: «El Tribunal Qualificador elevarà al director gerent de l'EBAP la llista definitiva de persones aspirants declarats aptes i no aptes de la fase de pràctiques, perquè dicti la resolució corresponent i n'ordeni la publicació en el BOIB, amb expressió de les persones que han de ser nomenades personal funcionari de carrera per a cada ajuntament».

Per tot això, vista la proposta del Tribunal Qualificador de data 13 de desembre de 2021,dict la següent

Resolució

1. Aprovar la relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu, inclòs el període de pràctiques, del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments de Pollença, Sant Lluis i Selva i que han de ser nomenats funcionaris de carrera per cada un d'aquests ajuntaments. Aquesta relació queda aprovada en els termes que figuren en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis de l'Escola Balear d'Administració Pública, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la pàgina web <http://oposicionsPL2019.caib.es> i a les pàgines web dels ajuntaments de Pollença, Sant Lluis i Selva.

3. Notificar aquesta resolució als ajuntaments de Pollença, Sant Lluis i Selva.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant els batles dels ajuntaments delegants, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 14 de desembre de 2021

La direcció gerència de l'EBAP Maria del Carmen Iglesias Manjón

 

ANNEX Relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu, inclòs el període de pràctiques, del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments de Pollença, Sant Lluis, Selva i que han de ser nomenats funcionaris de carrera:

Ayuntamiento de Pollença

DNI

NOM

***07699

CORRAL NADAL, JOSE FRANCISCO

Ayuntamiento de Sant Lluis

DNI

NOM

***4768*

VICH CABRER, VICTOR

Ajuntament de Selva

DNI

NOM

***2174*

ROSSELLO MELIS, MATIAS