Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’amplia el termini de la convocatòria pública per presentar candidatures a la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 12580 - Pàgina 50321

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’amplia el termini de la convocatòria pública per presentar candidatures al Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 12581 - Pàgina 50322

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici 2022. Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual s’aprova l’expedient, el plec de condicions particulars, el plec de prescripcions tècniques i el model d’oferta econòmica i s’acorda l’obertura del procediment d’arrendament, per concurs públic, d’un immoble a Palma per ubicar les dependències administratives de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge (AMBDE 2021/15602)

    Número d'edicte 12512 - Pàgines 50323-50340

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual es concedeixen ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19, s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i se’n proposa el pagament

    Número d'edicte 12555 - Pàgines 50341-50343

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit al Registre de Convenis Col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears, i la publicació de l'Acta de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa K-Net Garayalde, SLU, de 3 de desembre de 2021 (codi de conveni 07100172012014)

    Número d'edicte 12557 - Pàgines 50344-50345

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit al Registre de Convenis Col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears, i la publicació de l'Acta de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Limpiezas Sayago, SL, de 4 de novembre de 2021 (codi de conveni 07100202012014)

    Número d'edicte 12558 - Pàgines 50346-50347

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears i la publicació de l’Acord d’adhesió al Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí del personal del Patronat de la Residència Cas Metge Rei

    Número d'edicte 12559 - Pàgines 50348-50349

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu per al personal laboral de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100775012021)

    Número d'edicte 12560 - Pàgines 50350-50376

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears i la publicació de l’Acord d’adhesió al Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí del seu personal funcionari

    Número d'edicte 12561 - Pàgines 50377-50378

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit al Registre de Convenis Col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears, i la publicació de l'Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa NARTHA SERVEIS I MANAGEMENTS S.L, de 2 de desembre de 2021 (codi de conveni 07100622012019)

    Número d'edicte 12562 - Pàgines 50379-50380

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit al Registre de Convenis Col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears, i la publicació de l'Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Sucsvàlids, SL, de 2 de desembre de 2021 (codi de conveni 07100795012021)

    Número d'edicte 12563 - Pàgines 50381-50383

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de Treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA per al personal del servei de recollida de fems i neteja viària del municipi d’Eivissa i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07001562011982)

    Número d'edicte 12564 - Pàgines 50384-50402

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit al Registre de Convenis Col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears, i la publicació de l'Acta de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu sectorial del Transport Discrecional i Turístic de Viatgers per Carretera de les Illes Balears, de 25 de novembre de 2021 (codi de conveni 07000855011982)

    Número d'edicte 12565 - Pàgines 50403-50410

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit al Registre de Convenis Col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears, i la publicació de l'Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu sectorial de Hostaleria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 12 de novembre de 2021 (codi de conveni 07000435011982)

    Número d'edicte 12566 - Pàgines 50411-50413

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit al Registre de Convenis Col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears, i la publicació de l'Acta de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa FCC Aqualia, SA per als centres de treball a les Illes Balears, de 10 de novembre de 2021 (codi de conveni 07002461012004)

    Número d'edicte 12567 - Pàgines 50414-50419

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es corregeix un error detectat a la resolució de la consellera de 21 d’octubre de 2021, per la qual es crea la llista de professionals especialistes en el tractament psicològic dels abusos sexuals infantils i es determinen els requisits i les condicions dels professionals per participar en aquests borsí i el procediment per accedir a la llista de professionals

    Número d'edicte 12518 - Pàgina 50420

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 9 de desembre de 2021 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament de l’Escola de Dansa Reconeguda Artdansa, de Palma

    Número d'edicte 12538 - Pàgines 50421-50423

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 de desembre de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria i les instruccions, per a l’any 2022, de la prova lliure adreçada a les persones més grans de vint anys per obtenir el títol de batxiller a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 12540 - Pàgines 50424-50443

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de desembre de 2021 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2022-2023

    Número d'edicte 12550 - Pàgines 50444-50465

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució sobre l’ampliació de l’àmbit territorial de l’Agrupació de Defensa Sanitària Ramadera de bestiar oví Serra de Tramuntana

    Número d'edicte 12553 - Pàgines 50466-50467

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge sobre l’establiment dels serveis mínims de compliment obligat en l’àmbit de l’entitat pública empresarial Serveis Ferroviaris de Mallorca, durant els dies 3, 9, 14, 16, 19, 25, i 27 de desembre de 2021 i 1 de gener de 2022

    Número d'edicte 12578 - Pàgines 50468-50471

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual s’actualitza el procediment que s’ha de seguir per reconèixer la compensació als arrendadors i propietaris afectats per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa residencial que preveuen els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març

    Número d'edicte 12579 - Pàgines 50472-50490

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual s’incrementa el crèdit i es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 21 de gener del 2021, per la qual es convoquen ajudes per a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l’any 2021

    Número d'edicte 12584 - Pàgines 50491-50493

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 d’octubre de 2021, per la qual es convoquen, per a l’any 2021, subvencions per a inversions en explotacions del sector dels fruits secs

    Número d'edicte 12585 - Pàgines 50494-50498

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics dia 14 de desembre de 2021 per la qual es modifica la Resolució del president de l’IEB de 16 de juny de 2021 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a l’organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2021

    Número d'edicte 12582 - Pàgines 50499-50500

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Encàrrec de gestió a Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa S.A.U. (FECOEV. SAU) per a la producció tècnica i execució del Concert Musical del grup Pica Pica que es celebrarà el pròxim dia 9 de gener de 2022 a la carpa del Recinte Firal d’Eivissa

    Número d'edicte 12572 - Pàgines 50501-50507

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució número 2021000305, de data 1 de desembre de 2021, del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut per modificar la seua Resolució núm. 20210000301, de data 26 de novembre de 2021, sobre la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d’Eivissa 2020-2021-2022

    Número d'edicte 12531 - Pàgines 50508-50509

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 29 de novembre de 2021, relatiu a concessió d’ajuts al lloguer d’habitatges que s’inclouen en el Programa Pilot Lloguer Ètic del Consell Insular de Menorca per l’any 2021. Línia 1 i 2 (exp. 5105-2021-000002)

    Número d'edicte 12596 - Pàgines 50510-50512

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 29 de novembre de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts destinats a pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu produïts en la joventut de Menorca a conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID-19 per a l’any 2021 (exp. 5226 - 2021 - 000001)

    Número d'edicte 12597 - Pàgines 50513-50519

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 22 de novembre de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts a Llinaritx Vell SRM i Son Febrer des Camí Vell SRM (convocatòria ajuts CARB 2020) (exp. 3211-2020-000001)

    Número d'edicte 12598 - Pàgines 50520-50521

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 29 de novembre de 2021, relatiu a la resolució de la convocatòria dels ajuts destinats al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca, corresponent a l’any 2021 (exp. 3303-2021-000001)

    Número d'edicte 12599 - Pàgines 50522-50525

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació puntual de la plantilla de Personal Municipal

    Número d'edicte 12601 - Pàgina 50526

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació puntual de la Relació de Llocs de Treball núm. 1_2021

    Número d'edicte 12602 - Pàgines 50527-50532

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de la Fundació Castell de Capdepera

    Número d'edicte 12616 - Pàgines 50533-50537

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de l'oferta pública d'ocupació del Personal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a l'any 2021 , aprovada mitjançant la resolució d'Alcaldia número 169/2021, de dia 2 de desembre

    Número d'edicte 12600 - Pàgines 50538-50539

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Resolució per la que s'acorda la delegació de la presidència de la Junta de Govern Local de dia 14 de desembre de 2021

    Número d'edicte 12554 - Pàgina 50540

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació definitiva de la modificació de la RLT

    Número d'edicte 12612 - Pàgina 50541

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Aprovació de la promoció interna, taxa addicional per a l'estabilització de treball temporal i oferta pública d'ocupació de PalmaActiva

    Número d'edicte 12526 - Pàgines 50542-50543

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Nomenament alcaldessa accidental

    Número d'edicte 12527 - Pàgina 50544

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Concessió d'ajudes per a l'inici de curs dirigida a l'alumnat empadronat en el municipi de Son Servera i escolaritzat en el curs 2021-2022 (tram 2)

    Número d'edicte 12536 - Pàgines 50545-50546