Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu DF 638/2021 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra l’Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021 pel qual s’estableixen mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat de determinats establiments en funció del nivell d’alerta sanitària de l’illa on estiguin radicats, com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19

    Número de registre 12556 - Pàgina 50547

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 3652/2020 relatiu al projecte de sectorització dels barris de Manacor franja Central I a V, del terme municipal de Manacor, a zona de Domini Públic Hidràulic, a zona de servitud i a zona de policia

    Número de registre 12271 - Pàgina 50548

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública de la sol·licitud d’autorització d’abocament a la mar de les aigües pluvials procedents del Passeig Marítim del port de Sant Antoni de Portmany, t.m. de Sant Antoni de Portmany (expedient 7/18-Abocaments)

    Número de registre 12583 - Pàgina 50549

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R3 de data 2 de desembre de 2021, a l’empara de la Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca, per a l’ any 2020, vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i enmarcats en l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca, de data 13 de novembre de 2020. EDLNP32020_1

    Número de registre 12524 - Pàgines 50550-50552

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de desembre de 2021 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 12533 - Pàgina 50553

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • XIX Premi de Relats Curts Joan Castelló Guasch, any 2021

    Número de registre 12573 - Pàgina 50554

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Ratificació acord relatiu a la dissolució del Consorci Velòdrom Illes Balears

    Número de registre 12545 - Pàgines 50555-50557

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Publicació de les subvencions nominatives de la Fundació Mallorca Turisme de 2021

    Número de registre 12591 - Pàgina 50558

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Extracte de la Resolució de regidoria de data 10 de desembre de 2021 per la qual es convoquen subvencions per a les activitats extraordinàries d'entitats esportives i esportistes d'Alaior per a l'any 2021

    Número de registre 12522 - Pàgines 50559-50560

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la taxa pels serveis de l’Escola de Música Exp. 2021/5992

    Número de registre 12604 - Pàgina 50561

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Aprovació inicial modificacions de crèdit desembre/2021

    Número de registre 12606 - Pàgina 50562

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de les escoletes d’educació infantil de primer cicle. (Exp. 8435/2021)

    Número de registre 12549 - Pàgina 50563

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Comunicació de neteja i acondicionament del camí públic Camí des Grau / Camí de son Coll / Camí de Castelló número 9 del Catàleg de Camins del Terme Municipal de Deià

    Número de registre 12614 - Pàgina 50564

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Anunci aprovació inicial modificació ordenança taules i cadires

    Número de registre 12613 - Pàgina 50565

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Deixar sense efecte l’anunci Participació Ciutadana - Convocatòria pública presentació ofertes arrendament be immoble zona Son Sardina de Palma, amb destinació a Casal de Barri i Biblioteca Municipal

    Número de registre 12514 - Pàgina 50566

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació inicial de 2 propostes de modificacions pressupostàries

    Número de registre 12542 - Pàgina 50567

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació inicial modificació ordenança fiscal de l'IBI

    Número de registre 12592 - Pàgina 50568

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació inicial modificació ordenança IVTM

    Número de registre 12593 - Pàgina 50569

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació inicial modificació del ROM

    Número de registre 12594 - Pàgina 50570