Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

    Número d'edicte 12523 - Pàgines 50246-50247

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Modificació de crèdit definitiva crèdit extraordinari

    Número d'edicte 12546 - Pàgina 50248

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles

    Número d'edicte 12607 - Pàgines 50249-50251

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Ordenança fiscal de l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

    Número d'edicte 12608 - Pàgines 50252-50254

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb Mercaderies, Materials de Construcció, Enderrocs, Barreres, Puntals i Cavallets, Bastiments i altres instal·lacions anàlogues

    Número d'edicte 12609 - Pàgines 50255-50257

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Ordenança fiscal reguladora de l'estacionament de vehicles limitat i controlat amb parquímetres i les seves taxes

    Número d'edicte 12610 - Pàgines 50258-50260

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Ordenança fiscal reguladora de la taxa de llicències urbanístiques fonament legal

    Número d'edicte 12611 - Pàgines 50261-50262

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit

    Número d'edicte 12544 - Pàgina 50263

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació definitiva 31/2021 - Crèdit Extraordinari

    Número d'edicte 12551 - Pàgina 50264

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació definitiva - exp. 34/2021 - Suplement de Crèdit

    Número d'edicte 12552 - Pàgines 50265-50266

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Modificació de les bases d'execució del pressupost per a l'any 2021

    Número d'edicte 12511 - Pàgina 50267

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva exp. de suplement de crèdit SC 01/2021, Patronat Municipal d'Esports de Manacor

    Número d'edicte 12603 - Pàgina 50268

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA19-0007. Aprovació definitiva de la modificació del PGOU referida als articles 200 i 201 de les Normes Urbanístiques del Pla general, en el que fa referència a l’ API 28-01 “Son Flor”

    Número d'edicte 12525 - Pàgines 50269-50270

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2022 de l’Entitat Local Menor de Palmanyola

    Número d'edicte 12586 - Pàgines 50271-50272