Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, a proposta del director general d’Esports, per la qual es disposa el cessament i el nomenament d’un membre del Tribunal Balear de l’Esport

    Número de registre 12519 - Pàgines 50273-50274

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de l’1 de desembre de 2021, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomena una catedràtica d’universitat

    Número de registre 12570 - Pàgina 50275

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Nomenaments funcionaries de carrera de l'Ajuntament de Palma.Treballadores Familiars de l’Escala de l’Administració Especial, subescala serveis especials, classe comeses especials grup C, Subgrup C2,mitjançant concurs oposició pel torn lliure

    Número de registre 12571 - Pàgina 50276

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'una persona graduada en Medicina per al projecte «Determinació de l'eficàcia i seguretat de la implantació de desfibril·ladors subcutanis en prevenció primària de la mort sobtada»

    Número de registre 12574 - Pàgines 50277-50282

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 505/2021

    Número de registre 12515 - Pàgina 50283

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat 561/2021

    Número de registre 12516 - Pàgina 50284

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 429/2021

    Número de registre 12517 - Pàgina 50285

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en medicina física i rehabilitació dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 12575 - Pàgines 50286-50288

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de novembre de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en pneumologia dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 12576 - Pàgines 50289-50292

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut de 1 de desembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de feina de director/directora d’infermeria de la Gerència d’Atenció d’Urgències 061, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985

    Número de registre 12605 - Pàgines 50293-50295

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 13 de desembre de 2021, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases per a la cobertura, mitjançant el sistema de comissió de serveis, de sergent de bomber del Parc de Maó del Consell Insular de Menorca

    Número de registre 12595 - Pàgines 50296-50299

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Bases per a regir el procés de provisió temporal del lloc de treball de gerent del Patronat Municipal de l'Hospital de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, pel sistema de lliure designació en comissió de serveis

    Número de registre 12577 - Pàgines 50300-50308

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Resolució per la que s’acorda aprovar la relació d’aspirants que han superat el procés selectiu per cobrir tres places d’oficial de la Policia Local per ser nomenats funcionaris en pràctiques

    Número de registre 12543 - Pàgines 50309-50310

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases específiques per cobrir tres places d’auxiliar d’administració general, personal funcionari de carrera

    Número de registre 12548 - Pàgines 50311-50318

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Contractació de professor dels Serveis Educatius de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)

    Número de registre 12520 - Pàgines 50319-50320