Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 607619
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de desembre de 2021 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2022-2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener), regula aquestes convocatòries per als cursos escolars compresos entre el curs 2017-2018 i el 2022-2023.

2.En tot el que no preveu el Decret 3/2017, s'ha d'aplicar la normativa bàsica estatal; en concret, el que disposen el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, modificat pel Reial decret 139/1989, de 10 de febrer, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3.En matèria de concerts educatius, en l'àmbit autonòmic de les Illes Balears també s'han d'aplicar els preceptes de la normativa següent que no s'oposin al Decret 3/2017:

-El Decret 38/1998, de 20 de març, pel qual es regula el règim d'establiment, modificació i pròrroga dels concerts i convenis del segon cicle de l'educació infantil.

-El Decret 22/2007, de 30 de març, pel qual es regulen els concerts singulars de l'educació secundària postobligatòria a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4.S'haurà d'adequar els concerts del curs escolar 2022-2023 a les possibles modificacions, tant estatals com autonòmiques, que puguin sorgir amb l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de maig, d'educació (LOMLOE).

5.L'article 6 del Decret 3/2017 estableix que els concerts educatius que s'acordin en compliment d'aquest Decret tenen una durada de sis anys i que els centres poden sol·licitar cada any l'establiment, la renovació i la modificació dels concerts.

6.L'article 7 del Decret esmentat també determina que el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de publicar anualment la resolució de convocatòria per a la subscripció de concerts per primera vegada o per a la modificació dels concerts educatius ja vigents.

7.A més, l'article 27 del Decret 3/2017 estableix la relació d'apartats en què els centres privats concertats han d'utilitzar el GESTIB i també determina que se'n podrà establir qualsevol altre que oportunament es requereixi per resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

8.Així, l'article 6 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de gener de 2017 per la qual es convoca el procediment per a l'establiment dels concerts educatius per als cursos acadèmics 2017-2018 a 2022-2023 i s'amplia la relació d'apartats en què els centres privats concertats han d'utilitzar el GESTIB (BOIB núm. 7, de 17 de gener), estableix que la sol·licitud de renovació, modificació o nova subscripció d'un concert s'ha de tramitar mitjançant el GESTIB.

9.El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, disposa que la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres exerceix les competències en matèria de centres concertats i privats.

Fonaments de dret

1.El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener).

2.El Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius (BOE núm. 310, de 27 de desembre).

3.La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 36, de 2 d'octubre).

4.La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, por la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

5.El Decret 38/1998, de 20 de març, pel qual es regula el règim d'establiment, modificació i pròrroga dels concerts i convenis del segon cicle de l'educació infantil (BOIB núm. 40, de 24 de març).

6.El Decret 22/2007, de 30 de març, pel qual es regulen els concerts singulars de l'educació secundària postobligatòria a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 48, de 31 de març).

7.La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de gener de 2017 per la qual es convoca el procediment per a l'establiment dels concerts educatius per als cursos acadèmics 2017-2018 a 2022-2023 i s'amplia la relació d'apartats en què els centres privats concertats han d'utilitzar el GESTIB (BOIB núm. 7, de 17 de gener).

8.Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

Per tot això, en compliment del que disposen els articles 7 i 27 del Decret 3/2017 i a l'empara del que estableix l'article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1.Convocar el procediment per a l'establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs 2022-2023 i obrir el termini en què els centres amb ensenyaments autoritzats, privats o concertats, poden presentar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, a través del GESTIB i en format PDF/A amb la característica OCR, les sol·licituds d'establiment, de renovació o de modificació d'unitats concertades a cada etapa educativa, d'acord amb les instruccions dels annexos 1 i 2, i mitjançant els models que figuren en els annexos 3 a 9 i 13 i 14 d'aquesta Resolució.

No és necessari que els centres presentin cap sol·licitud per renovar les mateixes unitats de cada etapa educativa que ja tenen concertades.

2.Fixar el termini per presentar les sol·licituds, que comença el 1 de gener de 2022 i acaba el 31 de gener de 2022, a les 23.59 hores, signant la sol·licitud al GESTIB. L'esmena i la millora de les sol·licituds, a petició motivada de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, es podrà efectuar des del 10 al 28 de febrer de 2022, a les 23.59 hores.

3.Publicar tots els annexos actualitzats de l'1 al 12 del Decret 3/2017 i dels annexos 13 i 14 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de gener de 2017 per la qual es convoca el procediment per a l'establiment dels concerts educatius per als cursos acadèmics 2017-2018 a 2022-2023 i s'amplia la relació d'apartats en què els centres privats concertats han d'utilitzar el GESTIB (BOIB núm. 7, de 17 de gener).

4.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5.Disposar que aquesta Resolució comenci a vigir l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  

Palma, 10 de desembre de 2021

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla

 

 

 

ANNEX 1 ​​​​​​​Documentació dels centres que sol·liciten la subscripció, la renovació o la modificació d'un concert educatiu

No és necessari que els centres presentin cap sol·licitud per renovar les mateixes unitats de cada etapa educativa que ja tenen concertades.

Les sol·licituds per a la subscripció, la renovació o la modificació d'un concert educatiu per a cada etapa educativa (annexos 3 a 9) s'han de presentar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a través del GESTIB, i en format PDF/A amb la característica OCR, amb la documentació següent:

1. Una memòria explicativa en els termes prevists en l'article 21.2 del Reglament de normes bàsiques sobre concert educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, en connexió amb l'article 116.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, segons la redacció fixada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

2. Una memòria justificativa que expliqui i argumenti els motius pels quals se sol·liciten modificacions respecte al curs escolar anterior o, si és el cas, l'establiment d'un nou concert.

3. Un certificat actualitzat expedit per l'Administració territorial de la Seguretat Social que acrediti que el titular del centre es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

4. Un certificat actualitzat expedit per la delegació de l'Agència Tributària corresponent que acrediti que el titular del centre es troba al corrent de les obligacions tributàries.

5. Una declaració responsable del compromís d'emprar l'aplicació informàtica GESTIB d'acord amb els termes que estableixen l'article 27 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener), i l'article 6 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de gener de 2017 (BOIB núm. 7, de 17 de gener). El model d'aquesta declaració figura en l'annex 13.

6. Una declaració responsable que tot el personal del centre ha presentat el certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals. El model d'aquesta declaració figura en l'annex 14.

7. La documentació que acrediti que la persona sol·licitant té la condició de representant legal de la titularitat del centre (per exemple un poder notarial de representació).

8. Si la titularitat del centre correspon a una cooperativa, una còpia dels estatuts vigents pels quals es regeix. No cal aportar aquest document si el centre ha estat concertat amb anterioritat i els estatuts de la cooperativa no han variat des de la darrera renovació o modificació del concert.

 

ANNEX 2 Instruccions per emplenar la sol·licitud i llista de motius que justifiquen la sol·licitud d'establiment o de modificació de concerts educatius

1. Descripció dels camps

Nom del titular

Entitat jurídica que és la titular del centre.

NIF

Número d'identificació fiscal de l'entitat titular del centre. No s'ha de confondre amb el NIF del centre, si en té un de diferent.

Representant de l'entitat titular

Persona física que representa legalment l'entitat titular del centre i que, si és el cas, està habilitada legalment per signar els documents administratius dels concerts educatius.

DNI

Document nacional d'identitat de la persona que representa legalment l'entitat titular del centre.

Representació que exerceix

Càrrec que exerceix i que l'habilita per representar legalment l'entitat titular del centre.

Denominació del centre

Nom oficial del centre.

Codi

Codi del Registre estatal de centres docents no universitaris.

Adreça/Localitat/Municipi/Illa/CP

Adreça on s'ubica el centre.

 

​​​​​​​2. Instruccions

S'han d'emplenar els annexos de les etapes respecte de les quals es vol sol·licitar la renovació, la modificació o la subscripció d'un concert educatiu. S'ha d'indicar el motiu de les sol·licituds mitjançant el codi que pertoqui de la llista de motius que podeu trobar més avall. També s'ha d'adjuntar a la sol·licitud una memòria justificativa que expliqui i argumenti els motius pels quals se sol·liciten modificacions respecte al curs escolar anterior o, si és el cas, l'establiment d'un nou concert.

En l'apartat segon, referent a l'ensenyament i a les unitats per als quals se sol·licita el concert educatiu, s'ha de marcar l'opció Renovació/modificació del concert educatiu en el supòsit que se sol·liciti la renovació del concert del mateix nombre d'unitats concertades del curs 2021-2022, així com en el supòsit que se sol·liciti la renovació del concert d'un nombre diferent d'unitats concertades respecte al curs escolar 2021-2022 amb motiu de la sol·licitud d'unitats noves per creixement vegetatiu, la transformació entre etapes, la reducció d'unitats, etc.

La sol·licitud ha d'estar signada per la persona física que exerceix la representació legal de l'entitat titular del centre i que ha estat nomenada de forma legal per exercir aquesta representació.

3. Llista de motius

 1. Creixement vegetatiu (concert d'unitats noves a la mateixa etapa educativa o en una altra etapa, sempre referit al segon cicle d'educació infantil o a l'educació bàsica: educació primària i educació secundària obligatòria).
 2. Implantació d'unitats noves per raons diferents del creixement vegetatiu (sempre referit al segon cicle d'educació infantil o a l'educació bàsica: educació primària i educació secundària obligatòria).
 3. Transformació d'unitats del darrer curs d'una etapa educativa en unitats del primer curs d'una altra etapa educativa.
 4. Redistribució dels cursos concertats d'una etapa educativa (el nombre total d'unitats concertades de l'etapa educativa no varia respecte del curs anterior).
 5. Implantació del primer curs de nous estudis (sempre referit a estudis de formació professional bàsica o estudis postobligatoris: batxillerat, cicles de grau mitjà o de grau superior de formació professional).
 6. Implantació del segon curs d'estudis concertats (sempre referit a estudis de formació professional bàsica o estudis postobligatoris: batxillerat, cicles de grau mitjà o de grau superior de formació professional).
 7. Sol·licitud d'aula UEECO per poder atendre alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) que requereixen l'escolarització en aquesta modalitat.
 8. Reducció d'unitats per disminució del nombre d'alumnes.
 9. Conversió d'unitats ordinàries d'ESO en unitats d'ESO-PMAR o sol·licitud d'unitats d'ESO-PMAR.
 10. 10. Altres. Important: heu d'especificar el motiu concret en l'apartat OBSERVACIONS de la sol·licitud corresponent a l'etapa.

 

Documents adjunts