Organismes de quarantena

Foto original: University of vermont

El 14 de desembre de 2019 va entrar en vigor el Reglament (UE) 2016/2031 sobre mesures de protecció contra les plagues dels vegetals, que ve a constituir el nou règim fitosanitari de la Unió Europea.

Suposa una revisió en profunditat i actualització de la legislació fitosanitària comunitària, que es va originar amb la antiga Directiva 1977/93/CEE, i posteriorment amb la Directiva 2000/29/CE, a la qual deroga.

El Reglament (UE) 2016/2031 ha establert una nova classificació de plagues associades als vegetals, productes vegetals i altres, en funció del risc fitosanitari; l’objectiu és prioritzar les accions i les mesures que s’han d’adoptar contra les plagues.

Les principals categories de plagues reglamentades són:

1.- Plagues quarantenàries (PCs)

2.- Plagues regulades no quarantenàries (PRNQ)

- Reglament (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals. 

     EPPO

1.- Plagues quarantenàries

Son aquelles que estan absents en un territori o àrea determinada, o que estan presents però no àmpliament distribuïdes. És probable, a més a més, que s’estableixin o es propaguin en aquell territori o àrea i que provoquin un impacte econòmic, ambiental o social inacceptable.

Caldrà dur a terme mesures molt estrictes per evitar la seva entrada o propagació en aquests territoris.

Aquestes plagues venen recollides en l’annex II del reglament (UE) 2019/2072, de 28 de novembre de 2019, pel qual s’estableixen condicions uniformes per a la execució del Reglament (UE) 2016/2031.

Cada plaga té assignat un codi per la EPPO (Organització Europea i Mediterrània de Protecció Vegetal, i estan dividides en dos parts: A) plagues no presents en la Unió, B) presents. Es classifiquen segons la següent estructura: bacteris, fongs i oomicets, insectes i àcars, nematodes, vegetals paràsits i virus, viroides i fitoplasmes.

Reglament d'Execució (UE) 2019/2072, de 28 de novembre, pel qual s'estableixen condicions uniformes per a l'execució del Reglament 2016/2031.

Plagues quarantenàries de zona protegida

Son plagues que estan presents en la major part de la Unió, però absents (o presents sota control oficial) en determinades zones geogràfiques denominades zones protegides (ZP). En aquestes zones cal adoptar mesures per evitar la introducció de la plaga en qüestió o per garantir la seva eradicació si es constata la seva presència.

Venen recollides en l’annex III del Reglament (UE) 2019/2072.

Balears es zona protegida al foc bacterià Erwinia amylovora.

Plagues prioritàries

Són aquelles plagues de quarantena que compleixen unes determinades condicions que les fan ser considerades com a prioritàries. Aquestes condicions són:

- no es té constància de la seva presència en el territori de la Unió, o bé es coneix la seva presència en una part limitada del territori, o la seva presència és escassa, irregular, aïllada e infreqüent.

- el seu possible impacte econòmic, medioambiental, o social és el més greu per al territori de la Unió.

- estan enumedades com a plagues prioritàries. 

Les plagues prioritàries venen regulades i llistades en el Reglament delegat (UE) 2019/1702, d'1 d'agost de 2019, pel qual es completa el Reglament (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell establint una llista de plagues prioritàries. 

Són un total de 20 plagues, de les que es considera que poden generar impactes econòmics, socials o medioambientals més greus. Aquestes plagues comporten un major nombre d'obligacions (plans de contingència, plans d'acció, exercicis de simulació e increment en la freqüència de les prospeccions).

Podeu consultar aquí el Reglament delegat 2019/1702 amb el llistat de plagues prioritàries.

- També podeu consultar els Plans Nacionals de Contingència de les plagues prioritàries,al següent enllaç:

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/organismos-nocivos/plagas-prioritarias/

2.-Plaga regulada no quarantenària (PRNQ)

Ha de complir les següents condicions:

- estar present en el territori de la UE

- s’ha de transmetre principalment a través de vegetals destinats a la plantació

- té un impacte econòmic inacceptable en l’ús previst en plantes destinades a la plantació.

Estan llistades en el annexe IV del Reglament (UE) 2019/1972. Aquest Reglament té per objecte garantir que es prohibeixi la seva introducció o circulació en el territori de la UE en els vegetals que siguin susceptibles de transportar-los, la presència dels quals tingui conseqüències per a l’ús previst.

Prospeccions de plagues quarantenàries:

El Servei de Sanitat Forestal fa prospeccions periòdiques dels següents organismes de quarantena:

- Xylella fastidiosa (plaga prioritària).

- Nematode de la fusta del pi (Bursaphelenchus xylophilus)

- Phytophtora ramorum

- Gibberella circinata (Anamorf: Fusarium circinatum)

Anoplophora chinensis (plaga prioritària)

- Anoplophora glabripennis (plaga prioritària)

Erwinia amylovora (plaga quarantenària de Zona Protegida)

Agrilus planipennis (plaga prioritària)

La EFSA (Autoritat Europea de Seguretat Alimentària) ha elaborat una sèrie de targetes "Pest Survey Cards" amb una informació molt detallada sobre algunes plagues de quarantena:

https://efsa.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=f91d6e95376f4a5da206eb1815ad1489

capçalera