Breu nota informativa sobre la incidència del diflubenzuron sobre el creixement dels fongs, en concret sobre la seva quitina.