Indicacions i recomanacions

 capçalera

 

S'ha d'evitar la introducció d'exemplars de palmàcies afectats que provenguin de vivers d'Europa o la resta del món. Si se'n detecten, s'ha de comunicar immediatament.

Totes les palmàcies que es comercialitzen han d'anar acompanyades del corresponent passaport fitosanitari. S'han de localitzar els peus afectats, el més aviat possible, per poder fer un tractament i evitar que surtin les noves papallones, que són les que dispersarien la plaga.

El personal que apliqui productes fitosanitaris té que tenir el carnet de manipulador de productes fitosanitaris.

Per a més informació, consultar la página web de la secció de Sanitat Vegetal (http://sanitatvegetal.caib.es).

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.