Estratègia de Sanitat Forestal de les Illes Balears - Continguts

 

 1. Introducció.
 2. Objectius del pla.
 3. Danys.
  1. Danys abiòtics.
  2. Danys antròpics (produïts per l'home i els seus contaminants).
  3. Danys biòtics.
 4. Danys produïts per vertebrats.
  1. El bestiar domèstic (oví, boví, porcí, equí).
  2. Fauna silvestre.
   1. La cabra (Capra hircus).
   2. El conill (Oryctolagus cuniculus) i la llebre (Lepus granatensis).
   3. La daina (Dama dama).
 5. Plagues d'artròpodes.
  1. Plagues de coníferes.
   1. Defoliadors.
    1. Processionària del pi (Thaumetopea pytocampa).
    2. Altres.
   2. Perforadors.
    1. Tomicus destruens.
    2. Orthotomicus erosus.
    3. Monochamus galloprovincialis.
    4. Altres.
   3. Altres (xucladors, gallícoles).
  2. Plagues de frondoses.
   1. Defoliadors.
    1. Eruga peluda de l'alzina (Lymantria dispar).
    2. Xanthogaleruga luteola.
    3. Altres.
   2. Perforadors.
    1. Banyarriquer (Cerambyx cerdo).
    2. Sesia apiformis.
    3. Scolytus scolytus.
    4. Altres.
   3. Altres (xucladors, gallícoles).
    1. Dryomia lichtensteinii.
    2. Altres.
 6. Malalties existents a les Illes Balears.
  1. La seca de l'alzina.
  2. La grafiosi de l'om.
  3. Fitxa model de presa de mostres per enviar al laboratori.
  4. Conveni de col·laboració amb el laboratori de sanitat vegetal de la Conselleria d'Agricultura.
 7. Seguiment i control.
  1. Xarxa Europea Nivells I i II.
   1. Xarxa Europea Nivell I.
   2. Xarxa Europea Nivell II.
  2. Xarxa Balear.
 8. Prospeccions fitosanitàries preceptives europees (Plagues de quarentena).
  1. Nemàtode del pi (Bursaphelenchus xylophilus).
  2. Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) de la zona protegida de l'illa d'Eivissa.
  3. Foc bacterià (Erwinia amylovora).
  4. Mort súbita de l'alzina (Phythopthora ramorum).
  5. Xancre resinós del pi (Fusarium circinatum).
  6. Eruga barrinadora de les palmeres (Paysandisia archon).
  7. Becut vermell (Rhynchophorus ferrugineus).
 9. Cronograma d'actuacions per controlar cada una de les plagues.
  1. Processionària del pi  (Thaumetopoea pityocampa).
  2. Perforadors del pi.
   1. Tomicus destruens.
   2. Orthotomicus erosus.
  3. Banyarriquer (Cerambyx cerdo).
  4. Eruga peluda de l'alzina (Lymantria dispar).
  5. Monochamus galloprovincialis.
  6. Sesia apiformis.
  7. Altres de menor importància.
 10. Actuacions per controlar cada una de les malalties.
  1. Generalitats de les malalties.
  2. Mesures culturals.
  3. Desinfecció d'eines.
  4. Malalties a vivers.
  5. Malalties al mont.
   1. Sphaeropsis sapinea (Diplodia pinea).
 11. Actuacions especials a monts públics, àrees recreatives, parcs naturals, arbres singulars, col·legis, ajuntaments, etc.
  1. Divulgació.
   1. Xarxa Local DEPFO per a la defensa del patrimoni forestal balear.
    1. Objectius generals.
    2. Eixos i accions.
   2. Punt d'Informació Ambiental de les Illes Balears (PIA).
   3. Campanyes d'educació ambiental als centres educatius.
   4. Pàgina web de Sanitat Forestal de la Conselleria de Medi Ambient.
   5. Altres llocs d'interès (pàgines web, enllaços, etc.).
  2. Registre oficial de productors comerciants i importadors de vegetals i productes vegetals. Passaport fitosanitari.
  3. Registre oficial d'establiments de venda de plaguicides i empreses de tractaments (Conselleria d'Agricultura).
  4. Mitjans i necessitats per a la consecució d'aquest pla.
   1. Treballs de Sanitat Forestal.
   2. Creació del Consell Assessor d'Experts en Plagues.
    1. Integrants.
    2. Funcions del Consell Assessor.
   3. Comissió mixta de coordinació entre la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria d'Agricultura.
   4. Coordinació del Servei de Sanitat Forestal amb els consells insulars i els ajuntaments.
   5. Protocols d'actuació.
   6. Necessitats de personal en el Servei de Sanitat Forestal.
   7. Formació del personal.

  Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 02.