Banyarriquer (Cerambyx cerdo)

  • Publicació BOIB

    Resolució de la Directora General d’Espais Naturals i Biodiversitat per la qual s’atorga autorització per aplicar el règim d’excepcions i deixar sense efecte la prohibició de l’article 59 de la Llei del Patrimoni i de la Biodiversitat, respecte a l’espècie banyarriquer (Cerambyx cerdo) a diversos municipis de Mallorca, per prevenir perjudicis importants als boscos d’alzines (Quercus ilex) i alzines aïllades, d’acord amb l’article 61.1 b, de la mateixa Llei.

  • Publicació Normativa

    Publicació de la nova normativa de banyarriquer.