Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Què és?

Se'l coneix com  l'escarabat asiàtic de les banyes llargues. Es tracta d'un insecte xilòfag natiu de l'Àsia, principalment de Xina i Corea. Es troba àmpliament distribuït per tota la Xina, on es plaga de molts arbres de fulla caduca. El flux de comerç entre la Xina i els països occidentals, s'han produït múltiples introduccions accidentals de A. glabripennis a l'Amèrica del Nord i a Europa.

És un cerambícid molt polifag. En la seva àrea nativa pot afectar a plantes dels gèneres Acer, Populus, Ulmus i Salix; també a Alnus, Malus, Melia, Morus, Platanus, Prunus, Pyrus, Robinia, Rosa i Sophora. A Europa se l'ha detectat en Acer, Platanus, Fagus, Betula, Aesculus, Populus, Salix, Prunus i Carpinus betulus

Com és? On el puc trobar?

Es tracta d'un insecte xilòfag. La larva inicialment realitza galeries sota l'escorça i posteriorment túnels en la fusta, degut a la seva alimentació. 

El serrin acumulat en la base de branques i troncs és un clar indicatiu de la infecció. Les fulles dels arbres afectats es tornen grogues i s'observa un debilitament general de l'arbre, que en el cas d'arbrat urbà, pot representar un greu risc de caiguda. 

El nombre de generacions a l'any pot variar entre 1, 2 o més, en funció del clima. Els adults emergeixen entre maig i octubre i s'alimenten de fulles, peciols o escorça jove, provocant danys considerables. Fan la posta dels ous un a un, sota l'escorça o en branques; dues setmanes després naixen les larves, que inicialmet s'alimenta del cambium de l'escorça i posteriorment dels teixits llenyosos interns, excavant galeries. La pupació  té lloc dins el tronc; d'aquestes pupes en sortiran els insectes adults, que emergiran de forats circulars d'uns 10 mm de diàmetre. 

Com el podem detectar? Quins danys causa en l'arbre?

Els principals danys es corresponen a les galeries que les larves realitzen durant la alimentació. 

Per identificar-lo, es pot observar les zones d'ovoposició en forma de túnel, així com forats de sortida en les branques i al llarg del tronc, amb exsudats de saba. També es possible observar excrements i serradís en les branques, en les unions entre elles i a la base dels arbres infectats; escorça buida i galeries larvars en branques i tronc, amb senyals d'alimentació dels adults en fulles i branques. 

A diferencia de A. chinensis, els danys per A. glabripennis es localitzen des de 1,5 m del terra fins a la copa. 

Fotografies del Pla Nacional de Contingencia, març 2020

Quina legislació li afecta?

La legislació comunitària que li afecta és la Decisió d'Execució (UE) 2015/893 de la Comissió, de 9 de juny de 2015, sobre mesures per evitar la introducció i propagació dins la Unió de Anoplophora glabripennis (Motschulsky). Aquesta normativa obliga a dur a terme prospeccions anuals dels vegetals especificats, fustes i embalatges de fusta, així com notificar els seus resultats a la Comissió i als demés Estats Membres. Les mesures són molt similars a les de A. chinensis, excepte que en aquest cas s'inclouen també requisits per a la fusta i els embalatges de fusta, ja que aquesta plaga pot infestar la part dels vegetals utilitzada per a l'obtenció de la mateixa i per tant, la fusta asserrada utilitzada en aquestes zones podria contenir larves.

La inspecció de A. glabripennis haurà d'incloure les indústries de fusta i asserraderos, així com importadors de mercaderies procedents de la Xina. 

A més a més, aquesta plaga està considerada com a prioritària d'acord al Reglament Delegat (UE) 2019/1702 de la Comissió. 

Està també recollida en la llista A1 de la EPPO. 

Podeu ampliar la informació en els següents links: 

- Decisió d'Execució (UE) 2015/893 de la Comissió, de 9 de juny de 2015, sobre mesures per evitar la introducció i propagació dins la Unió de Anoplophora glabripennis. 

- Pla Nacional de Contingencia

- Plana web del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.