Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 5 d’abril de 2024 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 3148 - Pàgines 14697-14758

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 5 d’abril de 2024 sobre l’autorització del projecte de construcció de la inversió declarada d’interès autonòmic per a l’ampliació del CEIP Pare Bartomeu Pou, d’Algaida

    Número d'edicte 3146 - Pàgina 14759

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 5 d’abril de 2024 pel qual s’autoritza l’increment dels Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres educatius privats concertats de les Illes Balears per a l’any 2024 i la corresponent modificació de l’Annex 21 de la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l’any 2024

    Número d'edicte 3150 - Pàgines 14760-14776

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 3075 - Pàgines 14777-14798

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVESIII) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 3076 - Pàgines 14799-14802

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual s’accepta la renuncia a una subvenció per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 3077 - Pàgines 14803-14804

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

    Número d'edicte 3078 - Pàgines 14805-14809

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es convoquen ajudes complementàries per a l’alumnat de les Illes Balears que participa en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2023-2024

    Número d'edicte 3068 - Pàgines 14810-14819

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’estableixen els calendaris del procés d’admissió i de matriculació als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny per al curs 2024-2025 i es convoquen les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, per a cada escola d’art

    Número d'edicte 3108 - Pàgines 14820-14841

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre singular incomplet d'educació infantil de primer cicle CEI Atlas Escoleta, de Palma

    Número d'edicte 3109 - Pàgines 14842-14844

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’autoritza a cinc centres privats concertats amb ensenyaments de règim general (CC), els titulars dels quals són a la vegada titulars d’un centre d’educació infantil de primer cicle (CEI), el trasllat de les unitats autoritzades d’educació infantil de primer cicle, del CEI al CC, la supressió del codi i l’extinció del centre d’educació infantil de primer cicle

    Número d'edicte 3125 - Pàgines 14845-14852

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials, de correcció de les errades advertides en la publicació de la convocatòria de subvencions per executar projectes d’educació per a la transformació social per a l’any 2024 (BOIB núm. 44, de 2 d’abril)

    Número d'edicte 3144 - Pàgina 14853

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes, exps. 6, 8, 17 i 18 de data 18 de març de 2024, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de data 21 de maig de 2020, per la qual es convoquen ajudes per la Cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció, per a l’ any 2020

    Número d'edicte 3062 - Pàgines 14854-14856

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial de la resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, R2 conjunta de la secció II, de data 22 de març de 2024, a l’empara de les Resolucions del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d’abril de 2023, per la qual es convoquen ajudes PCES2023, RZ2023, AECU2023, AERA2023, per a l’any 2023

    Número d'edicte 3070 - Pàgines 14857-14860

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució per la qual s’informa de l’exhauriment de crèdit disponible i es dona per finalitzat el termini de presentació de sol·licituds al Programa IV «IGestió» de la convocatòria per a la concessió d’ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització, sostenibilitat i gestió avançada

    Número d'edicte 3081 - Pàgines 14861-14862

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu número 118/2024 seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1

    Número d'edicte 3073 - Pàgina 14863

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques per al manteniment i la gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa entre l’1 d’octubre de 2023 i el 30 de setembre de 2024

    Número d'edicte 3061 - Pàgines 14864-14891

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Inici de les tramitacions per a l'obtenció de les acreditacions corresponents a l'autorització per a l'entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l'illa de Formentera, tot de conformitat amb la Llei 7/2019, de 8 de febrer, per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera, durant el periode de l'1 de juny al 30 de setembre de 2024

    Número d'edicte 3142 - Pàgines 14892-14893

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació de la Convocatòria de subvencions plurianuals 2024-2025 per dur a terme actuacions d'inversió de competència municipal (obres, vehicles i immobles), sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres, i la redacció o actualització de plans municipals de protecció civil

    Número d'edicte 2929 - Pàgines 14894-14931

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de dia 2 d’abril de 2024 d’ampliació del termini per presentar sol·licituds per a la concertació social del servei d’acolliment residencial especial per a nins, nines o adolescents migrants no acompanyats

    Número d'edicte 3133 - Pàgines 14932-14933

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual es modifica la convocatòria de subvencions per reduir els residus relacionats amb begudes i menjars dels rodatges audiovisuals a Mallorca, i la Convocatòria de subvencions per reduir l'impacte ambiental de les produccions audiovisuals a Mallorca i afavorir la seva transició energètica, ambdues en el marc del Pla de Recuperació, Transició i Resiliència finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

    Número d'edicte 3099 - Pàgines 14934-14936

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director-gerent de la Fundació Mallorca Turisme per la qual es modifica la convocatòria de subvencions per fomentar les coproduccions minoritàries de llargmetratges i sèries per a la promoció turística de Mallorca

    Número d'edicte 3100 - Pàgines 14937-14939

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 18 de març de 2024, relatiu a l’aprovació de la modificació de l’article 18 de l’Acord marc del personal funcionari del Consell Insular de Menorca (exp. 0630-2024-000017)

    Número d'edicte 3128 - Pàgina 14940

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 25 de març de 2024, relatiu al Pla d'actuació en transport públic discrecional de viatgers amb vehicles de turisme per a l’any 2024 (exp. 03135-2023-000013)

    Número d'edicte 3087 - Pàgines 14941-14944

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 2 d’abril de 2024, per la qual es publica el resultat de l’Informe 231/2023 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2021

    Número d'edicte 3111 - Pàgines 14945-14946

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 2 d’abril de 2024, per la qual es publica el resultat de l’Informe 225/2023 sobre els processos de gestió de personal i d’ingressos tributaris de l’Ajuntament de Palma corresponent a l’exercici 2021

    Número d'edicte 3112 - Pàgines 14947-14948

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 2 d’abril de 2024, per la qual es publica el resultat de l’Informe 226/2023 del Compte general del Consell Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2021

    Número d'edicte 3113 - Pàgines 14949-14950

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 2 d’abril de 2024, per la qual es publica el resultat de l’Informe 228/2023 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l’exercici 2021

    Número d'edicte 3114 - Pàgines 14951-14952

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 2 d’abril de 2024, per la qual es publica el resultat de l’Informe 229/2023 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2021

    Número d'edicte 3115 - Pàgines 14953-14954

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 2 d’abril de 2024, per la qual es publica el resultat de l’Informe 230/2023 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l’exercici 2021

    Número d'edicte 3116 - Pàgines 14955-14956

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDELEGACIÓ DEL GOVERN A LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 27 març de 2024, del Delegat del Govern a les Illes Balears, per la qual es revoca la delegació de competències en matèria d'estrangeria efectuada en virtut de la Resolució de 23 de maig de 1997 per la qual el Delegat del Govern a la comunitat autònoma de les Illes Balears delega determinades competències en altres òrgans de l'Administració de l'Estat (Resolució núm. 1087/1997, de 23 de maig de maig de 1997, BOIB nº67 de 3 de juny de 1997)

    Número d'edicte 3055 - Pàgina 14957

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Nomenament representants de l'Ajuntament Comissió seguiment Pla Insular d'Incendis i Mesa pel Dret a l'Habitatge

    Número d'edicte 3131 - Pàgina 14958

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de la baremació per la llista d’espera del servei de residència i centre de dia del Patronat de l'Hospital Municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número d'edicte 2979 - Pàgines 14959-14961

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Decret de delegació de totes les funcions i competències inherents a la Batlia

    Número d'edicte 3121 - Pàgina 14962

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Bases reguladores de la convocatòria de la fira del llibre i de la rosa 2024

    Número d'edicte 3064 - Pàgines 14963-14966

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria de la Junta de Govern. Proposta de modificació núm. 1 del Pla Normatiu municipal 2024

    Número d'edicte 3143 - Pàgines 14967-14968

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases reguladores per concedir subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual

    Número d'edicte 3134 - Pàgines 14969-14976