Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci mitjançant el qual es fa públic el contracte de pròrroga per tàcita reconducció d’arrendament d’un immoble del Servei d’Ocupació de les Illes Balears

    Número de registre 3136 - Pàgina 14977

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Anunci del tràmit d’informació pública de l’esborrany del Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador laboral de la Universitat de les Illes Balears i pel qual es modifica el Decret 178/2003, de 31 d’octubre, pel qual es regula el procediment per obtenir l’avaluació i l’acreditació de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

    Número de registre 3107 - Pàgina 14978

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació pública de l’expedient 2022/01359E relativa al Projecte bàsic d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, polígon 19, parcel·la 192, TM Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 117 - Pàgina 14979

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/04305E relativa al Projecte d’instal·lació de generació elèctrica fotovoltaica per autoconsum connectada a la xarxa elèctrica, polígon 3, parcel·les 132,149,318 i 136, TM Alaró

    Número de registre 2113 - Pàgina 14980

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació pública relativa a la concessió d'aigües subterrànies CAS_1266

    Número de registre 2794 - Pàgina 14981

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/03167E relativa al Projecte bàsic d’habitatge unifamiliar i piscina, polígon 1, parcel·la 692, TM Formentera

    Número de registre 10971 - Pàgina 14982

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Informació pública del Projecte d’Ampliació i millora de tractament de l’EDAR de Campos (T.M. Campos).

    Número de registre 3056 - Pàgina 14983

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears d’exposició pública de la matrícula de l’impost sobre activitats econòmiques corresponent a l’exercici 2024

    Número de registre 2978 - Pàgina 14984

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Extracte de la Resolució de 15 de març de 2024 del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització, sostenibilitat i gestió avançada

    Número de registre 3080 - Pàgines 14985-14987

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port de la Colonia de Sant Jordi

    Número de registre 3126 - Pàgina 14988

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i un motor procedent del port de Portocolom

    Número de registre 3127 - Pàgina 14989

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP04-2024-IG)

    Número de registre 3050 - Pàgina 14990

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATMINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

   • Anunci de la Subdirecció General de Domini Públic Hidràulic i Infraestructures de convocatòria per a l'aixecament de les actes prèvies a l'ocupació i d'ocupació definitiva dels béns i/o drets afectats pel procediment expropiatori derivat de l'execució de les obres corresponents al “Projecte Constructiu de l'Ampliació i la Remodelació de l'EDAR de Palma II (Illes Balears). Fase I. Clau DGA: 11.307-0473/2111” cofinançat pel Fons de Reconstrucció de la UE (NextGeneration EU), aprovat pel Consell Europeu al juliol de 2020. Pla de recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGeneration UE

    Número de registre 3139 - Pàgines 14991-14993

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATMINISTERI DE DEFENSA. INSTITUT D'HABITATGE, INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENT DE LA DEFENSA

   • Resolució de l'organisme autònom Institut d'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa, per la qual s'anuncien subhastes públiques, amb proposició econòmica a l'alça, en sobre tancat de 4 propietats situades a Inca i Maó

    Número de registre 3028 - Pàgines 14994-14995

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Anunci tràmit informació pública Modificació de crèdits acordada pel Ple del dia 02/04/2024

    Número de registre 3129 - Pàgina 14996

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública de la modificació de crèdit 04-2024, transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa

    Número de registre 3053 - Pàgina 14997

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors. Exp. 2024/1556

    Número de registre 3120 - Pàgina 14998

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació inicial del reglament regulador per a l’organització, instal·lació i muntatge de mercats periòdics i temporals en el terme municipal de Calvià

    Número de registre 3054 - Pàgina 14999

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs sepultura via sant Joan Bosco, 98, del cementiri municipal de Campos

    Número de registre 3052 - Pàgina 15000

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de les subvencions en materia de premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

    Número de registre 3079 - Pàgina 15001

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial les bases específiques reguladores de les subvencions en matèria d’ajudes per a estudiants d’ensenyaments superiors del municipi d’Eivissa

    Número de registre 3088 - Pàgina 15002

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial del reglament de la prestació del servei públic d'autotaxi de l'Ajuntament d'Eivissa

    Número de registre 3101 - Pàgina 15003

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Canvi de titularitat de la concessió del nínxol del cementiri municipal d’Estellencs

    Número de registre 2077 - Pàgina 15004

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Exposició pública compte general 2023 Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 3065 - Pàgina 15005

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Exposició pública compte general 2023 Organisme Autònom Centre Cultural de Felanitx

    Número de registre 3066 - Pàgina 15006

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Cessió dret funerari sepultura núm. 147

    Número de registre 2339 - Pàgina 15007

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Acord inicial ordenança pel foment de la convivència ciutadana i el civisme al municipi de Llubí

    Número de registre 3137 - Pàgina 15008

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Acord sobre la necessitat d'ocupació d'expropiació de parcel·les per ampliació de l'estació depuradora de Manacor

    Número de registre 3096 - Pàgines 15009-15010

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea delegada de Seguretat Ciutadana i Civisme. Publicació llistat objectes dipositats durant l'any 2023 a l'oficina d'Objectes Perduts

    Número de registre 3145 - Pàgina 15011

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de normalització lingüística

    Número de registre 3135 - Pàgina 15012

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial modificació plantilla personal

    Número de registre 3057 - Pàgina 15013

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord del Ple de data 26/03/2023, de l'Ajuntament de Santa Margalida, pel qual s'aprova inicialment l'expedient modificació del catàleg de patrimoni de Santa Margalida de Santa Margalida

    Número de registre 3092 - Pàgina 15014

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord del Ple de data 26/03/2024 de l'entitat de Santa Margalida pel qual s'aprova provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa ( BOIB Núm. 176 de 23-12-2003BOIB Núm. 187 de dia 26-12-2015 i BOIB Núm. 67 de dia 22 de maig de 2021)

    Número de registre 3093 - Pàgina 15015

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de canvi de denominació del "camí de s'Alzina" per "camí d’en John Barry”

    Número de registre 3149 - Pàgina 15016

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació inicial ordenança preu públic subministrament recàrrega elèctrica

    Número de registre 3138 - Pàgina 15017

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació provisional modificació Impost Construccions, Instal·lacions i Obres

    Número de registre 3140 - Pàgina 15018

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació provisional modificació Taxa Llicències Urbanístiques

    Número de registre 3141 - Pàgina 15019

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Acord del Ple en sessió ordinària de data 25/03/2024, de l'Ajuntament de Valldemossa pel qual s'aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2024

    Número de registre 3098 - Pàgina 15020