Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 5 d’abril de 2024 pel qual s’accepta la renúncia i es disposa el cessament de la directora de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

    Número de registre 3147 - Pàgina 14574

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de presidència del Consell Insular de Menorca núm. 2024/44 de 26 de març, de nomenament de personal eventual grup Popular (exp. 0344-2023-000005)

    Número de registre 3086 - Pàgina 14575

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de presidència del Consell Insular de Menorca núm. 2024/42 de 25 de març, de cessament de personal eventual (exp. 0344-2023-000005)

    Número de registre 3085 - Pàgina 14576

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera

    Número de registre 2915 - Pàgina 14577

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera Tècnic/a d'Administració General de l'Ajuntament d'Inca pel procés d'estabilització

    Número de registre 3091 - Pàgines 14578-14580

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Nomenament de 1 Funcionari de Carrera subgrup C1 que ha superat el procés d'estabilització pel sistema de concurs excepcional a l'escala d'administració general, subescala administratiu

    Número de registre 2703 - Pàgines 14581-14582

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament de treballadora social, funcionaria interina de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per a la cobertura d’una baixa

    Número de registre 3110 - Pàgina 14583

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l’Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) per la qual s’aprova la llista provisional dels aspirants que han superat l’examen oposició del procés de selecció del concurs oposició de l’AETIB categoria Grup C (administratiu)

    Número de registre 3094 - Pàgines 14584-14586

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en endavant, EPRTVIB, per la qual s’ aprova la llista definitiva de mèrits del Grup A del concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’EPRTVIB, així com la llista de persones aspirants que han superat el procés selectiu del concurs, referida a cada una de les illes en què es convoquen places, i se’ls adjudica el lloc de treball

    Número de registre 3130 - Pàgines 14587-14596

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de modificació de la composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta en l’annex 3 de la Resolució de 28 de desembre de 2023 per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior,escala d’enginyeria, especialitat enginyeria de camins, canals i ports de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 3097 - Pàgines 14597-14598

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de correcció d’errors de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques 20 de març de 2024 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i es designa el tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d’Artà, Ciutadella, Ferreries, Lloseta, Llubí, Llucmajor, Maó, Muro, Palma, Pollença, Sa Pobla, Sant Antoni de Portmany, Sencelles, Sóller i Son Servera

    Número de registre 3102 - Pàgines 14599-14601

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu número 153/2024 seguit pels tràmits del procediment ordinari davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 3074 - Pàgina 14602

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Convocatòria per a la selecció i la provisió definitiva de tres places de tècnic/a d’administració general pel torn de promoció interna. Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses

    Número de registre 3060 - Pàgina 14603

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller d’Hisenda i Funció Pública per aprovar les bases generals i específiques que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari de l’Administració General de les categories de tècnic d’administració general, d’administratiu d’administració general i d’auxiliar d’administració general, de les ofertes d’ocupació pública corresponents als exercicis de 2021 i 2022 del Consell de Mallorca i de les ofertes d’ocupació pública corresponents als exercicis de 2021 i 2023 de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i les convocatòries respectives

    Número de registre 3118 - Pàgines 14604-14641

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major per la qual es nomenen els membres del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos d’ajudants d’auditoria de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número de registre 3089 - Pàgina 14642

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀOFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

   • Publicació de la llista de les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria d'una plaça d'administratiu/iva d'Administració General, que segueix el sistema de concurs oposició, del procés d'estabilització de l'ocupació temporal 2022 de l'Oficina Municipal de Tributs de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 3059 - Pàgines 14643-14645

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera una plaça vancat de la categoria de Policia Local de l'Ajuntament des Castell mitjançant el procediment ordinari

    Número de registre 3046 - Pàgines 14646-14665

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Ordre de contractar vuit (8) places de Personal auxiliar, classe peó especialista personal laboral fix

    Número de registre 3103 - Pàgines 14666-14667

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Ordre de contractar nou (9) places de Personal subaltern, classe personal de neteja personal laboral fix

    Número de registre 3104 - Pàgines 14668-14669

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Aprovació de la contractació de 7 mestres i 1 tècnica sociofamiliar, com a personal laboral fix del PMEI, com a conseqüència del procés d’estabilització per concurs-oposició i la constitució d’ambdues borses de treball temporal

    Número de registre 3132 - Pàgines 14670-14672

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Constitució de borsí d’interins d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 3095 - Pàgina 14673

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal funcionari interí, Enginyer Camins, Canals i Ports, de l'escala Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic superior, subgrup de classificació A1 de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 3072 - Pàgines 14674-14684

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d'agent d'ocupació i de desenvolupament local funcionari de carrera de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca, pel sistema de concurs, que consta dins l'oferta d'ocupació pública extraordinària de 2022

    Número de registre 3024 - Pàgines 14685-14695

  • CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA

   • Adjudicació de llocs de treball a les persones aspirants que han superat el procés selectiu d'estabilització

    Número de registre 3069 - Pàgina 14696