Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 581923
Resolució de la consellera de Presidència i Administracions públiques de modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis de les proves selectives per cobrir places de personal funcionari pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, convocades per Resolució de data 19 de desembre de 2022 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB núm. 31 d'11 de març de 2023, es va publicar la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació del calendari de realització dels exercicis de les proves selectives pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, convocades per Resolució de data 19 de desembre de 2022 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre).

2. No obstant això, per qüestions organitzatives, es fa necessari establir un nou calendari per al desenvolupament dels exercicis.

Fonaments de dret

1. Els articles 6 i 49 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

2. El Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de las Illes Balears).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar el calendari de realització dels exercicis de les proves selectives per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, convocades per Resolució de data 19 de desembre de 2022 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre), en els termes següents:

- Els exercicis es desenvoluparan entre l'1 de novembre de 2023 i el 31 d'abril de 2024.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la seu electrònica de l'Administració de la CAIB (caib.es) i en el portal de l'opositor (oposicions.caib.es)

Interposició de Recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, a data de signatura electrònica (9 de setembre de 2023)

La consellera de Presidència i Administracions Públiques Antònia Maria Estarellas Torrens